Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 61
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0071
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1923

Οικονόμος : Έκ τον εργαστηρίου των Τράλλεων. 61

<53υ<3ίη, αί όποΐαι έλήφθησαν, φαίνεται, κατά τον
χρόνον της μεταφοράς του αγάλματος εις τήν
Εύαγγελ. Σχολήν και πριν ή λάβγ) τοΟτο τήν τε-
λευταίαν αύτοΟ τοποθέτησιν, δπως ήτο δηλ. ακόμη
ίδρυμένον καί κατά τΌ 1920, ό'τε εύρισκόμενον έντός
ςυλίνης κόγχης καί εις έλαχίστην άπο τοΟ τοίχου
άπόστασιν, άκίνητον δε διά το βάρος και τήν έπί
νέου βάθρου προσήλωσιν, απέκλειε τήν φωτογρά-
φησιν των νώτων.

Έν πάση περιπτώσει είναι περίεργον, δτι το
λαμπρον τοΟτο έργον εμεινεν έπί μακρόν χρόνον
ολίγον γνωστόν και άμοιρον ιδίας έρεύνης.

Γράφων ό Α. <ΙοιιΙ)ϊη τω 1894 έν τη Κβνιιβ
3Γο1ιθο1. 1894. I, 181 έ. περί του έκ Τράλ-
λεων Απόλλωνος, ή κατά 8. ΚθϊπειοΙι (Τθίθδ
3ηίϊςιυβ8 1903 σ. 153 πίν. 192) Διονύσου,
δεν αναφέρει έκ της Ευαγγελικής Σχολής ή
μόνον τήν γνωστήν έκ Τράλλεων «όρχηστρίδα»
Άφρόδίτην, εις τήν οποίαν θά επανέλθω κατω-
τέρω, διότι αΰτη είναι διά τήν τέχνην αύτης συγ-
γενέστατον πρΌς τον κορμον έργον.

Άλλά και έν τω τεύχει τοΟ κειμένου των
ΕϊηζβΙαυίηαΙιιηΘίι τοΟ ΑΓηάί καί τοΟ Αηιβ1ϋη§,
τω δημοσιευθέντι τψ 1902 και περιέχοντι περι-
γραφήν των ύπ' αριθ. 1338-1444 φωτογραφιών
άποκειμένων έν τη Ευαγγελική Σ^ολή αρχαίων,
ουδεμία μνεία γίνεται τοΟ κορμού.

Και ο Μ. Οο11ί§ηοη δημοσιεύων τά έκ Τράλ-
λεων γλυπτά του μουσείου της Κωνσταντινου-
πόλεως τά ευρεθέντα τω 1902 κατά τάς άνασκαφ.
εργασίας του Έτέμ Βέη, δεν μνημονεύει που τον έν
Σμύρνη κορμόν (ΜοηιιιιιβηΙδ βί πίθΐηοΪΓΘδ Ρίοί
Χ. 1903, 5 έ ). Περι παλαιοτέρων ανασκαφικών
εργασιών τών Τράλλεων πρβ. Ηαιη&ηη ΑΙΙι. Μϋί.
XVIII 1893, 395 έ.

Τω 1899 σφοδρός σεισμός κατέστρεψεν, ώς
γνωστόν, μέγαν αριθμόν οικοδομημάτων της πό-
λεως Άϊδινίου. ΠρΌς διευκόλυνσιν δέ της άνοικοδο-
μήσεως αί Τουρκικά! άρχαί έπέτρεψαν εϊς τοΰς κα-
τοίκους τοΟ τόπου έκείνου τήν έλευθέραν έκμε-
τάλλευσιν τών έρειπίων τών Τράλλεων (8. Κθϊηειοΐι
ΟοπιρΙβδ-Γθηάιΐδ άθ Γ Αο&ά. άβδ ΙηδΟΓ. βί Ββΐ-
Ιββ-Ι,βίίΓβδ 1902, 284. Α. Οοηζβ ΑγοΙι. Αηζβί§.
1902, 103 έ. Μ. Οο11ϊ§ηοη Μοη. Ρίοί. Χ 1903, 5,
ενθα παρέχονται και αί άκριβέσταται πληροφορίαι.

8. ΚθίπίίοΙι Οοπιρίθδ-ΓΘηίΙυδ ΑΙΒΙ, 1903, 78
Εβν. βγοΙιθοΙ. 1903 I, 401. Εάίΐθπι \)βγ, Γοιιίΐ-
1θ5 άθ ΤΓ8ΐ1β8 ΒΟΗ XXVIII 1904, 54 έ.).

Κατά τάς έργασίας ταύτας προς άποκόμισιν
οικοδομικού ολικού ευρέθησαν τρία μεγάλα μαρ-
μάρινα άγάλματα καϊ μαρμάρινη, ωσαύτως ύπερ-
φυσικοΟ μεγέθους, κεφαλή γυναικός, τοΟτο δέ
έγένετο άφορμή συστηματικής τίνος ανασκαφής
ύπό τών Τουρκικών αρχών, ή οποία έ'φερεν εις
φώς καλήν έκ μαρμάρου στοάν και λείψανα Βυ-
ζαντινής έκκλησίας, προς δέ τούτοις τρεις μεγά-
λας μαρμαρίνας κεφαλάς της Δήμητρος, της
Άθηνας και του Διός-Σαράπιδος ώς καϊ δύο Βυ-
ζαντινά άνάγλυφα. Πάντα τά ευρήματα ταύτα
άπόκεινται νΰν εν τω Μουσείω της Κωνσταντι-
νουπόλεως, έδημοσιεύθησαν δέ πλήν τών τελευ-
ταίων κεφαλών και τών Βυζαντ. άναγλύφων ύπό
του Οοΐΐϊ^ηοη έν τοις ΜοηαπίθηΙδ Ρίοί. ενθ'άν.

Τάς άξιολόγους κεφαλάς καϊ τεμάχιον λαμπρού
«γραφικού» άναγλύφου έδημοσίευσεν ό ΕάΙΐθΠΐ
1)βγ εν τω ΒΟΗ έ'νθ' άν. Περί του άναγλύφου
πρβ. και τήν έρμηνείαν τοΟ ΡθΓάπζβΙ έν Κθν.
&γο1ιθο1. VII 1906 I 225 κέ., αποδίδοντος αύτό
εις παράστασιν τιμωρίας της Δίρκης. Ίδέ ωσαύ-
τως ΚΙθϊη Οθδοΐι. (Ιθγ §πβο1ι. ΚυηδΙ III 153.

Τό περί οδ ό λόγος άγαλμα της Ευαγγελικής
Σχολής φέρον νυν άριθ. εύρ. 1 έ'χει ΰψος 1,62 καϊ
είναι έκ λευκοΟ χονδρόκοκκου μαρμάρου. Παριστά
δέ γυναίκα ίσταμένην έπ'ι τοΟ δεξιοΟ ποδός καί
άναπαύουσαν τόν άριστερόν. Αύτη είναι ένδεδυμένη
χιτώναλινοΰν, ύγρότατα έπικεκολλημένον έπί τοΟ
σώματος, έν θαυμαστή πτυχώσει, δεξιώτατα καί
όντως άριστοτεχνικώς δηλούση τήν φύσιν τοΟ ύφά-
σματος, έζωσμένον δέ κατά τήν όσφύν ούτως ώστε
νά σχηματίζηται έλαφρά κόλπωσΐς καί άπόπτυγμα.
Κατά τό στέρνον μεταξύ της έξογκώσεως τών μα-
στών σχηματίζεται ύπό τών ελαφρώς πυκνουμέ-
νων πτυ/ιδίων τρίγωνον, ό δέ χιτών κατολισθά-
νει από τοΟ άριστεροΟ ώμου προς τον δεςΥον μέ-
χρι περίπου της άνω περιφερείας του δ. μαστοΟ,
ενθα έντονωτέρα πτυχή άρχομένη από τής κορυ-
φής του τριγώνου πλαισιοΐ αύτόν. Δυστυχώς έλ-
λείπει όλον τό υπεράνω του σημείου τούτου μέρος
τοΟ σώματος μετά της κεφαλής καί τών χειρών,
ώστε δεν δύναται τις νά άπολαύση της προς τήν
loading ...