Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 63
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0073
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1985

Οικονόμος: Έκ τον εργαστηρίου των Τράλλεων Β3

Τά νώτα του άγάλυ,ατος δεν είναι νΟν όρατά,
ευτυχώς δμως εχαμεν ^ήν παρά τω ΑΓηάί
{Βηιηη-ΒΓυοΙίηΐΗηη ΌβηΙίΐΏ. ενθ. άν.) δημοσιευο-
μένην φωτογρ αφίαν αυτών, τήν γενομένην ύπό
τοΟ Ρ. (τ&ιιάϊη, και έξ αύτών διαπιστούται δτι τό
άγαλμα ήτο όπισθεν άδρομερέστατα μόνον εϊργα-
σμένον, διότι θά ήτο άρχήθεν προωρισμέν°ν νά
ί'σταται εν τινι κέγχη στοάς ή άλλου οικοδομήμα-
τος, (είκ. 3).

Β: " Οψίί ιώιων αγάλματος.

Ό ΑΐΊΐάΙ έν τη βραχυτάτη περιγραφή τοΟ
κορμοΟ, τήν δποίαν κατά ξένας, προχείρους δλως,
δπως καΐ ό ίδιος λέγει, σημειώσεις παραθέτει,
παρατηρεί τά έξης περί της άτελοΟς έξεργασίας
ταύτης: «κατά τά νώτα, παραδόξως δέ κατά τήν
άριστεράν πλευράν είναι το άγαλμα τελείως άν-
επεξέργαστον' άλλ' δ λίθος κατ' αμφότερα τά
μέρη δέν κατελείφθη απελέκητος, άλλ' έπελε-

κήθη μέχρις ϊσοπεδώσεως». Και ώς πρΌς μεν τήν
όπισθίαν έπιφάνειαν τοΟ αγάλματος είναι ικανή ή
εΐκών νά δείξη τον βαθμόν της έξεργασίας αύτοΰ.
' Αλλ' ώς προς τήν άριστεράν πλευράν τοΟ άγάλ-
ματος ή περιγραφή έκείνη δέν είναι άκριβής,
διότι ή έξομάλυνσις της πλευράς ταύτης, ή όποια
δέν είναι καλλιτεχνικώς καιπολΰκατανοητή, όφείλε-
ται ούχΐ εΐςάρχικήν πρόθεσιν του καλλιτέχνου, άλλ'
εις τήν βάρβαρον επέμβασιν μεταγενεστέρου τινός
κτίστου, Ό όποιος μετεχειρίσθη τον ώραϊον κορμον ώς
οίκοδομικήν ΰληνκατάτήν κατασκευήντοίχου τινός.
Κατά τήν δευτέραν αύτοΟ ταύτην χρήσιν φαίνε-
ται δτι εστερήθη τό άγαλμα της τε κεφαλής και
του λαιμοΟ μετά μέρους τών ώμων καΐ τών χει-
ρών ώς και ό'λου του αριστερά κατακορύφως πί-
πτοντος καταπτύχου τμήματος τοΟ ιματίου, τότε
δέ πάντως άπεκόπη καΐτό προέχον μέρος τοΟ κε-
καμμένου αριστερού σκέλους, διά νά διευκολυνθή
ή οϊκοδομία. Δέν είναι δέ άπίθανον δτι τότε άπεκό-
πησαν σκοπίμως και οί πόδες. Πιθανώτατον του-
λάχιστον φαίνεται τοΟτο έκ τοΟ ευρεθέντος δεξιοΟ
ποδός άλλως τε καΐ διά τήν διάφορον αύτοΟ δια-
τήρησιν.

Ή πλίνθος, έφ' ής έπάτει τό άγαλμα και δι' ής
ήτο έντεθειμένον εις τό βάθρον αύτοΟ, δέν σώζε-
ται άκέραιος, άλλ' είναι άριστερά, έμπροσθεν και
δεξιά έλλιπής κατά τό μετά τών ποδών άποκοπέν
τμήμα.

Τό χρώμα τοΟ ευρεθέντος ποδός δέν συμφωνεί
προς τό τοΟ λοιποί) σωζομένου κορμοΟ, διότι πι-
θανώς ό ποΰς μετά τον άποχωρισμόν αύτοΟ κα-
τέκειτο έν άλλω έντελώς έδάφει προπεφυλαγμέ-
νος άπό της επιδράσεως τοΟ περιβαλόντος τον
κορμον κα'ι άλλως αύτόν δξειδώσαντος τοίχου.
Διά τοΟτο είναι πιθανόν δτι είχεν άποκοπή κατά
τήν προς δευτέραν χρήσιν παρασκευήν τοΟ άγάλ-
ματος καΐ ειχεν απομείνει έν τοις χώμασιν, δπό-
θεν άνεσύρθη ίσως *αί κατά τάς σκαφάς τοΟ
Έτέμ (ΒΟΗ, 75), άν δντως έκ τοΟ αύτοΟ τόπου
προέρχεται, ώς πιστεύω, και τό ήμέτερον άγαλμα,
προ τών έργασιών τοΟ Χατζή ΧαλΙλ έξαχθέν.

Φαίνεται δέ τοΟτο πιθανόν, διότι τό άρχήθεν
άνεπεξέργαστον τών νώτων και ή διά τοίτο άσφα-
λώς, ώς εΐπον, είκαζομένη θέσις αύτοδ έν κόγχη
τινΐ στοάς φέρει ήμαςκα'ι άκοντας είς τήν υπό τών
loading ...