Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 76
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0086
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1913

έδάφους, έν ψ ο αριστερός ρ.όλες άπτεται αύτοΟ πίν. 21. βίυάηΐοζίίβ 8ϊ⣩8§όΙ«η πίν. IX, 39.

διά των δάκτυλων. Δια τοΰτο καί το ένδυμα παρί- ΒαΙΙβ, ΚοβοΙιθγ Γ,βχΐΐτοη III, 240.

σταται έν ελαφρά κόλπώσει, Έπί τίνων νομισμάτων των Τράλλεων των

Παράδειγμα Νίκης μετά Δωρικού χιτώνος καί αύτοκρατορικών "Ρωμαϊκών χρόνων άπαντα ή

έζωσμένου διπλοϊδίου έν ελαφρά κινήσει και έν Νίκη" ΙηιΙιοοί-ΒΙαίΏβΓ Κΐθίη&βί&Ι. Μϋηζβη I

τη στιγμή προαγειώσεως εχομεν αύτήν τήν Φει- σελ. 184 αριθ. 4 : έπι νομίσματος της Ιουλίας

διακήν Νίκην, τήν οποίαν φέρει ή Παρθένος έν τη Μαμμαίας : Νίκη βαδίζουσα πρλς αριστερά μετά

δεξιά- πρβ. 8ΐυάηϊοζ1ί& 8ϊθ£ββ§Όΐίπι πίν. IV. 2ό· στεφάνου κα'ι κλάδου φοίνικος. Αυτόθι άριθ. 5:

Βυΐΐθ έν -ΚοβοΙιθγ Ι,θχΐΐί. III 333 είκ. 15. νόμισμα τοΰ ΓορδιανοΟ τοΰ Γ'(238-243 μ.Χ.).

Ή πτύνωσις τοΟ ένδύματος της Φειδιακής Νί- Έπι της δπισθίας όψεως ιστάμενη Νέμεσις μετ'

κης διαφέρει ίκανώς άπό της πτυχώσεως του της άναπεπταμένων των πτερύγων έχουσα ζυγόν έν τη

Παρθένου, μολονότι παρ' άμφοτέροις περί όμοιου δεξιά καΐ σκήπτρον έν τη αριστερά. Παρά τους

ένδ ύματος πρόκειται. Κα'ι ή φύσις της παριστώ- πόδας αυτής κάθηται γρΰψ, ό όποιος θέτει τον

μένης και τό στοι^εΐον της κινήσεως, τό όποιον δεξιόν πόδα έπι τοΟ τροχού.

πληροί αύτήν, έμείωσαν εύλόγως τήν αύστηρό- Τό ένταΟΟα έν είκ 17 εν διπλασίω τοΰ πρωτο-
τητα τήν παρά τή Παρθένω άπαντώσαν, ό οέ
καλλιτέχνης εισήγαγε τήν ύγρότητα των πτυχών
και τήν έλαφράν κόλπωσιν, ή όποια έν τω πολλώ
μεγ αλητέρω (ύψ. 2 μ.) Φειδιακώ πρωτοτύπω θά
ήτο βεβαίως ευκρινεστέρα κα'ι ωραιότερα ή έν τω
άθλίω άντιγράφω, τό όποιον έχομεν.

Είναι δέ ή κατά τό σημεΐον τοΰτο της διατυ-
πώσεως τοΟ ένδύματος σύγκρισις της Παρθένου
καί της ύπ' αύτής βασταζομένης Νίκης διδακτική
διά πάντα έπέχοντα καί μετά περιοριστικών δια-
θέ σεων ίστάμενον άπέναντι της ικανότητος τοΰ
Φειδίου, εις τόν όποιον είσβιάζεται Οπό τίνων ;7; Νίκη ™¥«'<ν«°ί ΤράΠ,ων.
ερευνητών αφόρητος μονοτονία τύπων καί αδι-
καιολόγητος άνικανότης πρός ποικιλίαν καλλιτε- τύπου μεγέθει άπεικονιζόμενον κατ' άντίγραφον
χνικής έκφράσεως. Περί της Παρθένου τοΟ Φει- το° κ· ^ίμ. Ζιλλιερόν χαλκοΟν νόμισμα τοΰ Γόρ-
διου πρβ. Ιϊρροΐά Κορΐβη 45.243 σημ. 4. [καί ίίανοΰ το° Γ' ανήκει είς τό έν Αθήναις Νομι-
τελευτααν Η. 8ο1ΐΓα(3θΓ Ρ1ιί(ϋ38 35 §.] σματικόν Μουσεϊον καί περιλαμβάνεται έν τη

Ή Νίκη της Παρθένου έχει περί τήν όσφύν <™λλογη Κθΐιη.

τό συνεσπειραμένον ίμάτιον, τό όποιον καταπί- 0 ττύτ:ος ^ία?ερει της μαρμάρινης έκ Τράλ-

πτει άπό τοΟ άριστεροΟ βραχίονος. Έάν άφαιρέ- λεων ΝίκΥ>ς κατά "'Ψ κεμμωσιν καί τήν κύμαν-

μεν τούτο, μένει καθαρός ό τύπος της Νί- ™ ν τ°° λίτώνος' 6 δποϊο? άνεμοΟται ισχυρώς

σω

~ ί' 'ΐι ~ ·, > λ ■ κατα τα πλάγια. Φέρει ό'ι/,ω; καί νί Ν/νη <τ«π

κης των 1 ραλλεων εν τη αύστηροτέρα πως γλωσση , 1 ^ω, λο« η πικη του

;0υ ι~ ι > > «ί' ~ νομίσματος Δωρικόν νιτώνα μετά διπλοϊδίου ΙΖμ-

>01) αιώνος και μετ αντιμεταθεσεως τοΟ πα- , '~ " «λλοκλοιι ε^,ω

του

τοΟντος καί τοΟ άνασυρομένου ποδός

σμενου.

' ιν^ λιλι ±υυ κ.ν«υυρ^ΐΑί.νι>υ ιιυου,. <//-ν

Π. 2ΐ . ,.λ ϊ ι < Λ ι\τ< ! * υμοια νομίσματα τών Τράλλεων ποβ. έν

Ομοίως ενόεόυμενον τύπον Νίκης, ήρεμα όμως τ>Λ/Γη Τ ,. . μλ , . , ' . ϋν

ΒΜ0 τ^1ι& «τ- -Μ) άρ. 148. 351, 142. 352

ιστάμενης, ενομεν, ως γνωστόν εν τη ανατολική \ κ(\ ν , ,

«« 1 274, ,.-ο„,1Ι(!η„'η £. Ρ3Γ111Μ„„ »·». ;·; -(; Γ ι7νη η **.7νΚαβι"

12/. 28 «!μ!»ον μ«Ρ«; ί·λί0,£ω! ,. 188 Π?1ς) έ» 81 τξ 4ρ„Ώρ? 6.βίν ,,^Γ, ^(,,χ^.
loading ...