Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 91
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0101
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ ΙΜί

Οικονόμος: Έκ τον εργαστηρίου των Τράλλεων. 91

ανήκει εις νεωτέραν βαθμίδα τέχνης ή ή ζωφό- τρέπεται νά προβώμεν, διότι πάσα άλλη έρευνα,

ρος του Παρθενώνος, στηρίζεται δε έν τούτω εις όταν έλλείπωσι τά αναγκαιότατα της μελέτης

την καλλιτεχνικήν διατύπωσιν τοΟ ένδύματος, τό στοιχεία και δη και το ϊσοδύναμον τών έξετα-

όπρΤον έν τω ναω της Νίκης είναι μάλλον προ- ζομένων μνημείων, λαμβάνει μορφήν δλως ύπο-

ηγμένον ή έν τη ζωφάρω τοΟ Παρθενώνος (δΐΐζ. κειμενικήν.

Β©γ. \)Άγν. Α\ί&ά. 1898, 386. Οπβοΐιίδοΐΐθ Οπ£ΐ- "Αξιον μνείας είναι έν τη σειρά ταύτη και το

η&ΐβίαίιίθη ίη νβηθάϊ^. 10. δ-Β \)αγτ. Αΐί&ά· έκ ΡαμνοΟντος γνωστόν άνάγλυφον τό άποκείμε-

1904,301). Ίδια δέ παρατηρεί ό'τι αί ήρέμα νον έν τη Γλυπτοθήκη τοΟ Μονάχου ύπ' άριθ.

ίστάμεναι ένόεδυμέναι μορφαί της ανατολικής 198 (ΡΊπ·ίΛναη§1θΓ ΒθδοΙίΓθίβυη^ άβΓ 01γρίοί1ιβ^

ζωφόρου της Άθηνας Νίκης εχουσι στενωτάτην 169 αρ. 198. \νΌ1ίβΓ8 ΓϊϊΙιγθγ άυΐ'οΐι (Ϊϊθ

συγγένειαν πρός τάς Κόρας τοΟ Ερεχθείου, είναι ρίοίΐιβίί είκ. 198. δβυβΓ Άρχ. Έφ. 1893,38

δέ δια ταΰτα ό ναός της Νίκης σύγχρονος μεν παρένθ. πίνας"), έφ'ου παρίστανται αί δύο Έλευ-

ταΐς Κόραις, άλλα νεώτερος της ζωφόρου τοΟ σινιακαί θεαί' ή δεξιά τούτων ή Κόρη έχει πα-

Παρθενώνος (8 - ΒβΓ. 1904,381). ρεμφερή προς τον ήμέτερον τύπον τήν άμφίεσιν,

Ούχι δ' ό'μως μόνης της ζωφόρου, άλλά και άλλ' άζωστον τον χιτώνα. Τό άνάγλυφον είναι

τών νεωτέρων έκείνης έναετίων τοΰ Παρθενώνος πάντως έξηρτημένον άπό τοΟ Φειδιακου έργαστη-

ειναι νεωτέρα ή ζωφόρος τοΰ ναοΟ της Νίκης, ρίου.
ό'πως άβιάστως δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν στη-
ριζόμενοι εις τάς άνωτέρω μνημονευθείσας τυπο- Άλλά και τό προς τό άνάγλυφον τοΟτο όμοιότα-

λογικάς ομοιότητας. τον έκ της Ακροπόλεως άνάγλυφον, ό'περ έδημο-

Ό Βΐΐϊπιβΐ έν τη μνημονευθείση πραγματεία σίευσε και ό 8311ΘΓ έν Άρχ. Έφημ. 1893 πίν. 8,

αΰτοΰ σ. 41 προσπαθών νά απόδειξη τήν έν δια- σελ. 35 έ. (Οα88οη Οαί. ΑοΓΟρ. Μιΐδ. II άρ. 1348)'

φόροις χρόνοις κατασκευήν της ζωφόρου του ναοΰ παρέχει έν τη δεξιά ίσταμένη Κόρη συγγενέστατον

της Νίκης, καταλήγει διά τήν πλάκα ο, ήτις περιέ- προς τό Τραλλιανόν άγαλμα τύπον" ή διαφορά είναι

χει και το σύμπλεγμα 20. 21, εις τους χρόνους με. έν τη διαθέσει της πτυχώσεως τοΟ ιματίου και έν

ταξύ 451 καί440 π.Χ. Ανεξαρτήτως τοΰ όρθοΰ ή τη διαμορφώσει της τύλης, έξ ής κρέμαται μέρος

έσφαλμένου τών τολμηρών εικασιών του ΒΗϊπιθΙ ώς του ιματίου έπί τών μηρών. Ό χιτών είναι άζω-

πρός τήν κατανομήν τών πλακών της ζωφόρου στος. Άλλά και έν τω άναγλύφω τούτω άκούομεν

ε'ις τρεις χρονικώς κε/ωρισμένας ομάδας, ούχι ευκρινώς τήν άπήχησιν της αύτής καλλιτεχνικής

μόνον δέν φαίνεται άποδεκτή, άλλά καί δλως γλώσσης και τής αύτής τυπολογικής συνθέσεως,
απροσδόκητος είναι ή γνώμη αύτοΟ ό'τι «πασα

ρυθμική συγγένεια τής ζωφόρου τής Νίκης πρός Άλλο σημαντικώτατον παράδειγμα τών τύπων

τε τήν ζωφόρον καί τά έναέτια τοΰ Παρθενώνος ώς τούτων τής Δήμητρος καί τής Κόρης είναι αύτό

καί τήν ζωφόρον καί τάς Κόρας του Ερεχθείου πρέ- τά έξ Έλευσϊνος μέγα άνάγλυφον Δήμητρος, Τρι-

πει νά άποκρουσθη άνευ ό'ρων». Είναι κατά μέ- πτολέμου καί Κόρης, έφ' ού ή Κόρη καίπερ έν

γεθος τόσον διάφορα τά παραβαλλόμενα, ώστε άναγλύφω καί κατά κρόταφον παριστωμένη έπι-

είναι δύσκολον νά διεξαγάγη τις λεπτάς ρυθμικάς τρέπει άδιστάκτως νά άναγνωρίσωμεν τήν άμφίε-

συγκρίσεις καί δή καί παραβολάς έξεργασίας έν- σιν αύτής ώς διατεταγμένην κατά τάν τύπον ημών.

δυμάτων έν όλως διαφόρω κλίμακι παριστάμε- "Οτι δέ ό τύπος ούτος τής Κόρης ήτο ούτως ε'ιπεΤν

νων. Άλλ' έκτος τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου λό- πάγιος μαρτυρεΐται έμμέσως έκ τών Αθηναϊκών

γου τοΰ μεγέθους, είναι άνάγκη νά ληφθη σοβα- νομισμάτων τών αυτοκρατορικών χρόνων (8νοΓΟ-

ρώς ύπ' όψιν καί ό βαθμός τής διατηρήσεως τών π08 Τγθβογ άθΒ ιχιοηη&ΪΘβ ά'ΑίΙιβπθδ πίν. 94,

άναγλύφων τής τε ζωφόρου τής Νίκης καί τής 16-18). Έπί τών νομισμάτων τούτων έκ τοΟ

ζωφόρου τοΟ Ερεχθείου. Τπό τοιούτους ό'μως ζεύγους τών παριστωμένων Ελευσίνιων θεαινών,

όρους μόνον εις γενικήν σχηματικήν σύγκρισιν έπι- ή μέν δεξιά φέρουσα έν τή καθειμένη πρός τά πρόσω
loading ...