Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 95
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0105
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1928

Οίκονόμος: Εκ τον εργαστηρίου των Τράλλεων. 95

ρατιθέμενα νομίσματα κα'ι των Σμυρναίων Νεμέ- ποδός και προβάλλει πως έν αναπαύσε; τον άριστε-
σεων τά αγάλματα έχ τοΟ αύτοΟ τύπου φαίνεται ρόν. Ό χιτών πίπτει κάτω μεταξύ τών ποδών
δτι απέρρευσαν. κατά παραλλήλους κατακορύφους δέσμας πτυχών.

Σημαντικώτατον δια τήν μελέτην του ημετέρου Ελλείπει δυστυχώς μέγα μέρος τοΟ άνω κορμού
τύπου φαίνεται το έν Δαφνίω εύρεθέν, ύπο τοΟ ' μετά της κεφαλής κα'ί δεξιού βραχίονος.
βαιη \νϊάθ δέ δημοσιευθέν έν τη Άρχ.Έφημερίδι Ό αριστερός βραχίων έκτεινόμενος όλίγον προς

1910, 44 έ., είκ. 5, άνάγλυφον, τοΟ οποίου έπα- άριστερά ύποστηρίζει καταπτάντα μικρόν Έρωτα,
ναλαμβάνω ενταύθα τήν άπεικόνισιν έν είκ. 28. ου σώζεται εύτυχώς δσον είναι ίκανον προς χαρα-

κτηρισμών αύτοΟ έκ του κατωτέρου
ήμίσεος μετά τών άκρων τών πτε-
ρύγων.

Δεν ύπάρχει άμφιβολία ότι δφείλο ·
μεν μετά τοΟ \νΐάθ νά άναγνωρίσω-
μεν ένταΟθα παράστασιν Αφροδίτης
και δη και, όπερ διέφυγε τον \νΐάθ,
έν τφ τύπω τών αγαλμάτων ΌοτίΆ
και Τράλλεων. Άλλά και ή άριστερά
έν μέρει σωζομένη γυναικεία θεία
μορφή, παρίσταται και αύτη έν τώ
αύτώ περίπου σχήματι, διαφέρουσα
μόνον κατά τήν άντιστροφήν τοΟ κινου-
μένου και ακινήτου ποδός καί κατά
τήν ήλλοιωμένην πως πτύχωσιν τοΟ
ιματίου. Όπερ δ'μως είναι σημαντικδν
είναι δτι ή έν τώ μέσω θεά είναι αναμ-
φισβητήτως Αφροδίτη και δτι έν τώ
Το άνάγλυφον τοΟτο έκ δύο άποτελεσθέν τεμα- πολυτίμω τούτω άναγλύφω τών τελευταίων δε-
χίων, προέρχεται έκ τοΟ παρά τήν Ίεράν Όδον καετηρίδων τοΟ 0ου αιώνος εχομεν ώς Άφροδίτην
άποκαλυφθέντος έν έ'τει 1891 καί 1892 ύπο της τον έν τώ Φειδιακώ κύκλω δημιουργηθέντα τύπον.
Αρχαιολογικής Εταιρείας ίεροΟ της Αφροδίτης, Σημειωτέον δε δτι καί αί άλλαι τοΟ άναγλύφου
άπόκειται δε νυν έν τώ Άρχαιολογικώ Μουσείω μορφα'ι ύπο τοΟ αύτοΟ κύκλου φαίνονται έμπνεό-
-ύπ' άρ. 1597 (Καστριώτου Γλυ πτα σ. 283 αρ. μεναι.

1597. ^Άρχ. Δελτίον 1892, 48). θά ήδύνατό τις ίσως άκόμη πολ ύ νά πληθύνη

Έκ τών έπ' αύτοΟ παριστωμένων γυναικείων τά παραδείγματα τών αντιγραφών και τών μιμή-
μορφών ή μάλιστα ήμΐν διαφέρουσα είναι ή έν σεων τοΟ πλαστικοΟ τύπου, τον όποιον έξετάζομεν,
τώ μέσω άντωπή ίσταμένη, ήτις φέρει ίωνικόν διά νά φανη ή μεγίστη διάδοσις του τύπου έν τή
χιτώνα έζωσμένον μετ έλαφρώς έκ της ζώνης πλαστική.

έκπηδώντος άποπτύγματος καί περί τον χιτώνα Τεκμήριον της τοιαύτης εύρυτάτης διαδόσεως

έχει κατά το κάτω μάλιστα ήμισυ τοΟ σώματος είναι καί τά νομίσματα, τά όποια παρά τά γλυ-
ίμάτιον άνερχόμενον κάτωθεν της ζώνης τοΟ χι- πτά έ'ργα μαρτυροΟσι καί περί της ποικίλης χρή-
τώνος έν παχεία τύλη προς τόν άριστερον ώμον' σεως τοΟ τύπου έν τή παραστάσει διαφόρων θεο-
καί κάτωθεν της μασχάλης, Γνα, περιβάλλον τον τήτων.

ώμον έκ τών όπισθεν, καταπέση έμπροσθεν εις Έν τή άπαριθμήσει τών νομισμάτων άρχομαι

δέσμην πτυχών κυμαινομένην έπί τοΟ άριστεροΟ ούχί άνευ λόγου άπ' αυτών τών Τράλλεων, έ'νθα
μηροϊί. Ή μορφή αύτη στηρίζεται έπί τοΟ δεξιοΟ εύρέθη το έτερον τών περί ού δ λόγος άγαλμάτων.

28: Άνάγλυφον Δαφνίον.
loading ...