Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 99
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0109
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α ε 10Ϊ3

Οικονόμος: Εκ τον εργαστηρίου των Τράλλεων. 99

άγαλμα μετά των χαρακτηριστικών της Παρθένου
(ΟοΙΠβΐιοη ΗϊδίοίΓθ II 687, 1).

Κατ' άκρίβειαν τα νομίσματα τοΰ Κορδίου
'Ρούφου δέν έχουσι την Ά φ ροδί την μετά δόρατος
ή άσπίδος, άλλα μετά σκήπτρου έν τη αριστερά
και ζυγοΰ έν τη προτεταμένη δεξιά. Ό Βρεττανι-
κός κατάλογος καλεί αύτήν νβηυβ νθΓίΐοοΓάϊ&.
Είναι δέ άξιον σημειώσεως δτι ή άμφίεσις της
μορφής ταύτης έπϊ τών νομισμ. τοΰ Κορδίου
'Ρούφου είναι όμοιοτάτη προς την τών άγαλμάτων
ΌθΠ3 - Τράλλεων. Μετά τρυτάνης παρίστατο και
αύτη ή Αφροδίτη ώς πρεσβυτάτη τών Μοιρών,
ε/ομεν δέ καί παράστασιν έπι Καμπανικής ύδρίας
τοΟ Βρεττανικοΰ Μουσείου θεας, άσφαλώς της
Αφροδίτης, κρατούσης τρυτάνην (8ία(1ηίοζ1ί&
^&1Ί^^)11^^1 XXVI 1911, 140 είκ. 58, ένθα χαΐ
άλλα παραδείγματα. Σβορώνος Διεθν. έφημ. της
Νομισμ. Άρχαίολ. XX 1920-21, 12ο). '

Είναι δέ άξιον παρατηρήσεως δτι ή κρατούσα
την τρυτάνην μετά τών δύο Ερώτων έν έκατέρω
τών δίσκων υπερέχουσα κατά μέγεθος γυναικεία
μορφή μεθ' ύψηλου άνθινου στεφάνου, έχει την
αύτήν σχεδόν προς τον τύπον τών Τράλλεων-ϋοηα
άμφίεσιν ήτοι λεπτΌν λινοΟν Ίωνικόν /ιτώνα καΐ
έπ' αύτοΟ περί το κατωτέρω ήμισυ ίμάτιον κατα-
πΐπτον από τοΰ άριστεροΟ ώμου εις παχεΐαν δέ-
σμην πτυ/ών. Ή Καμπανική αΰτη ύδρία έ'χει
πάντως ύπ' όψει αυτής πρότυπον ώς το ήμέτερον
άγαλμα.

Ώς προς τον έπ'ι τοΰ ώμου καθήμενον καί ψι~
θυρίζοντά τι εις το ους της θεας Έρωτα άναμι-
μνήσκω τά εις τους νρόνους 250-146 π.Χ. τιθέ-
μενα νομίσματα τών Κυθήρων μετά προτομής
Αφροδίτης και τοΰ έπ' ώμου "Ερωτος τοΟ στεια-
νοΟντος αύτήν (Ηθδά ΗΐθΙ. Ναπι2 436. Ίω. Λάμ-
πρου Αναγραφή νομισμ. κυρίως'Ελλάδος* Πελοπόν-
νησος 92), τά δποΐα φαίνονται δτι έλαβον τον τύπον
αύτών έκ τοΰ αύτοΰ πρωτοτύπου. Πρβ. δέ έν μέ-
ρει και το άνωτέρω μνημονευθέν άνάγλυφον τοΰ
Δαφνιού, πρόσθες δέ αύτο εις άλλα άνάλογα συ-
νειλεγμένα ύπό τοΰ ΡβίβΓδβη έν Αγ& Ρηοϊβ Αα-
£118*36 187 σημ. 5, 189 σημ. 2.

Σημαντικον είναι το έν Ισπανία περι το 45 π.Χ
κοπέν δηνάριον τοΟ Ιουλίου Καίσαρος ΒΜΟ Κοιώ.
ΓβριΛΙ. II 369 άρ. 89-92 πίν. 01, 10, τό όποιον

έ'χει ώς πρόσθιον τύπον προτομήν Αφροδίτης,
έχούσης τήν κόμην άναδεδεμένην όπισθεν εις κό-
ρυμβον και φέρουσαν κατάκοσμον στεφάνην, ένώτια
και πλατύ περιδέραιον όπισθεν τοΟ τραχήλου αύτής
μικρός Έρως.— ΌΒρεττανικδς κατάλογος ταυτίζει
τήν προτομήν ταύτην προς τήν νβηιΐδ £βηθΙπχ.
Ό Βδββίοη Μοηη3Ϊθ8 άθ 1 & ΓβρυΜ. Κοιη&ϊηΘ II,
12 καί Εβν. ΝυιηΪ8Πΐ. 1902, 23 έ. δέχεται δτι
το νόμισμα έκόπη περι τό έ'τος 50 π.Χ.. Πιθανω-
τέρα δμως φαίνεται, άλλω; τε και διά τήν παρου-
σίαν της νθηαβ £βηβ1πχ, ή ύστερωτέρα χρονολό-
γησις, ή μάλλον πλησιάζουσα προς τά έγκαίνια
τοΟ έν Ρώμη ναοΰ. Άλλ' ή όμοιότης τοΟ ένδύ-
ματος τών νομισμάτων τοΰ Κορδίου 'Ρούφου πρός
τό άνάγλυφον Μβάίοϊ (ΡβίβΓδβη Αγ& πίν. III
πλάξ XII καϊ σ. 63 είκ. 27 μετά βιβλιογρ. έν
σ. 199), τό όποιον κατά τον ΚβϊίΐβΓδοηβϊά είναι
Αύγουστείου περιόδου καί παριστά αύτόν τον
ναόν τοΰ Μβγβ νιΙΙΟΓ, πείθει δτι ή έπι της Με-
δικείου ταύτης πλακός έναέτιος Αφροδίτη είναι
αύτή ή νβηιΐδ ΟβηβΙπχ. Διά τον αύτόν της άμ-
φιέσεως λόγον παρεβλήθη ήδη ΰπό τοΰ Οοηζθ
(Είη Εθίίθί νοη 8. νϊΐβΐθ ηιΐί; Αιΐ£ΐΐ8ΐιΐ8) τό έν
'Ραβέννη άποκείμενον άνάγλυφον Αύγουστείων
χρόνων μετά της Λιβίας ώς νβιιυδ ^βηοίπχ
καί τοΟ Αυγούστου ώς Μ3Γ88 υΙίοΓ (πρβ. 8ρπη-
§βΓ - \νο1ί6Γ8 Κυη8ί§β8θ1ι. I12 498 είκ. 948).
Επειδή δέ δ Άρκεσίλαος εί^ε κατασκευάσει τό-
άγαλμα της νβηιΐδ §βηβΙπχ διά τον ναόν τοΰ·
Ροπιπι <Ιυ]ϊμιη, είχε δέ οΰαω διαμορφώσει τον
τύπον της προμήτορος τών Ιουλίων, είναι πιθα-
νώτατον, δτι επί τε της Μεδικείου πλακός και έπι:
τοΟ άναγλύφου της 'Ραβέννης ή ώς §βηβίπχ με-
ταξύ τοΟ 'Ρωμύλου καί τοΟ Αρεως παριστωμένη,
Αφροδίτη κατά τον ύπό τοΰ Άρκεσιλάου δια-
μορφωθέντα οίκογενειακόν τύπον της Ιουλίας γε-
νεάς άπεδόθη καί ύπό τοΰ αύγουστείου καλλιτέ-
ρου της Αγ3 ραοϊβ.

Άλλ' έάν παρατηρήση τις προσεκτικώτερον τον
τύπον τοΰτον της Αφροδίτης θά ίδη δτι ή άμφί-
εσις καί ή διάθεσις τοΰ τε ιματίου καί τόΰ χιτώ-
νος της μορφής ταύτης είναι όμοιοτάτη πρός τον
τύπον ϋοπ& - Τράλλεων, διαφέρει δέ μόνον κατά
τήν έξεργασίαν, ή δποία έν τώ έλαχίστφ χώρω
τοΰ Μεδικείου άναγλύφου καί διά τον δλως δια-
loading ...