Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 101
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0111
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΛΕ 1923

Οικονόμος: Έκ τον εργαστηρίου των Τράλλεων. 101

έπανέλαβε μετά τίνων ίσως τροποποιήσεων πα- Αφροδίτης τοΟ ανωτέρω μνημονευθέντος πολυτί-

λαιά πρότυπα τοΟ δευτέρου ήμίσεος τοΟ 5ου αίώ- μου έκ Δαφνιού ανάγλυφου.

νος, άκριβέστερον δε, τοΟ ΦειδιακοΟ κύκλου. Το Έκ των καταλεχθέντων ανωτέρω μνημείων

άγαλμα των Τράλλεων και τό άγαλμα της 'Ρώ- κατεδεί/Οη 8τι ό αυτός πλαστικός τύπος έχρη-

μης άντιγράφουσιν άσφαλώς πρότυπον των αύτών σιμοποιήθη και ώς Αφροδίτη και ώ; Κόρη και

χρόνων κα'ι τοΟ αύτοΟ καλλιτεχνικού κύκλου. ώς Τύχη και ώς Νέμεσι; και ώς ?ί τι άλλο προς

Άλλ' έκάτερον των άγαλμάτων εχει διαφοράς τούτοις,
ήδη ανωτέρω έξαρθείσας, αί όποϊαι διδάσκουσι Ότι ό Άρκεσίλαος μετεχειρίσθη τον τύπον ώς

■δτι τΌ περιβάλλον, έν ώ έγένοντο τά άντίγραφα άφετηρίαν προς διαμόρφωσιν τοΟ τύπου νβηιΐδ

ταΟτα, ήτο διάφορον κατά τε τόπον και χρόνον. §βηβΙπχ, δέν είναι ίκανόν τεκμήριον ίνα πεισθώ-

0 ΚΙθϊη Εοΐίοΐίο 124 (πρβ. ί,ίρροΐά Κορΐβη μεν δτι και το πρότυπον τοΟ 5ου αιώνος διά την

244 σημ. 47) άναφερόμενος εις το στοιχεϊον της αύτήν θεάν καϊ μόνην αυτήν 'χρησιμοποιήθη.
άνεμώσεως, το όποιον έ'χει έν ποια τινι υπερβολή Το νόμισμα των Τράλλεων δέν άναγκάζει νά

το άντίγραφον ϋοπ3 Ρβηιϊίΐί, ώς και έγώ έν αρχή όνομάσωμεν, ώς είιτον, την μορφήν Άφροδίτην —

της παρούσης πραγματείας έτόνισα, θεωρεί τον διότι κάλλιστα θα ήδύνατο νά είναι και Δημήτηρ

■δλον πλαστικόν τύπον μεταποιηθέντα έν τη πε- και Κόρη και άλλη τις θεά.

ριόδω τοΟ αρχαίου ΚοΙίοΙίΟ. "Οτι δέ το πρωτό- Τίς πρώτος διεμόρφωσε τον κάλλιστον όντως

τύπον δέν ήτο έν τη διατυπώσει τοΟ ΡωμαϊκοΟ τύπον δέν δύναται τι; άκριβέστερον νά είπη. ΤοΟτο

•αντιγράφου έν ταϊς λεπτομερείαις ταύταις, δει- μόνον δύναται τις άδιστάκτως νά ίσ/υρισθή δτι το

κνύει άκριβώς το ΤραλλιανΌν άντίγραφον, τό λαμπρον έργον έποιήθη έν τψ Φειδιακψ κύκλω,
■όποιον παραδόξως ό ΚΙβίη προσάγει προς στήρι- Η μορφή τοΟ Φειδίου διά το έλλιπές της γρα-

ζιν της γνώμης αύτοΟ. Τό σ^οορότερο^ τοΟ άναγ- πτής παραδόσεως καϊ ένεκα της άπεράντου λεπτο-

καίου άνεμούμενον ίμάτιον είναι άσφαλώς στοι- λογίας και των άτελευτήτων συνδυασμών ώς και

-χεΐον, το όποιον εϊσήγαγεν ό άντιγραφεύς της 'Ρω- τών χειρουργικών έπεμβάσεων τών νεωτέρων έρευ-

μαίας ί\ ίδιας πρωτοβουλίας και ΰπείκων ίσως εις νητών κατέστη άσύλ.ληπτος καλλιτεχνική φυσιο-

-τήν γενικήν καλαισθητικήν τάσιν της έποχής αύ- γνωμία, ή όποία κινδυνεύει νά ΰποστη τάς άνα-

τοΟ. Άλλ' ή προσθήκη αύτη τοΟ άντιγραφέως ριθμήτους περιπέτειας τών έπων τοΟ "Ομήρου,

■δέν είναι μόνη έπαρκής, ό'πως χαρακτηρίση τον Άλλ' ΰπήρξεν έν τούτοις ούτος μέγας ώς δ Σω-

δλον πλαστικον τύπον, όστις είναι σαφέστατα τύ- κράτης, αύτός τε καλλιτέχνης έπιφανέστατος καϊ

πος τοΟ ΦειδιακοΟ έργαστηρίου και ούγι τών έν τών μεγάλων αύτοΟ μαθητών πολύτιμος μυητής

Ρωμαϊκοΐς χρόνοις άνακυψάντων Φειδιακών έπι- και ίεροφάντης και συνεργάτης. Ενθα δέ θετικά

γόνων. Είναι περίεργον δτι ό ΚΙβίη, καίπερ άνα- δεδομένα δέν βοηθοΟσιν εις τον άκριβή καθορισμόν

γνωρίζων δτι πλαστικός τύπος Όοπει-Ραιηίίΐί μό- τοΟ προσώπου τοΟ καλλιτέχνου έργου τινός τοΟ

Λ»ον έν τω Φειδιακω κύκλω ήδύνατο νά γεννηθή, ΦειδιακοΟ κύκλου, ουδεμία προκατάληψις θά ήτο

παρασύρεται ύπό τοΟ άνεμου τοΟ ιματίου μέχρι έπιτετραμμένον νά χωρήση ώς προς τά δικαιώ-

τοΟ σημείου νά άρνηθη την γένεσιν τοΟ τύπου ματα αύτοΟ τοΟ κατευθύναντος την μεγάλην σχο-

καί τοΰ πρωτοτύπου έν τοις χρόνοις, εις τούς λήν, ήτις δικαίως φέρει το όνομα αύτοΟ.
όποιους αναμφισβητήτως άνήκει. Ελαφρώς ήνε-

μωμένον είναι άλλως τε και τό ίμάτιον της Γεώργιος Π. Οικονόμος
loading ...