Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 130
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0140
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
130 1Άρβανιτόπουλος: Θεσσαλικοί έπιγραφαί.

α ε 1923

IV Α Ε 1917 σελ. 9" 24-23 και 37 · δ Κθπι έν
ΙΟ-IX 2 1296 θεωρεί τούτον διάφορον τοΰ έν έτει
41-42 μετά Χρ. στρατηγήσχντος, είπον δέ καί εγώ
έν ΑΕ 1917 σελ. 9 δτι ή παραδοχή ενός Απολλο-
δώρου Οά ήνάγκαζεν ημάς νά θεωρήσωμεν δτι
ούτος το μέν πρώτον έστρατήγησεν έν ηλικία 25-30
ετών, τΌ δέ τέταρτον ύπέρ τά όγδοήκοντα έτη
γεγονώς' τοΰτο θα ήτο σπάνιον, ώς είναι σπά-
νια ή τετράκις στρατηγία του αύτοΰ, άλλ ούχΐ
αδύνατον, ουδέ άπίθανον. 'Εν στίχ. 17 έν άρχή
εγραψεν δ χαράκτης Σ άντι Ε' έν άρχη τοΟ
στίχ. 18 έσώθη σαφές ίχνος Δ. Οί έν στίχ. 19
και 26 Σεβάστηοι δηλοΰσιν αυτοκρατορικούς απε-
λεύθερους, ών πλείστοι Ιμφανίζονται έν τοις χρό-
νοις του Αύγουστου, διότι ούτος εμφανώς πάμ-
πολλους ήλευθέρωσεν. 'Εκ του στίχ. 20 δηλοΟτα,.
δτι δ έλευθερωτής ήτο Ααρισαΐος, άλλ ωκει εν
Δολίχΐ], ή δέ απελεύθερα διέμενεν έν τη πόλει,
έν ή ευρέθη δ Λίθος* ή πόλις άρα αύτη βεβαιοΰ-
ται δτι δεν είναι ή Δολίχη" διό.ι δέν θά άνε-
γράφε.το' βλ. και τά εις άριθ. 379 στί/. 9-[19]
σημειούμενα κάτω Έτελέσθη δέ ή άπελευθέρω-
σις ευλόγως ξενική λυτρώσει, έτι δέ άνευ δόσεως
λύτρου τώ κυρίω.

361/ ϊτ/χ. 22-30. Έν τέλει του στίχ. 23
ύπάρχει μέν χώρος προς ύποδοχήν Τ, άλλά τά
ίχνη αύτοΰ είσίν άβέβαια" έν στίχ. 24 παρελείφθη,
ή λανθάνει έν τώ χάσματι, ό ταμίας. Έν άρχή
τοΰ στίχ. 2/ ύπάρχουσιν ίχνη ΛΡ, ες" ών συνά-
γεται το ^ρεσΓον δ χώρος αποκρούει τδ £υά-
ρεστον ή τι δμοιον. Αί δέ συμπληρώσεις της α-
πελευθερώσεως ταύτης φαίνονται πιθανώταται, δι-
ότι σαφώς εξάγεται εξ αυτών δτι δύο σύζυγοι
και ο υίός αυτών ήλευθέρωσαν την έαυτών οϊκέτιν
και τον υίον αύτής, λαβόντες τδ άντίτιμον. Μέλη
της οικογενείας τών έλευθερωτών άπαντώσιν εις
ύστερους χρόνους, ώς πολΐται Δολιχαΐοι, κάτω
έν άριθ. 385 στίχ. 6-7. Αί δέ εις στίχους 25-26
αναγνώσεις του Ψοοάινανά έ. ά. σελ. 325-326
εαυτών Θυόσ,τρατος] κλ. δέν είναι επιτυχείς.

362. Την έπιγραφήν της πλευράς β έξέδωκε
πρώτος δ Φοοάτοανά έ. ά. σελ. 326-328, δια-
γνούς τά πλείστα αύτης ακριβώς· έπειδή όμως έχω
διαφοράς αναγνώσεων και συμπληρώσεων καθ'
απαντάς σχεδόν τους στίχους και έτέραν έρμη-

νείαν κατά τά μη κοινοΰ τύπου σημεία της Ιπΐ-
γραφής ταύτης, κρίνω άναγκαίαν τήν έκ νέου
έκδοσιν αύτής ένταΟθα :

362· στίχ. [1] -10. Είναι πιθανόν ότι δέν ελ-
λείπει τι άπδ της άρχής τοΰ λίθου, άλλ' είχεν
άφεθή όλίγος κενός χώρος άνωθεν. Οί ταμίαι και
δ στρατηγός άναπληροΰνται δια τών απελευθερώ-
σεων Β και Γ. Τοΰ Ήγησίου έσώθη και τοΰ
γράμματος I ίκανόν. Ότι ούτος έστρατήγησε πι-
θανώτατα τώ 30-29 ή τώ 29-28 προ Χρ. είπον έν
τη ΑΕ 1917 σελ. 28-29, ένθα αναγράφεται και
ό πατήρ αύτοΰ Άρναγόρας Τό ένθάδε σχήμα
τών γραμμάτων ευνοεί τά μάλιστα τήν χρονολο-
γίαν ταύτην, δυσχεραίνει όμως τήν παραδοχήν
αύτής ή έν στίχ. 5 αναγραφή 22 1/2 δηναρίων
άντί τών στατήρων 15■ διότι τδ διόρΰωμα τοΰ
ισοδυνάμου τούτων αναφέρεται τδ πρώτον έν
ΙΟ- ΙΧ2 415 στίχ. 56-61, ενθα μετ' ολίγον άνα-
γράφεται τδ πρώτον έτος «έπι αύτοκράτορος
Καίσαρος θεοΰ υϊοΰ Σεβαστοΰ», ήτοι τό 27 πΧ.
Άλλά δέν κωλύει ούδόλως νά υπολάβωμεν οπ
δύο ή τρία ετη πρότερον, εύλογους άπδ της συγ-
χωνεύσεως τοΰ κοινοΰ τών Περραιβών τώ τών
Θεσσαλών, της γενομένης τώ 30 πΧ, καθωρίσθη
διά διατάγματος ή νομισματική δύναμις τούτων.
Έν τέλει τοΰ στίχ. 3 διακρίνονται σαφή ίχνη Ε,
έν δέ άρχή τοΰ στίχ. 4 ,νχνη Ν* πρόκειται περί
δύο τούλάχιστον γυναικών, αίτινες, σχοΰσαι τέ-
κνα έν τή δουλεία, ήλευθερώθησαν μετ' έκείνων
ύπδ τοΟ κυρίου.

362· στίχ. 11-16. Και ή άπελευθ έρωσις Γ
έτελέσθη έπί τών αυτών ταϊς προηγουμέναις αρ-
χόντων οί έλευθερωταί ήσαν ευλόγως πατήρ και
υίός' διό τδ έν άρχή τοΰ στίχ. 15 ΤΟΥ, μή δυ-
νάμενον νά έ'χη φανεράν άνταπόδοσιν, έπομένου
έτερου, θεωρώ όβελιστέον, ώς περισσώς χαραχθέν.

362' στίχ. 17-19. Και της απελευθερώσεως
ταύτης Δ, γραφείσης ύπό τοΰ αύτοΰ χαράκτου,
δ έν στίχ 18-19 στρατηγός κείται έγγύτατα τώ
Ήγησία- όντως δ' έν 16 IX 2 415 στίχ. 9-10 και
23-24 αναγράφεται στρατηγός Θεμιστογένης ό
'Ανδροσθένους και μετ' αύτόν έν στίχ. 37-39 ό
Εύβίοτος έν δέ ΑΕ 1917 άριθ. 313 σελ. 25
αναγράφεται στρατηγός Ήγησίας Ό Άρναγόρου
και μετ' αύτόν Ό Εύβίοτος έπίσης' ούτως ένθάδε
loading ...