Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 152
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0162
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
152 Αρβανιτόπονλος: Θεσσαλικαϊ έπιγραφαί.

Α Ε 1!>2Ϊ

15 Φέρων νόμον ξενο]δόκοι: ταγός [Εύ
- - - δεινός - ΐδ]ιοξενοδ[ό]χο[ι:
δείνα - - - ]μ(ίχου, "Αρναγος [Δι-
ομήδους, Διομή]δ[ης] Άρνάγου·
έδωκε δέ και τήι πό]λει στα(τήρας) ΙΕ '.
Β 20 Ταμιευοντος της πό(λεως) - - - ο]υ τοΰ Μ[ε]νάνδ[ρ]ι>[ν,

στρ(ατηγοΰντος) δεινός- δείνα - - - α], ή [άπ]ί[λ]εΐ)Οερω[ί}
εΐσα υπό δεινός τοΰ - - - ω]νος, εδω[κε]ν [τ]ή
πόλει, καθ' ο διέπεισε δειναρ]ια δ[ε]κα[έ]ξ.

(κενόν ΰψ. 0.18).

382· στί/ 1-4. Το όνομα του στρατηγού είναι
βέβαιον' άνήκει δε ούτος τοϊς περί την ΧριστοΟ
γεννησιν /ρονοις και είναι ο αυτός τω της εκ 1 ομ-
φων έπιγραφής ^^^ ΙΧ-2 290, αναγραφόμενος και
έπι νομισμάτων, τοΟ έν .Τ (χ ΙΧ2 1044α ανακριβώς
διαγνωσθέντος ώς στρατηγού, έν ω ήτο πατήρ τοΟ
ταγοΟ Στράτου έν Γόννοις, ώ; και ή έν δϋτ ΙΧ2
1042 στίχ. 43 έπιγραφή βέβαιοι. Έν στίχ. 1 ό
/αράκτης έγραψεν αντιστρόφως ΟΠ άντ'ι ΠΟ' τοΰ
ταμίου το τρίτον γράμμα ήτο Β, ώς σαφή ίχνη
τούτου δηλοϋσι σύνηθες δέ όνομα είναι τό Ενβίο-
τος. Έν στίχ. 2 μετά τό Ω του Άντιγόνω ύπάρ-
/ουσιν ίχνη και γράμματα ΛΔΕΛΙ, ές ών δύναται
νά συνα/θή Αδέα κτλ., άσφαλώς μη υπάρχοντος
τοΟ έν ΑΕ ε. ά είκασθέντος τού τό δ' = τδ τέταρ-
τον. Έν στίχ. 1-3 ήδύνατό τις να συμπλήρωση
[αϊ άπηλεν&ερω][μ]έν[αι], διότι μετ' ού πολύ περα-
τοΟται τό τυπικόν της άπελευΟερώσεως ταύτης Α.

382' στίχ- 5-9. Έν στίχ 6 νομίζομεν ότι
διεκρίναμεν άσφαλώς τον στρατηγόν ' Ανδρο μένη,
τοΟ έν στίχ. 7 μηνός 'Απολλώνιου δηλούντος την
πρώτην έςάμηνον, ήν και ό έν τω έπομένω άριΟ.
384 μήν Λεσχανόριος έπίσης δηλοϊ είκάζομεν δέ
δτι ό έπι τοΟ αύτοΟ στρατηγού1 της πρώτης έξαμήνου
ταμίας Κλάουϊος Άγρίππας θα άνεγράφετο και
έν τη περί ης ό λόγος έπιγραφή, ειμή τι έ'κτακτον
συνέβη. Τό έν στίχ. 7 όνομα της άπελευθέρας δυ-
σχερώς μεν, άλλα συνάγεται" έν στί/. 8 μετά τό
ΔΙ τοΰ Διονυσίου υπάρχει κενόν διάστημα, ίσως
εςαλειφΟείσης διττογραφίας.

382· στί/. 10-Ιο. Ή έκ τοΟ στίχ 13 ύπο-
λογιζομένη έλαχίστη εις γράμματα δύναμις εκά-
στου στίχου δηλοΐ ό'τι εν τε στίχ. 11 και έν στί/.
12 άνεγράφετο το πατρικόν τοΟ τε ταμίου κα'ι τοΟ
στρατηγού" έν τέλει τοΟ στίχ. 11 ύπάρχουσι σαφή

ίχνη φ, ές ών ήδύνατό τις νά συμπληρώση Εύφ[όρ-
βου τον Άσάνδρου], ονόματος ταμίου έπίσης έν·
άριΟ. 385' έπειδή όμως οί /ρόνοι της περ'ι ής δ
λόγος έπιγραφής είναι λίαν προγενέστεροι τών έκεί-
νης, θά έλογίζετο ό ταμίας ούτος πάππος έκείνου'
διότι ό έν στίχ. 12 λίαν γνωστός στρατηγός Κύλ-
λοςΕύβιότου,'-ιύ ού βλ Α Ε 1917 σελ. 131 άνη-
κει τω πρώτω ήμίσει τής Α' μΧ. έκατονταετηρί-
οος' έν στίχ 12παρέλιπεν ό /αράκτης τό ΑΤ τοΟ·
στρατηγώ Τού πατρικού τοΟ έλευθερωτοΟ τό πρώ-
τον γράμμα ήτο ή Λ ή Α' γνωστοί δέ είναι πολϊ-
τ,.ι Δολι/αϊοι και δή ταμίαι Εϋδημος Α[έοντος\
και Εϋδημος Ά[δαίου] μεταγενεστέρων χρόνων,
ών τις πρόγονος υπόκειται ίσως ένΟάδε.

382 στίχ 16-20. Έν τέλει τοΟ στίχ. 17 δια-
κρίνονται, παρά την παναθλίαν χάραςιν, ίχνη £1,
ήτοι ΕΝ του ονόματος ταμίου' τό έν στί/. 18
έβδόμηι είναι παντός έτέρου πιΟανώτερον' τά
γράμματα είναι λίαν συμπεπλεγμένα' ίσως ο
αύτος χαράκτης έγραψε και την ύποκειμένην τή,
ΰπ' άριθ. 374 έπιγραφήν, ής οέν διαγιγνώσκεται
ουδέν σαφές.

383 στίχ. 1- 19. Ή άπελευθέρωσις αύτη Α

είναι ιδιάζοντος τυπικού, ομοίου τω έν ταΐς οημο-

σιευΟησομέναις κάτω ύπ άρι 0. 407-410 επιγρα-

φαϊς. "Οτι έν στί/. 1 υπόκειται ό στρατηγός Φι-

λοξενίδης, είναι εύλογον να συμπεράνωμεν αετ'

άσφαλείας' βλ. περί αύ;οΟ τά έν ΑΕ 1917 σελ.

22-23 σημειωθέντα. Το έν τέλει τοΟ στί/ου 1 σωΟέν

σαφές ίχνος Ο άνήκει τω Όμολώω ή Θεμιστίω

μηνί. Η έν στίχ 4 άνάγνωσις άπ Όλβιάδου είναι

λίαν πιθανή θηλυκον όνομα π. /. άπδ Λαΐδος ή

τι ό'μοιον δέν διαγιγνώσκεται σαφώς. Την οίκογε-

νειακήν σχέσιν πάντων τούτων νοοΟμεν ώς έςής:

Ο γέρων Εΰτυχίδης, άναγραφόμενος και ώς

' 16 10 25
loading ...