Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 153
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0163
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1923

Άρβανιτόπουλος: Θεσσαλικοί έπιγραφαί. 153

«πάππος», δ πρεσβύτερος, υίος ών τοΟ Εύτυχίδου λευθέρα; ταύτης των 5/ί περίπου τοΟ γινομένου τη

κχί πιθανώς αδελφός τοΟ Όλβιάδου, μή σχών φυ- πόλει ποσοΟ κατόπιν διαίτης ή δια πειθοΟς, οίαν άνα-

σικόν υίίν, προσέλαβεν είσποίητον τον τοΟ αδελφού γράφει ή εν το?ς κάτω δομοσιευΟηο-ομένη έπιγραφή.
αύτοΟ υίον Άλέξανδρον, όστις έ'σχε φυσικόν υίον

Εύτυχίδην τΌν νεώτερον, τον άναγραφόμενον πιΟα- Άριΰ· 384 385. (ΜΕ 40 τδ α,,β). Σπόνδυ-

νώς εγγονον, εκ τίνος δούλης, ον κανονικώς έλευ- λος ή βάσις παραστάδος παραλληλεπίπεδος, μαρ-

θεροΟσιν ο τε Φυσικός πατήρ και ό θετός πάππος' ό μάρου έρυθροφαίου κροκαλοπαγοΟς, εύθρύπτου,

τελευταίος ό'μως ούτος, εύνοών τον εγγονον μάλλον όμοιου τώ Άτραγίω, άνω και κάτω άποκεκομμέ-

τΟο πατρός, και Οέλων νά άσιαλίση αυτόν από νος και έλλείπων, λελεασμένος επιμελώς άνω άπό

πάσης έπηρείας τών νομίμων κληρονόμων τοΟ θετοΰ τών τεσσάρων εδρών.—"Υψ. 0.86, ώντάθ.16

υϊοΟ αύτοΟ Αλεξάνδρου, οΰς έπίσης φαίνεται οτι έ'χουσιν άνω άποσχισθή, πλάτ. 0.46, πάχ. 0.525.
δέν ήσπάζετο, κρατεί τον εγγονον Εύτυχίδην παρ' Άπετείχισα αυτόν έκ τών ερειπίων της έκκλη-

έαυτώ,καί απαγορεύει την μετά τον θάνατον αύτοΟ σίας της Παναγίας έν θέσει Τοπόλιανη' κατά την

κατακράτησιν παρά τοις κληρονόμοις του Άλεξάν- άποτείχισιν και μεταφοράν λόγω της ενσφηνώσεως

δρου' συνιστά οέ τήν βία άπαγωγήν αύτοΟ εις έν τώ τοίχω και του όγκου άπεχωρίσθη εν μέγα

έλευθερίαν και τήν ΰπέρ του άπάγοντος έπικουρίαν και δώδεκα μικρά τμήματα άπ' αύτοΟ, άτινα διε-

(τιμωρείσθω τώι άπάγοντι), έρειδόμενος έπ'ι τών τήρησα πλήν σχίζης άποτριβείσης εις κόνιν" πε-

γενικών νόμων περί τών απελεύθερων, οί'τινες λε- ραιτέρω δ' έκ του φρουραρχείου Έλασσόνος εις

πτομερώς καθώριζον ταΰτα ορίζει δέ ώς έγγυητάς τό έχει προσωρινον μουσεΐον μεταφερόμενος, έθραύ-

καί έκτελεστάς τρεις ξενοδόχους, ών ό πρώτος σθη πάλιν δ σπόνδυλος ούτος εις πλείστα τμήμα-

ήτο ταγός τοΟ έτους έκείνου, ν.αί τρεις ίδιοξενοδό- τα* πάντα ταΟτα όμως άπέστειλα τεχνίτην τώ
κονς, περί ών βλ. τά εις άριθ 407 σημειούμενα* 1915 ίνα συγκολλήση.

οί δύο τούτων είναι πατήρ και υιός, ώς σαφώς δη- Έπί της έμπροσθεν έδρας α έχαρά/θη ή ύπ*

λουσι "Λ έν στίχ. 17-18 και συμπληροΟνται έκ άριθ 384 έπιγραφί] άπό μεν στίχ. 1 -2 μετρίως

τοΟ άριθ. 362 στίχ. 23-24 τά περισωθέντα. Έν βαθέως και ουχί έπιμελώς, ύψ. γραμ. 0.012-0.19

στίχ. 11 φαίνεται ότι μετά το Θ παρελείφθη τό διάστιχ. 0.003, άπό δέ στίχ. 2-8 ύφ' ετέρου

Ε του μη&έν. Έν στί/. 14 δ χαράκτης εγραψεν τε/νίτου βαθέως και έπιμελώς, τοΟ διαστίχου κα-

Α αντί Λ, έν δέ στίχ 19 άπέδωκε τήν λέξιν στα- θοριζομένου διά δύο χαραγών, ήγμένων διά τοΟ

τήρας βραχυγραφικώς διά της πρώτης μόνον συλ- κανόνος' ύψ. γραμμ. 0.013-0.002, διάστιχ.

λαβής' πρβ. με{σονντος), λοι(πών), ξ&'νικήι) κτλ. Τό 0.004, άπό δέ στίχ. 9-12 ύπό τρίτου άβαθώς

στέμμα τών άναφερομένων έ'χει ωδέ πως· και σχεδόν έπιμελώς, διά μικρών γραμμάτων,

Εΰτυχίδης άτινα άκανονίστως συνέπεσον έπί τών ήδη ύπό τοΟ

προτέρου τεχνίτου ήγμένων δριζοντίων χαραγών,

ίφ' ών έκεΐνος ύπελόγιζε νά έπιγράψη περαιτέρω

Εύιυχίδης ό Όλβιάδης πράξεις" ύψ. γραμμ. 0.008-0.013, διάστιχ.

πρεσβύτερος, ο πάππος ^/ 0.006, άπό δέ στίχ. 13-17 ύπό τετάρτου άβαθώς,

, , , 5 / καλώ: και διά λίαν άοαιών στίγων, έπί ήδη ήγυ.έ-

(εισποιητος) Αλέξανδρος 1 *■ ι ι 11 ί

νων, ώς προείρηται, χαραγών, ών δ'μως έποιήσατο

(απελεύθερος) Εύτυχίδης, δ εγγονός διάστροφον χρήσιν ύψ. γραμμ 0.013-0.028, διά-
383- στίχ 20-23. Είδομεν έν τοις άνω Εν- στιχ 0.024, άπό δέ στίχ. 17-21 ύπό πέμπτου
φορβον Μενάνδρου, άλλά δυσχερώς δυνάμεθα νά μετρίως βαθέως και καλώς έπί διπλών δριζοντίων

ταύτίσωμεναύτόντώ περί ου ό λόγος. Ή πληρωμή χαραγών, όρθώς ήγμένων ύπ' αύτοΟ" ύψ. γραμμ-

16 μόνον δηναρίων, άσφαλώς διαγιγνωσκομένων έν 0.015, διάστιχ. 0 005, άπό δέ στίχ. 22-25

στίχ. 24, είναι ό'λως έκτακτος" φαίνεται ότι συνε- ύπό έκτου άβαθώς και καλώς έπί μονήρων χαρα-

/ωρήθη ύπό της πόλεως ή καταβολή, ύπό της άπε- γών, λίαν έλαφρώς ήγμένων διά του κονόνος- υψ.

20
loading ...