Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 155
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0165
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1923

Άρβανιτόπονλος: Θεσσαλικοί έπιγραφαί. 155

τ[έλΌυς, στρ(ατηγοΰντος) Λεον[τοκ]ράτους" μη(νός) Ό·

μ]ολώου Κ. Πα[ρ]άμινος [κ]αί Σαμβα-

ΐ]ίων, οί άπελευθερωθέντες υπό Φ[ί-
10 λ]ας της Εύβιότου, ξενική, έδωκαν τή

πόλ(ει) έκαστος (δηνάρια) ΚΒ <'.
Γ Τ]α[μι]εΰοντος της πό(λεως) την Α' εξά[μη]νον Εύφ[όρ-

β[ου τ]οΰ [Άσά]νδρου; στρ(ατηγοΰντος) Άρ(γ)είο[υ· μη(νός)] Άγαγυλίου Κ·

Π]αράμονο[ς, δ άπ]ελευθερωθ[εις ΰ]πό Φιλίπ-
15 π]ας της Λάρετ[ο]ς ά[πελ]ευθέρα[ς, έδωκε]ν τη πόλει

(δηνάρια) ΚΒ <'.

Δ Ταμι[ε]ΰον[τ]ος |τ]ή[ς πό(λεως) την Β'] έ[ξάμη]νον (Τίτου) Μαικίου
'Αλεξά[ν]δρ^ου], μη(νός) [Λεσχα]νο[ρί]ου Κ" Νεικόπολις, ή άπελε[υ-
θερωθ[ε]ΐσα υπό Αλεξάνδρας της Διονυσίο[υ], έδω-
20 κεν τή πόλει (δηνάρια) ΚΒ <', στρ(ατηγοΰντος) Γραικηΐου.

Ε Ταμιεύοντος της πό(λεως) τήν Β εξάμη(νον) Τ(ίτον) Μ[αι]κίο[υ

Αλεξάνδρου, στρ(ατηγοΰντος) Γραικηΐου' μη(νός) Λεσχ[α]νορίου[-

Μακεδών, ό απελευθερωθείς υπό Δημο[χά-

ρ]ου[ς] τοΰ Αριστοτέλους, έδωκεν τή πό(λει) (δηνάρια) ΚΒ<'.

Γ 25 Ταμιεύ]οντος της πό(λεακ) τ[ή]ν Α έξάμη[νον Παυ-

σανίου τ]ου Δρε[β]ελάου, στρ(ατηγοΰντος) Κάλλω[νος· μη-
νός ........]έρως, δ απελευθερωθείς κτλ.

384- στίχ. 1-2. ΪοΟ πρώτου στίχ. σώζονται
τίνων γραμμάτων τά κάτω ήμίσεα, έν οΐς σαφώς
πως διαγιγνώσκεται το Δ. Το έν στίχ. 2 σύμβο-
λον των δηναρίων είναι τοΟ μεταγενεστέρου τύπου
#, ομοίως δέ γράφεται τό αύτο πανταχού τησδε
και της ΰπ' άριθ. 385 έπιγραφης, έξ ού τυμπε-
ραίνομεν οτι οί αναγραφόμενοι στρατηγοί άνήκουσι
τοις περί τά τέλη της β' και τάς αρχάς καί περαι-
τέρω της Γ" μΧ. έκατονταετηρίδος χράνοις, ώς είδο-
μεν καί έν τη Άρχ. Έφημ. 1915-1917 πολλαχοΟ.

384. στίχ. 3-8. Περίεργος είναι ή γραφή
Κλαονΐον άντ'ι Κλαυδίου, ώς εΐ ήτο ΟΙ&νίιΐΒ καί
ούχί Οίααάίαβ, δεικνύουσα και έν τή κοινή προ-
φορά άποβολήν τοΟ Δ έν τοιαύτη Θέσει" ομοίως
σήμερον κατά τοΰς αύτοΰς τόπους λέγουσιν οί έπι-
χώριοι πηάϊ ή μπηάϊ άντί πηγάδι, ώς είπομεν καί
έν τοΤς Πρακτικοΐς της Αρχ. Εταιρείας 1914
σελ. 194. ΤοΟ ένστίχ. 5-6 μηνός δηλούντος συνη-
θέστατα τήν πρώτην έξάμηνον, συνεπληρώσαμεν
δι' αυτής μεν τον στίχ. 3-4, δια του αύτοΟ δέ
ταμίου τον στίχ- 5 της ύπ' αριθ. 382 έπιγραφής,
έν ή δ μην Απολλώνιος δηλοϊ έπίσης τήν πρώτην
έξάμηνον, υπόκειται δ' έν άμφοτέραις ταϊς άπελευ-
θερώσεσιν ό άλλοθεν άγνωστος στρατηγός Άνδρο-

μένης. Έν στίχ. 6 μεταξύ τοΟ Α καί Υ κατά τήν
παΟλαν ύπερεπήδησεν ό χαράκτης άνωμαλίαν τοΟ
λίθου, ή διέγραψε τις τινα. Έν στίχ. 8 ή λέξις
δηνάρια έγράφη διά μειζόνων γραμμάτων.

384- στίχ. 9-12. Ό αυτός στρατηγός αναγρά-
φεται και άνω έν άριθ. 377 στίχ. 11, έ'νθα ό'μως
δέν δύναται νά διαγνωσθή σαφώς ούτε ό μήν οό'τε
ή εξάμηνος, τούτων δ' ένεκα δέν δύναται νά ύπο-
νοηθή καί ό ένθάδε ταμίας. Ή έν στίχ. 10 δι' Ε
γραφή τοΟ στρατηγοΟ ύπάρχει παρά Κθγπ, ίδόντος
τον λίθον εν βελτίονι καταστάσει. Έν στίχ. 11
προ τοΰ [ΘΕ] υπάρχει διαγραφή τις, ένός γράμμα-
τος, ίσως Λ, έν δέ στίχ. 12 κατά τήν παΟλαν ύπερ-
πήδησις οιαστήματος.

384· στίχ. 13-17. Στρατηγός Ενδημος άπλώς
ή μετά πατρικού Φιλόξενου άπαντα έν διαφορωτά-
των χρόνων άπελευθερώσεσιν ό ένθάδε άναγραφό-
μενος είναι βεβαίως εις τών τελευταίων της αύτής
ίσως οίκογενείνας' βλ. περί αύτοΟ καί τοΰ Φιλο-
ξένον, άναγραφομένου ενίοτε ώς πατρός αύτοΟ καί
ώς στρατηγοΟ, Άρχ. Έφημ. 1917 σελ. 147. Έν
στίχ^. 15 τοΟ έν άγκύλαις Ε σώζονται ίχνη τούτω
μάλλον ή τώ Η αρμόζοντα.

384· στίχ. 17-21. Ό στρατηγός Άργεΐος, ου-
loading ...