Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 156
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0166
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
156 1'Αρβανιτόπονλος: Θεσσαλικοί έπιγραφαί.

αε 1923

τως άπλώς έκφερόμενος, άπαντα έν ,10 ΙΧ2 1 302,
ών ό αυτός τώδε, ώς ΰηλοΐ ή όμοιότης του σχήμα-
τος των γραμμάτων έν λμφοτέραις ταΐς Ιπιγραφαϊς"
έν αριθ. 385 στίχ 13 αναγράφεται ό αύτός μετά
τοΟ ταμίου της α' έζαμήνου έν στίγ. 23 της περί
ής δ λόγος επιγραφής άναγράφεται ό αύτός ώς το
δεύτερον στρατηγήσας' έν οέ έπιγραφή της Λαρί-
σης, των αύτών ταΐς προειρημέναις χρόνων, ήν
έδημοσίευσα έν τη Αρχ. Έφημ. 1910 σελ. 365
άναγράφεται «έν στρατηγώ Άργείω Φίλωνος»
ό έν στίχ· άρα 20 τήσϊε της έπιγραφής έλευθερωτής
Άργεΐος Φίλωνος είναι έμφανώς αύτός ό στρατηγός
μη τελεσθείσης δέ της άπελευθερώσεως ξενική λυ-
τρώσει, συμπεραίνομεν ότι ό έλευθερωτής ήτο πολί-
της Δολιχαΐος, ήτοι αύτός ό στρατηγός δύναται
μετά μεγίστης πιθανότητος νά λογίζηται ώς Τριπο-
λίτης Δολιχάϊος. Σημειωτέον ό'τι τό 2 έν στίχ 18
έγράφη σχεδόν ώς Σ και ότι έν τω αύτψ στίχω το
μηνός άπεδόθη δια μοναδικής βραχυγραφίας ένός
Μ, ο δ ένοΐτάς δύο έξω κεραίας οριζόντιος γραμμή.

384 στίγ. 22-25. Ή τό δεύτερον στρατηγία
τοΟ Άργείου διαφαίνεται έκ της θέσεως της άπε-
λευΟερώσεως ταύτης Ρ, ευθύς επομένης τη Ε, ότι
έτελέσθη πιθανώτατα έν συνεχεία, έκλεγέντος καϊ
κατά τό έπάμενον τη πρώτη αΰτοΰ στρατηγία έ'τος
τό μέν ύπό των Δολιχαίων ώς άντιπροσώπου κατά
τό έν Λαρίσϊ] συνέδριον του κοινού, τό δ'έκεΐύπά
των συνέδρων και πάλιν ώς στρατηγοΟ πρβ. τά
της πολιτείας του κοινού των Θεσσαλών προει-
ρημενα εν Άρχ. Έφημ. 1910 σελ. 339. Έν
•τέλει τοΟ στίχ. 23 διεσώθησαν τά γράμματα
Κ!Γί, ών τά τρία πρώτα είναι ΚIΕΞ, τοΟ τρίτου μή
οντος Ε, ώς στερουμένου μέσης κεραίας' τό τέταρ-
τον γράμμα ήτο ουχί □ , διότι στερείται ενώσεως
μεθ' οριζοντίου κεραίας άνω, άλλά Ι" κατά ταύτα
δεν δύναται νά συναχθη Κισσός ή τι ομοιον, μάλ-
λον δε πρέπει νά θεωρηθη τό Κ ή ώς βραχυγραφία
τοΟ και, ή ώς σχόν άποτριβεΐσαν νυν τά πολλά
δριζόντιον κεραίαν κατά τό κέντρον, ές" ής προκύ-
πτει συμπίλημα κε, λίαν συχνόν έν ταΐς έπιγρα-
φαΐς τών χρόνων τούτων" ούτως ή άνάγνωσις
κ\ε\ Ίσ'ι\ων, Ισιας κτλ.] είναι ή πασών πιθανω-
τάτη. Ό έν στίχ. 25 πρώτος έλευθερωτής φαίνε-
ται ών "Ασανδρος Εύφόρβου, ήτοι υίός ή πατήρ
•τοΟ έν άριθ. 385 στίγ ■ 12-13 ταμίου.

385' στίγ 1-4. Εν στίχ 1 διατηροΟνται τά
κάτω ήμίσεα τεσσάρων ή πέντε γραμμάτων οίίΛίΟ,
ών βέβαια δύο ή τρία, έξ ών όμως δεν δύναται νά
συγκομισθη τι βέβαιον, ειμή ίσως [ταμιεύοντο; την

— έξάμην]ο[ν] 'Α\ΰ----κτλ.]. Έν στίχ. 2

έσώθησαν ίχνη Ο Μ τοΐί άναμενομένου μηνός,
Ομολώου άρα, περαιτέρω δε ίχνη Α, δι' ών βε-
βαιοϋ'ται ή Φίλιππα Έν στί/.3τά ίχνη βεβαιοΟσι
το Σωπάτρου

385' στίχ. 5 -11. Ό ταμίας άπαντα κάτω στίχ.
23-24 ώς έλευθερωτής' κατήγετο δέ έξ οικογε-
νείας πολιτών Άζωριαστών διότι έν άριθ. 361
στίχ. 24-25 άναγράφονται τω 14-13 πΧ οί ίδρυ-
ταί βεβαίως του οίκου τούτου πατήρ καϊ υίός ώς
αυτοκρατορικοί απελεύθεροι . Άζωριασταί. Ό δέ
στρατηγός Αεοντοκράτης δύναται νά ύπονοηθή ανα-
γραφόμενος και έν ταις ύπ' άριθ. 283 και 285
έπιγραφαϊς έν Άρχ. Έφημ. 1916 σελ. 76 και 79.

385 στίχ. 12-16. Περί συγγενοΟς τοΟ ταμίου
βλ τά εις άριθ. 384 στίχ. 22-25 σημειωθέντα,
περί δέ τοΟ στρατηγού τά εις τον αυτόν άριθ. στίχ.
17-21. Την άνάγνωσιν Αάρες [ = Λάρης) θεωρώ
προτιμητέαν της έν ,10 ΙΧ2 1302 Αάρες, περί ής
δικαίως άμφέβαλλεν ό Κθγπ έάν θά ήτο δρθή Έν
τέλει τοΟ στίχ. 14 φαίνονται τίνες άποτομαί τοΟ
λίθου, προγενέστεραι της έπιγραφής, άς ύπερεπή-
δησε κατ' ανάγκην ό χαράκτης, άφείς κενόν τό κατ'
αΰτάς διάστημα.

385' στίχ 17-20. Ο ταμίας άπαντα και κάτω
στίχ. 21, ένθα τοΰ Τ ύπέρκειται οριζόντιος κεραία,
δηλωτική της βραχυγραφίας τοΟ πρώτου όνόματος
αύτοΟ, έκφερομένου κατά τον πλήρη 'Ρωμαϊκόν
τρόπον, το δέ όνομα τοΰ στρατηγοΟ, λησμονηθέν
έν καιρώ, προσετέθη έν τέλει της απελευθερώσεως
ταύτης Δ στίχ. 20, της χαράξεως δηλούσης ότι
ύπό τοΟ αύτοΟ τεχνίτου έγράφη. Είναι δέ ό Γραι-
κήιος ούτος ό και άλλως "Οππιος Γραικήιος ή
Γραικήιος Πρόκλος ή άπλώς Πρόκλος έκφερόμε-
νος, καθ' ά είπομεν έν Άρχ. Έφημ. 1916 σελ.
76, ήτοι πλήρως Οππιος Γραικήιος Πρόκλος,
διάφορος του Γραικηίον Γενναίου, συγγενούς βε-
βαίως αύτου και τοις αύτοΐς χρόνοις άνήκοντος,
περί ου βλ. τά. προειρημένα έν άριθ. 378 στίγ.
7-15 και τάς έκεΐ παραπομπάς. Έν στίχ. 20 τό
σύμβολον τών δηναρίων έγράφη ' # .'
loading ...