Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 167
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0177
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1923

Λεονάρόος : Άμφιάρειον 167

■8ι>ο τοι/ίων, ων τό έτερον, τό δυσμικόν, ην τα άνω, ώ; γ' έκ του
ευρεθέντος ερυθρού χώματος φαίνεται, ωμών λίθων πεποιημένος. βΟ
νότιος του 80 81 τοΐ'/ος προεφύλαττεν, ώς είκάσαι, από τών νοτό-
•θεν προσ/ώσεων τούς όορράθεν κείμενους χώρου; 69 70 77 τούς
εις τα δωμάτια 52 και 51 άγοντας, άμελώς δέ πεποιημένος (ένοίκο-
•δο'αηται άπότμημα αναθηματικής στήλης άνεπίνραφον, λευκοΰ μαρ-

92

(εν τί} περιγραφή άνατολικόν νοείται τό βορρανατολικόν1
αναλόγως δε και τάλλα.)

1 : καταγωγίων (&ερινοϋ και χειμερινού) τομή δυσμανατολική
(ΑΕ 1919100 εΐκ. ι άβ. 92-2 — 191 7293 είκ. ι 4β. :,-ιι)·
α — στυλοβάτης γαμμοειδονς οτοα;(ΑΕ 1917 239 εΐκ.1 άρ. ί9·4ΐ).

μάρου, έγκρ;του τέχνης, ίψ. σωζ. 0 54, πλ. 0 33, πά/. 0 22—
■0 195) έφερε ίπϊ της εσωτερικής, ή'γουν της βορείου. ό'ψεως κονίαμα
παχύ (ΗζΟ 03) μετά δακτυλίων δια τοΰ χώρου 80 81 διηκεν ό
πήλινος οχετός (διάρρους 0 11), όστις έκ τοΰ δυσμοβορείου ό/ετοΰ
τοΰ έκδο/είου 82, ώς είκά^α', τό ύδωρ άρυόμενος και εις την όδδν
45 έπικαμπτόμενος έξέβαλλεν εις τήν χαράόραν (ΛΕ 1919ιοι α)'
ό δέ δυαμοβορειος χαί ό βορρανατολικός οχετός τοΰ 82 έφέοοντο
έπικαρσίως επί μακροΰ πήλινου οχετού κρυπτού, ου τώ 1923 συνετε-
λέσθη ή έχκάλυψις' ούτος δέ μεταξύ τοΰ 83 χαί τοΰ 82 (έγγύτερον
τοΰ 82 χαί 139 η όσον έν ΑΕ 1919ιοΟ είκ. 2 φέρεται) κείμενος χα;
£ιά τοΰ 84 ρέων, είκοσι που μέτρων μέχρι της εις τήν όδόν 86
εισόδου τό μήκος ών, έβαινε φέρων πότιμον ύδωρ επί τήν κοήνην
62 (πρβ ΑΕ 1916ιΐ9 ο' είνε δέ πειόσχημος, στενό:, έ/ων πλάτος
Λαέν ±0 097, διάρρουν δέ ± 004. καλύμματα δέ ό>σαύτως πήλινα,
κατά τόπους διάφορα τό πλάτος (0 095 - 0 257).

86-91: ΑΕ 1919ιοο βίκ. 2 1922ι02 είκ. 2·

92 - 107: (θερινοΰ καταγωγίου^ : α. άρ. 1-9.
108-111 : Α Ε 1922ι02 είκ. 2.

112: ΠΑΕ 1909οι Π9/ο(αϋτ. πίναξ: πους χαλχοΰ άνδριάντος)
19 1370 113), ΑΕ 1913237 1922ΐ02(εΙκ. 5) 107· Δια μικρών σκαμμά-
των έξεκαλύφθησαν οί βατήρες τών χιονών 13 (Οπό τόν τοΐ/ον Ην)
χαί 14 της τετρακαιδεκαστύλου στοάς ΕΖΗΘΚΛ.

113-134 : ΑΕ 1922ι02 είκ. 2.

135- 137 γ : ΑΕ 1922 102 είκ. 2. 'Εν τω διαδρόμω 136 ό
δυσμικός τοίχος τοΰ 137 137α σύγκειται έξ ασβεστόλιθων πολυ-
γωνοειδών, ήμιέργων τα έξω (έπ! της δυσμιχής όψεως), ούχ'ι διαμ-
περές ίσοδομικών, χωρεί δέ και νοτόνδε μέχρι τινός υπό τόν δυσμικόν
τοϊ/ον τοΰ 137)8.

138 (ανατολική πομπιχή όδυ:): ΑΕ 1922ΐ02 είκ. 2· Ό νότιος
τοι/ος τοΰ 133 134 135, ό και μέρος της βορείου πλευράς της όδοΰ
138 άποτελών, σώζεται μόνον τά κάτω, συγκείμενα έκ πώρων υπερύ-
θρων (μ. ± 1 251, λείπουσι δέ οί πάλαι έν διστοινία ιστάμενοι όρ-
θοστάται(ΑΕ 1922)05 β), τό δέ νότιον θεμέλιον τοΰ διαδρόμου 136,
έκ λίθων έλαττόνων πεποιημένον, πρόσκειται έν ορθή πρός τόν δυ-
σμικόν τοΰ 136 τοϊχον γωνία, ήν δ', ώς εϊχάσαι, όδοΰ. 0! δυσμό-

θεν τούτου τρεις πώροι, οί μέ/ρι τοΰ μέσου της μεταξύ τοΰ 134
και τοΰ 135 άντηρίδος, δεν κείνται επί της γραμμής, έφ* ης οί
άλλοι της είρημένης πλευράς πώροι οί δυσμόθεν μέ/ρι τοΰ 180ε
έξικνούμενοι, άλλ' άποκλίνουσι σμικρόν πρός τά βορρανατολικά,
τοΰτο δέ άνοιστέον, ώς εϊχάσαι, επί τήν μετάθεσιν της βορείου
πλευράς της όδοΰ 138 (ΑΕ 1922 105 β). Ό μεταξύ τοΰ 135 κ»ί
τοΰ 136 βορρονότιος τοϊ·/ος υπό τήν βορειον τής όδοΰ 138 πλευράν
φερόμενος έξέ·/ει ταύτης ολίγον νοτόνδε. 'Επί τής όδοΰ 138 ώρύ-
χθησαν σκαφιαί προς τω 137 β χα! 153, ήρευνήθησαν δέ και τά
άνατολόθεν τούτων κατά όλου. Παρά τήν νοτανατολικήν γωνίαν τοΰ
137 β λήγει, έν βάθει 1 41 άπό τής ανω έπιφανείας τοΰ κτίσματος,
αρχαιότερος τοϊ'/ος όπολόξως χωρών έκ τών νοτανατολικών (ΑΕ
1922ι05 (3). Διά τήν τοΰ εδάφους κλίσιν τό 137 β τεθεμελίωται 0 26
βαθύτερον τοΰ άπαντικρύ κειμένου βορείου τοίχου τοΰ 153' ούτος δέ
έκ τεσσάρων δόμων πώρων ίσο δομικών συγκείμενος (ϋψ. 1 80) έ/εται
τοΰ βορείου τοΰ 154 τοίχου όστις εΐνε λίθινος, τήν αυτόθι γωνίαν εύ
μετά περιτενείας πεποιημένος ο'ίστε όρατήν είναι, όθεν και ελέγχεται
άρ/αιότερος ών τοΰ 153. Τό εύθυτρε/ές πλάτος τής όδοΰ ένταΰθα
είναι 3 57. Εις τό βόρειον τοΰ 153 άκρον καταλήγει λίθινος οχε-
τός κρυπτός (ΑΕ 1922ιο5 β), όστις έκ τών νοτίων τήν πηγήν εχων
ήναγκάσΟη διά τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ 158 διήκων να κάμψη σμικρόν
αυτόθι δυσμόθεν τοΰ έξ ανατολών πρώτου όρθοστάτου, μεθ'' ο διά
τριών χώρων χωρών, τοΰ 158 και τοΰ 157 και τοΰ 153, πάλαι
μεν έξεβαλλεν εις τήν ποαπικήν όδόν 138, ύστερον δέ άπεκόπη
ύπά τοΰ νοτίου τής όδοΰ ταύτης τοίχου. Νοτόθεν τοΰ 159 κείται
άλλος χώρος (161), νοτόθεν δέ τούτου μικρόν κτίσμα (162), νο-
τόθεν δέ τοΰ 158 κείται ό χώρος 163, δι' ου και διέρρει δ είρη-
μένος οχετός, δυσμόθεν δέ τ ούτου, ήγουν νοτόθεν τοϋ' 156, έτερος
χώρος (164). Οί "χώροι ούτοι μένουσιν ήμισκαφεΐς.

139 - 146 ΝΑ : ΠΑΕ 19213ο, ΑΕ 1922ιο2 είκ. 2. Νοτόθεν
τής πομπικής όδοΰ 84 άπό τοΰ δυσμιχοΰ άκρου τοΰ 139 άρ/εται
πώρινον θεμέλιον βορρονότιον {δεΟ έν ειΗ. 2 2α), έξικνούαενον

2 2ο-: τά νοτό&εν της όδοΰ 84 {ΑΕ 1922102 β1κ· 2 )]
2 : Ίχνογραφία'
2"-: τομή βορρονότιος.

πρός νότον μέ/ρι άπαντικρύ (ή'γουν δυσμόθεν) τοΰ νοτίου άκρου τοΰ
ανατολικού τοίχου τοΰ 142 Αν, μεθ' δ καμπτόμενον πράς ανατολάς
ένοΰται μετά τούτου ώς νοτία πλευρά (Λ?), εντεύθεν δέ πάλιν κάμ-
πτεται πρός βορράν υπό τόν άνατολικόν τοΐ/ον τοΰ 142 ΔΝ και 142
Αι και Δ\ μέ/ρι τ·.ΰ 139 Ν ως ανατολική πλευρά (ηζ), τέλος δέ
έντεΰθεν πρός δυσμάς καμπτόμενον ένοΰται μετά τής προειρημένης
δυσμικής πλευράς ε&. "Ανωθεν τής βορρανατολικής τοΰ κτίσμα-
loading ...