Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 168
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0178
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
468 Λεονάρδος: Άμφιάρειον.

Α ε 192Ϊ

το; τούτου γωνίας έν 140 ν κείται πίθο; (π) ελλιπής τα άνω (ϋ'ψ
σψζ. 1 14, διαμ. 1 31, πυθμένας εΐ'σω διαμ. Ο 055), όστις, ώς
έξ ών φέρει μολύβδων σνναμμάτιον αριθμόν ες" συνάγεται, μετά
γε την βλάβην ξηρά περιείχε. Ή εϋθυντηρία του πώρινου κτίσματος
κείται έν πολλοί βάθει· και ή μέν ανατολική πλευρά άπασα πλήν του
βορείου άκρου κείται, ώ; εϊρηται, Οπό τον άνατολικόν τοΐχον του
142 Δι 2 (2 13 ΰπό τήν κορυφήν τής βορρανατολικής γωνίας τοΰ
142 Δι ) και τοΰ 142 ΔΝ, ή δέ δυσμική πλευρά φέρεται ΰπολό-
ξιο; πω; έπικαρσια ΰπο τε τόν βόρειο/ τοΐχον του 142 ^1/ χα'ι
ΰπο τόν νότιον τοΰ 142 Δς. Τό ποίρινον τούτο κτίσμα διή^ηται διά
ταπεινού λίθινου τοί·/ου δυσμανατολικοΰ γβ (ύψ. 0 82) εις δύο ίσους
/ώρου;, 136 ^^+142 Δι και 142 /12 + Δν, εΤνε δέ άρχαιότε-
ρον τών άλλων τοίχων, ΰφ' ων κα'ι έκαλύφθη ήδη κατερηριμμένον
(πρβ τομήν τών τοίχων έν είκ. 2α), και ΰπομιμνήσκει τό άνατολό-
Οεν ΰπό τώ 142 κείμενον 141 (ΑΕ 1922ΐ03 β)· Δυσμόθεν της δυ-
σμική; πλευρά; τοΰ πώρινου κτίσματο; φέρεται βορρονότιος τοίχος
παράλληλος τω άνατολικώ τοίχω, του; δέ δύο τούτου; τοίχου; συν-
δέουσιν έπικαρσίως δύο δυσμανατολικοί, χλ (έν μέσω, ώ; ίΐκάσαι,
θύρωμα πλ. Ο 85) και μν, αποτελούντες μετ' αύτών τετράπλευρον
οικοδόμημα. Ό βορρονότιο; τοΐ'/ος έπί τοΰ βορείου μέρους συνέ-
/εται έν προεκτάσει μετά πυλώνος, τεσσάρων λίθων σκληρού
άτβεστολίθου (ϋψ. Ο 26-(-003), άποτελούντων οδόν διπύλου ξρ, βορ-
ράθεν δέ τούτου έχωρει, ώς εΐχάσα·, τοίχος ώς προέκτασις τοΰ
βορρονοτίου τοίχου και του πυλώνος· κείται δέ ή άνω επιφάνεια
τοΰ όδοΰ τοΰ πυλώνος, κατά κάΟετον γραμμήν εύθυτρεχώς έπινοου-
μένην, 0 51 άνωθεν της άνω έπιφανείας τοΰ ανωτάτου δόμου τή;
όυσμικής πλευράς τοΰ πωρίνου οικοδομήματος" ό δόμο; ούτος εχε
ϋΐίο; 0 67, ό δέ Οπό τούτω 0 61" της δέ βορείου πλευράς σώζετα
μόνη ή εύθυντηρία (ιζ), ϋ'ψ. Ο 39, έ'χουσα τήν άνω έπιφάνειαν 0 09
ϋψιον τή; κάτω έπιφανεία; τοΰ δευτέρου δόμου, ή'γουν ύπό τω άνω-
τάτω δόμοι, της δυσμικής πλευράς κειμένην. Έπί δέ τοΰ νοτίου
άκρου τοΰ βορρονοτίου τοίχου άρχεται λοξώς πρό; τα νοτανατολικά
φερόμενο; ύστερος τοίχο:, όστις μετ* άλλων τριών τοίχων αποτελεί
τό τραπεζιόσχημον κτίσμα 142 Λ^ν. Άπο τοΰ μέσου του νοτίου
τοίχου τοΰ 142 ΝΝ φέρεται καθέτως πρός νότον τοίχος ογκο-
λίθων πώρινων ϊσοδον ικών, όστις είτα καμπτόμενο; πρό; άνατο-
λά; αποτελεί, ώ; εϊκάσαι, δυσμικήν προέκτασιν τοΰ νοτίου τοίχου
τοΰ 146 Ν και τοΰ 143 ΑΤα (ΑΕ 1922ι02 είκ. 2).
147 164: ΑΕ 1922102 είκ. 2, «· άο. 138.
Νομίσαατα τω 1923 ηύρέθησαν 90 χαλκά και εν άργυροϋν, ά
και Άθήναζε κομισθέντα κατετέθησαν Ιν τω νομισματικού μουσείω
(ΝΜ 1923 ΛΕ')' και τό μέν άργυροϋν ε'νε Αλεξάνδρου Γ' ("Ηρά-
κλειο; κεφχλή, Ζεΰ; άετοφόρο; επί θρόνου και Άλε\ξάνδρ\ου' ηΰ-
ρέθη έν 139β τή 4 9 23,', τά δέ χαλκά παντοοαπά: Αθηναίων
("Αθηνάς κεφαλή, γλαΰ; δίσωμος, δύο γλαΰχες, κάλαθος, κέρχνο;,
πρώρα), Αιγινητών (δύο δέλφινες και Α μ:·ταξύ), Βοιωτών (Ποσει-
δών τρυινοΰχο; κα'ι Βοιωτών, "Αθηνάς κεφαλή, Περσεφόνης κεφαλή
κατενώπιον, Βοιιοτική άσπίς), Ελευσίνιων (Τριπτόλεμος έπί άρμα-
τος δοακόντων, χοίρος έν σταχύων στέφανο), Εύβοέων (σταφυλή,
ταϋρος κυρίττων), Θηβα'ων (Ηρακλέους νεαρού κεφ»λή έν λεοντή,
κορύνη, θύρσο;), Ίστιαιέων (νύμφη; κεφαλή, ταΰρο;), Λοκρών
Έπικνημιδίων (Αθηνά; κεφαλή, σταφυλή), Μακεδονίας (Φιλίπ-
που Β', Κασάνδρου, Αντιγόνου Γονατά), Φεραίων (λέοντος κεφαλή,
"Εκάτη έφ' ίππου), Φωκέων (Αθηνάς κεφαλή, φ έν έλαια; στε-
φάνιο), Χαλκιδέων (νύμφη; κεφαλή, άετός ουιν άγχων), Ώρωπίων
(Άμφιαράου κεφαλής ό'φις περί βάκτρον είλιττόμενος, δελφίς πεοί
τρίαιναν εΐλιγμένο:, χηρυκεΐον πτερωτόν, Ώρωπίων πολλαχή διη-
ρημένον).

Έν ΑΔ 1915213/4 περί τον έν Μνημ. της 'Ελλάδ. (ΜΕ) 56/7 58
116(061 4449 ) = Ι0 Ι* 469 όνόματο; Β\όνβος πρός τοϊ; έχει είρη-
μένοις 10 ΙΧ8 104ιο και001 444, πρβ χαί 10 ΙΧ^ 2274 Βομβνλον.
Έν ΑΔ 1916π «6α κάτ. , πρβ ΌΙ 1878ι7 εγδιδαξάτω, 2156ι8

εγμιαθονντες. σ 69α39 πρβ 8Ι03 75ΐ9 τει ΰαΐάττει χρεοϋα\ι.

69α 31 περί τοΰ α{ί)ε'ι χαί διατελεΐν πρβ ΔΛαερτ. Δ' 44, }ΥίΙ/ΐβΙΐη
Αηζ \νΑ1ί3(1. 1922 Χν-ΧνίΙΙ 40, ΑΕ 191747β 1918ι07α
1922ιο8β Η. σ 7.'β κάτ. , πρβ ΙηδοΙίΓ. ν. Ρθγ§. I 247 \=νΡνοίΙ
Ε381Ϊ 830γϊ σ. 37)4 ενίκηοεν τους [Τολιοτοαγιονς κα]ί. σ. 73α
κάτ. 8 πρβ ΙΟ ν2 4133 σο» πέν[&ος επέκλ]ωσεν &εός, VII 455
μοίρης μο: φ&ο^νερδς τοντ'επε\7κ?.ωσεμίτος (πρβ ΑΕ 1918ι08β 3, 4),
ΧΙΙ3 1065- Μοίρης ώ 'πέκλωοε τά δόγματα, σ. 73β κάτ. 13 περί τοΰ
βόλομαι κα'ι χρήζω (πρβ 8Ι0 2 43838 Χ(>ήζων)7.\τ. πρβ ΑΔ 1916η 74α

(πρβ ΑΕ 1912256 1 922ιηβ) ΑΕ 191 723ΐβ 1918ι08β 1919δ7β.

Έν ΑΕ 1919ιοι α στ. 34 άντ'ι 47 γρ. 48, στ. 36 άντί <§2-
γρ. 61. σ. 82 α π (=10 VII 1726) περί χασμάτων ή κΕνών
χαθ' όλου έπί λίθων πρό Α Ε 1886γ,9/60(ΙΟ VII 3531,, 1891 73( -

8Ι 03 973, πρβ. ΣαίΙεηηαηη ΟΒΙηβοΙίΓ. 631 ΑΜ 190876.

191081 84)8 ΛΕ 1901ιΐ4 1 905225 1906 1δ7' 159 164/51 (πρβ

1919 60χ 9, Βηβ/ΰ Ι80ϋ σ. 206(50) 298ίί, 8ΕΟ I 209, Τοά

192324) 1908ΐ6',β 209α 19 1 0 73 355 (πρβ 354 πρβ ΚΕ

1913202, ΚβϊΙ+νΡΓβπιβΓ8ίβϊη ί,γά'ιβη II 150 ΐ4 ιβ Α Ε

191153 β 5 131 α 11 137 β 3 4 5 147 α 1 2*3 (πρβ 1915 130 άρ. 5 7 14>
1917ι·24 α 7 1918 76β(=ί)8 β)4ρ. 97α 5 85α κάτ. 3 κέ 1919ο2 ι(! ,9 !0 6°
1922108 β κάτ. 3 κέ 192386.β 1·, ΛΑ 1915173 1916223 65 - 72, ΑΜ

1906431 6, ΒΟΗ 19 1 4462 „ 4677, ΙΟ2 II 3667 V2 32Ι 437(6^5)
443α6 ΙΧ3 15, 8 257,, 167 σ. χ ΧΙ3 219 β 20 (πρβ 2ι), 8Ι02
ϋ&7(=Ζίβ?ιβη Ε08 43, πρβ ΨίΙΗβΙηι ΒΟΙ 60)2 8Ι0*
55 (πρβ ΒαηηίβΓ Βρ1ι\ν 1917ΐ444)η 534, 00 1 286 (;), ΌΙ
1695 „ , , 1904(«:,αί) 19468 0 2271 2288(πολλαχοϋ) 2293.,, „
22968 2298(4·"·ς) 2305(4^5) κλπ. 35015 35587 35771, 3^
4991 1 „ «„ vi 4» χπ5δ 5125,, κλπ 5495 =Μη 1918115)',;,
ΚΙ 19 04 180, ΚβϊΙ+νΡτβ?ηβΓ3ίβίη Ι,νάίβη I 54, ΕΗοίΐτηαηη
8Ε0 12, πρβ ΨίΙΗβΙηι- ΒΟΙ 231 σημ.ΝΒΟΙ 191317. ΏατΜά
ΗΟΕ I 204 (πρβ 205 II 454) ΟΕ3129.

Έν Α Β 1922109α κάτ. 1 περί τοΰ καίρήνη χλπ πρβ 10 ν2
3564 καίράνας, ψ'ίΙΙΐβΙϊΠ έν ΑΐΊ3ΐθ1 8ΐυάίβ8 ρΓβΒΟΠί. ίσ

\νΚαΐιΐ83γ (1923) 431 Έν ΑΙί 1922ιιΐα ,0 προοθ. 10 I2 110^

αντι όν. σ. 111β 6 πρβ Οναίηάοτ ΑΙβίΠϊΙ ά' ϊπ80γ. 8ίΙ. Α
(ΙβχΙθ) σ. 41 άρ 61 (ΙΟ III 742) ΒαχΛ\χνΧο\ν (πρβ 10 ΧΙΙ5
10655 6 Βό^/[ω]»'[ο]ί — Βάχχων, 10 III 708 Είαχ[χα2γωγο]ν
ΑΕ 19007,; 3, Ίαχχαγωγό\ς).

Έν ΛΕ 192 3 37β ,, γρ· έπεψήφιζε(ν). σ. 38022 προσθ. ΙΟ Ι1
187, ['ιερά] 'ε στέλε [το Διονναο]. σ. 39β κάτ. 1 προσθ. 7β — εμι-
οθώ&η Ρ Η Η Η Η. σ. 40α ι7 περί τοΰ δφελ- πρβ 10 Ρ
58(4όθ5ίΑβ'το και όφελέτ]ι9ο) 0>ο[3δφέ\λοντες και 10όφελέτο 73(,7όθ5ε-
λέτο) Ί5(4Λόφελ[-) 15Π(Βόφελόντο ν 377 1δφελόντ[ων), Τ)1 IV σ
908. Έν ΑΕ 19234ΐα 10 ποβ ΙΟ I2 372Ε3 άναχοέσα[,, 373.3&
άποχαέοαοιν. α. 41α 28 γρ. ξοι(—ξν)στρωτονς. σ. 4ΐβ 23 (πρβ
υ. 43β ,) έν 10 II2 38029 ίσως εκείτο άγορανομ[ί]ο[υ α αν δέη]ται?
πρβ 10 I2 832;ι 'ότ]ο αν δεται, σ 41β 29 ΤΡ- 8Ι02 5874β άνακα&ή-
ρανΐί,540β4 άνακα&αιρόμενος. σ. 42α κάτ. 6 γρ. Ο 094,πλ.σ 42α κάτ. 1
γρ. Άμφιαρά]ωι, σ. 43β 3 περί τοΰ συλλαβισμού πρβ -π]ι8άχος,
«οι]α[σ3ίι]ρα)^[ραί, λί&[ο],Τ>νς, εδ}ρα3%[ς, μέχ3ίι[ρι, ανμβάλ[λον-
τα]Ι:ίς. σ. 43β !0 ΊΡ-νγΙθό]»)· α- 45 2 γρ. της χαρά. σ. 49α κάτ, 13
προσθ. ΑΔ 1921/2277 ώς αν δ αρχιτέκτων κελεύηι κλπ. σ. 46β „
γρ. γεΐ, σ. 48 ή είκών 3 (έπιγρ. άρ. 125) θεωρείσθω κειμένη έν
άρχή τής πρώτης στήλης τής σελίδο; (άνωθεν τών περί τής επιγραφής

126). σ. 49ι πρβ Ιβ III 1175 β 3ι (= Οταίηάον ΑΙΜην

ά' ϊπ80γ. Α[ίβΧίθ] σ. 60 άρ. 91) Άμ\φιερείων περί τοΰ Άμ ■
φιά( ή έ)ρα(ι)α πρβ 8Ι03 67534ί610 747" "(έν σημ. 4ί3 άπαλειπτέον
τήν άγκύλην [), 10 VII 4194,5 4202,3 48(=ΑΕ 2558;γ 4,5, ΙΟ III
117138 1173,, 117788 , 8 Ι03 1064δ3 ·„. "Εν ΑΕ 192350α κάτ. π

περί τοΰ ΙΟ ΙΧ2 529 ΰπεδεί/θη μοι ευγενώς Οπό ΡΓβΙΙΠβΓ ότι

ΰπό ΚΙβθ (Ζ. ΟθβοΙι. (1. %γιηη. Α^οηβ [1918] 34) άνεπληρώ-

θη έν μέν στ. 14 αν[δρας οτάδιον, έν δέ στ. 18 ανδ[ρας δίανΧον

έν τώ δολί^ο) χαί διαύλω κα'ι ίππίω τών έν Άμφιαρείο) Ιπιγρα-

8 12 25
loading ...