Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 43
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0053
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
' Ο φορολογικός κατάλογος τον 421/0

43

Τό είσαγωγικόν κείμενον περατοΰται μετά της λέξεως ταλάν[το], ήτις πάσα πλην της
τελευταίας συλλαβής ευρίσκεται έ-πι τοϋ λίθου. Οι έκδόται έξώρισαν τό μέρος τοΰτο
της λέξεοις εις τον έπόμενον στίχον, μη λαβόντες ύπ' όψιν, πρώτον δτι υπήρχε χώρος
δια δύο γράμματα έν τέλει άκριβώ; τοΰ έκτου στίχου, και δεύτερον, δτι ονόματα, ούχί
κείμενον, κατεϊχον τον έπόμενον στίχον, δπως ευκόλως δυνάμεθα νά ϊδωμεν έκ τοΰ γεγο-
νότος δτι δεν υπάρχει κενός στίχος υπεράνω τών στηλών των ονομάτων, δπως θα άνε-
μένομεν, εάν μέρος τοϋ κειμένου έφαίνετο έν τω έβδόμφ στίχω. Μάλλον δε έν τη μετα-
γραφή τοϋ ΟθΓρα§ λαμβάνεται ώς δεδομένον, εσφαλμένως βεβαίως, δτι υπήρχε εις άνεπί-
γραφος στίχος μεταξύ τοϋ κειμένου και τών δύο τελευταίων στηλών τών ονομάτων.
Άφοϋ ό στίχος ούτος δεν ήτο κενός, όφείλομεν νά άποκαταστήσωμεν την συλλαβήν-το έν
τέλει τοϋ έκτου στίχου καταλείποντες τον στίχον 7 έλεύθερον διά την αρχήν αύτοϋ τοϋ
καταλόγου και διά τά ονόματα, άτινα πράγματι φαίνονται εκεί έν ταϊς δύο τελευ-
ταίαις στήλαις.

Ούτω οί δύο τελευταίοι στίχοι τοΰ κειμένου όμοιάζουσι πρός άλλήλους; διότι έρχον-
ται λίαν έγγύς προς την άκμήν τοΰ λίθου. Ουδέν άρα κωλύει νϋν ημάς νά παραδεχθώμεν
την όρθήν γραφήν διά τό όνομα ΜενεκλΙς. Γούτου δέ καθορισθέντος γινώσκομεν, δτι
έλλείπουσι τριάκοντα έν γράμματα έκ τοΰ πρώτου στίχου πρός τά αριστερά. Νϋν δυνά-
μεθα νά ύπολογίσωμεν τό πλάτος τοΰ λίθου.

Μετρούμενα έν τω δευτέρο) στίχω τριάκοντα έν γράμματα καταλαμβάνουσι διά-
στημα 0,330 μ. 'Ίνα φθάσωμεν εις τό τέλος τοϋ λίθου πρός άριστερά όφείλομεν νά
προσθέσωμεν άρκετόν περιθώριον άφοΰ δέ τά άριθμητικά ψηφία της πρώτης στήλης έν
τω τεμαχίω Ο άπέχουσι τοϋ πρός άριστερά τέλους 0.010 μ., δυνάμεθα ασφαλώς νά συμπε-
ράνωμεν δτι τά γράμματα τοϋ κειμένου είχον την αυτήν προς τά οπίσω θέσιν. "Οθεν τό
έλλεΐπον μέρος ήτο μήκους 0,340 μ.

Άφοΰ δέ τό σωζύμενον μέρος τοΰ πρώτου στίχου τοΰ κειμένου έχει μήκος 0,360
μ. (έκ της άριστεράς πλευράς τοϋ πρώτου γράμματος μέχρι τοΰ δεξιοΰ άκρου τοΰ λίθου)
τό όλικόν πλάτος τοϋ λίθου ήτο 0.700 μ., 020 μ. περίπου όλιγώτερον τοϋ ΙΟ I5, 218 και
περί τά 0.12 μ. όλιγώτερον τοϋ 16 Ρ, 216, αΐτινες είναι άμφότεραι τρίστηλοι έπιγραφαί.

I ινο')σκοντες τό πλάτος τοϋ λίθου δυνάμεθα εύκόλως νά ύπολογίσωμεν τον αριθ-
μόν τών στηλών, τον όποιον ούτος περιείχε, διότι έχομεν δεδομένα, ίνα καθορίσωμεν άκρι-
βώς τό πλάτος τουλάχιστον δύο στηλών. Έν τω τεμαχίω 8. μετροΰντες τήν τελευταίαν στή-
λην, εύρίσκομεν μήκος 0.214 μ. συμπεριλαμβανομένου και διαστήματος 0.075 μ. κατεχο-
μένου ύπό άριθμητικών ψηφίων.

Έν τή προτε?ι,ευταία στήλη τά ονόματα, είτε άπύ τοΰ Έλαιεα παρά εϊτε από τοΰ
[Κα]ννιοι μέχρι τέλους της στή/.ης μετρούμενα έν τω τεμαχάο 3, κατεϊχον διάστημα
0.155 μ. Τό πλάτος τής στή?π]ς τών άριθμητικών ψηφίων τών άνηκόντων είς τά ονόματα
ταΰτα δύναται νά ύπολογισθή έκ τοϋ τεμαχίου Ι), δπερ ορθώς έχει άποδοθή ύπό τοΰ
Οονριΐθ ε'ις τήν στήλην ταύτην. Εϊ και τό περιθώριον τής άριθμητικής στήλης έλλείπει,
ή διόρθωσις τής δεκάτης τής Σομβίας είναι βεβαία [ΡΔίΓΗΗΐ 1. "Ινα δυνηθώμεν νά κάμω-
μεν τήν διόρθωσιν ταύτην όφείλομεν νά παραδεχθώμεν 0.076 μ. διά τήν στήλην τών άριθμ.
ψηφίων ήτοι σχεδόν τό αύτό κατά τό πλάτος διάστημα πρός τό τηρούμενον διά τά άριθμη-

1 ΑδΑ. 1925. σ. 63.
loading ...