Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 44
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0054
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
44

ΑΙΙβη Βτοιοη }¥β8ί, Ββη}αηιϊη Ό. ΜβΗΙί

Λ Ε 1924

τικά ψηφία έν τη τελευταία στήλη. Έκτος δέ τούτου προς άποκατάστασιν τοϋ κανονικού
•φόρου της Μαδύτου, [ΔΔΔΐ-μ [-φ, θα χρειασθί] τό αυτό ακριβώς διάστημα'~. Οΰτω
δυνάμεθα νά δεχθώμεν, δτι τό δλικόν πλάτος της προτελευταίας στήλης είναι 0,231 μ.

Τό πλάτος των άριθμητικών ψηφίων της πρώτης στήλης μετροΰμενον έν τω
τετάρτο) στίχω τοϋ τεμαχίου Ο είναι 0.084 μ. συμπεριλαμβανομένου και τοϋ άνεπιγράφου
περιθωρίου προς αριστερά. Επειδή δέ δ λίθος έχει θραυσθή οΰτως ώστε τό δεξιόν άκρον
της στήλης των ονομάτων νά έλλείπη, δέν είναι νϋν δυνατόν εις ημάς νά έξεύρωμεν τό
πλάτος αύτοΰ διά πραγματικής μετρήσεως. Όφείλομεν άρα νά καταφύγω μεν εις άφαίρεσιν.

Προσθέτοντες 0.084 μ. (τό πλ-άτος της πρώτης στή?α)ς των άριθμητικών ψηφίων),
0,231 μ. (τό πλάτος της προτελευταίας στήλης) και 0,214 μ. (τό πλάτος της τελευταίας στήλης)
και άφαιροΰντες τό δλικόν 0..529 μ από Ο.ΤΟΟμ. δσον είναι τό πλάτος τοϋ λίθου, εύρί-
σκομεν δτι είχεν άφεθή διά τά ονόματα της πρώτης στή?α]ς και δι' όλόκληρον την δευ-
τέραν στήλην, εάν ύπήρχον τέσσαρες στήλαι έν τ?\ επιγραφή, διάστημα 0.171 μ. Αλλά
τό πλάτος τοϋτο προφανώς άνεπαρκέςδιά πλήρη στήλ,ην, είναι παντελώς ανεπαρκές διά τε
π?».ήρη στήλην και τά ονόματα της δευτέρας στήλης. Ούτω δέ, επειδή συμβαίνει νά είναι
ακριβώς δσον χρειάζεται διά τά ονόματα της πρώτης στήλης, όφείλομεν νά άποκλείσωμεν
καθ* ολοκληρίαν την έλλείπουσαν δευτέραν στήλην της επιγραφής. Ό-κατάλογος ημών έν
τούτω δμοιάζει προς τάς ΙΟ I2, 216 και 218 και είναι επιγραφή τρίστηλος, δπως άλλοις
τ-ε ήδυνάμεθα νά άναμένωμεν, άφοϋ δέν είναι ϊσου πλάτους άλλά στενωτέρα τών άλλων.

Τό προσεχές ημών πρόβλημα είναι νά καθορίσωμεν την σχετικήν θέσιν τών τεμα-
χίων ϋ και ο. Τά δύο ταΰτα τεμάχια είναι δμοια άτε έχοντα τήν όπισθίαν έπιφάνειαν άνεπε-
ξεργαστον και πάχος πανταχού 0.130 μ. ;> Προς τούτοις παρουσιάζουσι τήν αυτήν γραμ-
μήν θραύσεως κατά τό κάτω άκρον έπειδή δέ γνωρίζομεν τήν έν τω τεμαχίω 6 άπόστα-
σιν άπό της στήλης τών ονομάτων μέχρι τοϋ άριστεροϋ πέρατος τοΰ λίθου (0.084 μ.+ 0.171 μ.
+0.076 μ.=0.331 μ.), όφείλομεν άπλώς νά τοποθετήσωμεν τό τεμάχιον ο οϋτοος ώστε ή
γραμμή της θραύσειος έν άμφοτέροις τοις τεμαχίοις νά είναι συνεχής, ή δέ στήλη τών
ονομάτων τοϋ τεμαχίου ϋ νά είναι 0,331 μ. άπό τοϋ άριστεροϋ άκρου τοϋ τεμαχίου β
"Οταν τά τεμάχια τεθώσιν ούτω, τό όνομα Λέρος έν τω τεμαχίω € συμπίπτει έν τω αύτώ
στίχο) της επιγραφής μετά τοΰ άπεξεσμένου μέρους τοϋ κάτω πέρατος τοΰ τεμαχίου ΰ.

Όφείλομεν νΰν νά έξετάσοψεν τον κατάλογον, ίνα άνεύρωμεν κατά τίνα τάξιν
ήσαν διατεταγμένα τά διαμερίσματα. Έν τη βάσει τής πρώτης στήλης ύπήρχον τουλάχι-
στον 19 Ιωνικά ονόματα. Έν τη κορυφή τής δευτέρας στήλης εύρίσκομεν τουλάχιστον
πέντε άκόμη Ιωνικά ονόματα. Έν τω μέσω τής δευτέρας στήλης ήτο δ κατάλογος τοΰ
Ελλησπόντου, και έν τη κορυφή τής τρίτης και τελευταίας στήλης εύρίσκομεν Θρακικά
ονόματα. Έπειδή δέ ή Θρακική έπικεφαλίς δέν παρουσιάζεται έν τή κορυφή τής τρίτης
στήλης, όφείλομεν νά παραδεχΟώμεν, δτι δ Θρακικός κατάλογος ήρχετο ,ταρά τήν βάσιν
τής δευτέρας στήλης.

'Ονόματα έκ τοϋ διαμερίσματος τών νήσων δέν διεσώθησαν, άλλά διά τής μεθό-
δου τοϋ αποκλεισμού δυνάμεθα νά άνακαλύψωμεν ποΰ ήσαν γεγραμμένα. Ύποτεθείσθω
προς άπόδειξιν, δτι αί νήσοι είχον καταγραφή έν τω μέσω τής δευτέρας στήλης και δτι

1 \νοοάν&ι·(1, ί.Η.8.1914, α. 291 ·κέ.

2 Τό τεμάχιον ο έχει περιΟώριον διήκον κατά μή-

κος τοϋ χείλους τοϋ οπισθίου μέρους.
loading ...