Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 46
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0056
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
46

ΑΙΙβη Βνοινη, ]¥βδΙ, Ββη]αηιίη Ώ. ΜβΗΙΙ

Α Ε 1924.

διατάξεως ταύτης τοϋ χώρου έν τφ τεμαχίω ο. Κατ' άκολουθίαν δεν δυνάμεθα νά έξηγή-
σωμεν την άπουσίαν αριθμητικού "ψηφίου έν τω στίχοι 24 της τρίτης στηλης, δια της υποθέ-
σεως ότι εν δνομα κατελάμβανε εκεί δύο στίχους· έπειδή δέ δεν δυνάμεθα νά θέσωμεν
όνομα εις τον στίχον 24, όφείλομεν νά άνεύρωμεν λέξιν τινά, μή απαιτούσαν άριθμητικόν
ψηφίο ν, τούτέστι επικεφαλίδα διαμερίσματος.

Ή μόνη δέ έπικεφαλίς διαμερίσματος, ήτις είναι δυνατή ένταΰθα είναι ή τοϋ
νησιωτικού καταλόγου. Τοιουτοτρόπως τά πορίσματα ήμών ενισχύονται, άποκαθιστώ-
μεν δέ τήν λ. Νεαιοτικος έν τω στίχω 24 της τρίτης στήλης.

"Εάν ύποθέσωμεν ότι ή έπιγραφή διεκόπτετο κατά τήν βάσιντοϋ τεμαχίου β, θά έχω-
μεν 28 στίχους διά τό νησιωτικόν διαμέρισμα, αλλά θά έπρεπε ένδεχομένως νά προσθέ-
σω μεν στίχους τινάς ακόμη ίνα πλησιάσαψεν αυτόν έ'τι μάλλον προς τον φορολογικόν
κατάλ,ογον τοί3 425/4, ένθα ό νησιωτικός κατάλογος κατελάμβανε 30 στίχους. Δεχθώμεν
προς στιγμήν ότι ή έπιγραφή έσυνεχίζετο επί πέντε ακόμη στίχους κάτωθεν τοϋ τεμαχίου β,

"Αμεσον νΰνήμών έργον είναι, όπως ύπολογίσωμεν τό μήκος τοϋ χάσματος μεταξύ
τοϋ ανωτέρου και των δύο κατωτέρων μερών της επιγραφής. Έάν παραδεχθώμεν αυθαιρέτως
πεντήκοντα επί τοις εκατόν αΰξησιν των ύποτελών ώς αποτέλεσμα των φορολογιών τοϋ
425/4 και 421/0, όφείλομεν νά άναμένωμεν 60 περίπου Θρακικά ονόματα και τον αυτόν
περίπου αριθμόν διά τό διαμέρισμα τοϋ Ελλησπόντου. Θά εϊχομεν ανάγκην τοιουτο-
τρόπως 155 στίχων περίπου διά τούς τρεις τελευταίους καταλόγους των διαμερισμάτων
έπειδή δέ κατά προσέγγισιν 10 στίχοι έν τη κορυφή της δευτέρας στή?^ης κατελαμβά-
νοντο υπό Ιωνικών ονομάτων θά έπρεπε νά έχωμεν στήλας εξ 85 ή 90 στίχων, λαμβανο-
μένου ύπ' όψιν ότι όνόματά τινα κατελάμβανον δύο στίχους. Ό Ιωνικός κατάλογος κατά
ταϋτα οφείλει νά καταλαμβάνη 100 στίχους. Ούτοι δέ είναι οί μέγιστοι δυνατοί αριθμοί"
διότι ό οΰτω συντεθειμένος κατάλογος ήμών θά ήτο κατά πεντήκοντα περίπου στίχους
μακρύτερος παντός άλ?ι.ου γνωστού φορολογικοί" καταλόγου. Ότι δ' όμως ούτος ήτο
όπωςδήποτε μακρός κατάλογος εΐναι φανερόν εκ τοϋ άριθμοϋ τών ονομάτων παντός
άντιπροσωπευομένου έν τοις σορζομένοις τεμαχίοις διαμερίσματος, άτινα δεν άπαντώσιν
έν τοις προπολεμικοΐς καταλόγοις. Τό νησιωτικόν διαμέρισμα περιελάμβανε κατά τήν
σμικροτάτην αύτοϋ έκτασιν πέντε περίπου υποτελείς περισσοτέρους ή όσους περιελάμβανε
προ τής άναδιοργανοόσεως αύτοϋ κατά τά πρώτα έ'τη τοϋ πολέμου. Ούδέ έ'χομεν συμπερι-
λάβει εις τον ύπολογισμόν ήμών τά νησιωτικά ονόματα τά εύρισκόμενα εν τινι παραρτή-
ματι, γεγραμμένω όπισθεν τοϋ τεμαχίου 3.

Έάν ύπήρχον μόνον περί τούς 70 στίχ. έν μια στήλη, θά εϊχομεν 65 έως 70 ονό-
ματα έν τω Ίωνικώ καταλόγω, και διά τά τρία τελευταία διαμερίσματα θά έχρησιμο-
ποιοΰντο 130 περίπου στίχοι, εκ τών οποίων ό νησιωτικός κατά?ιογος θά κατελάμβανε περί
τούς 30. Θά εϊχομεν τοιουτοτρόποος δέκα στίχους περίπου διά τον Θρς/κικόν κατάλογον κατά
τήν βάσιν τής δευτέρας στή/^ης και 40 περίπου στίχους έν τή κορυφή τής τρίτης στήλης.
Πεντήκοντα στίχοι έντή δευτέρα στήλη αφέθησαν διά τά ονόματα τοϋ Έλ?α|σπόντου. Έφ'
όσον λοιπόν έκαστον διαμέρισμα θά έδείκνυε αΰξησιν τών προ τοϋ πολέμου καταλόγων,
ή αϋξησις δεν θά έπρεπε νά είναι μεγαλύτερα ή όσον δικαιούμεθα νά άναμένωμεν έκ τοϋ
άριθμοϋ τών νέων και τών διστίχων ονομάτων, παλαιών τε καϊ νέων.

Πέραν τούτου δυσκόλως δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν διά τών υπολογισμών ήμών
loading ...