Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 164
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0174
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
164

ΑΕ 1924

καί Άρμοδίκη έν Θεσσαλικαΐς έπιγραφαΐς. Έν τέλει τοϋ αύτοΰ στίχ. μετά τό Α υπάρ-
χει Ο τοΰ άρξαμένου νά γραφή έκεΐ Φ, και εκ τίνος ανωμαλίας μη περατωθέντος·
μετά τό I υπάρχει ϊχνος καθέτου κεραίας, άπατηλής πιθανώς, εξ ής Οά ήδύνατό τις νά
άναγνώ άφή\καν.

.401* στίχ. 13-17. Τον έν στίχ· 14 μήνα καθιστώσι πιθανώτερον παντός άλλου τά
ύπολειφθέντα ϊχνη, ών τινα όμως συνεχύθησαν μετά τριβών εγώ θεωρώ δτι ασφαλώς διέ-
γνωσα αυτόν. Ό έν στίχ. 15 Φίλαγρος συνεπληρώθη διά τό γνώριμον τοΰ ονόματος τού-
του, διότι τών δύο ή τριών περισωθέντων προ τοΰ Α γραμμάτοον τά ϊχνη εΐναι άσαφή.
Ή δέ διά 25! γραφή τοΰ Ίπποσστράτου λόγον έ'χει την παχεΐαν προφοράν τοΰ ο
ώς οΐί. Ή σχέσις τών ελευθερωτών δεν εμφαίνεται οποία τις ήτο- ϊσως ό Πρωτόλαος
και 6 Ίπττόσστρατος ήσαν αδελφοί. Της έν στίχ. 10-17 άπελευθέρας τό όνομα δεν
συνάγεται άσφαλώς· τό τεθέν συμβιβάζεται τω χώοω καί πίος τοις περισοΰθεΐσι συγκε-
χυμένο ις ΐχνεσιν.

401* στίχ. 18-21. Καίτοι ή άπελευθέρωσις αΰτη Ε έτελέσθη δύο ημέρας προ της
Δ, έγράφη κατόπιν, ή διότι ό τό διαφέρον της αναγραφής έχων έμερίμνησε περι αυτής
βραδύτερον, ή διότι ό συντάξας τον κατάλογον δεν άπέβλεπεν εις την άκο?ι,ουθίαν τών
μηνών και ήμερώΛ'. Περί της σχέσεο^ς τοΰ έλευθερωτοϋ βλ. τά έν άριθ. 400 Β εις στίχ.
1-4 σημειωθέντα. Τοΰ έν στίχ. 20 Σταϋ·μείου τό Μ φαίνεται μεν ώς Ν, άλλα δεν είναι·
τό όνομα Οά ήτο Στάϋ'μιος ή Στα&μεΤος παρά τό σταθμεύω, και έσχηματίσθη πρός τινα
εύχήν, ϊνα τεθτ) δι' αύτοϋ σταϋ'μός είς την γέννησιν έτέρο^ν τέκνων όμοίαν μεταφοράν έ'χει
τό Παυσανίας ν.ττ., ώς και τά νΰν παρά τω Έλληνικφ λαώ Σταμάτης, Σταμάτα, παρά τό
-σταματάω^, ήτοι σταθμεύω, παύομαι, πρός όμοίαν εύχήν σχηματισθέντα.

401/ στίχ. 22-2Γ». Ό έλευθερωτής Πεταλύς (=Πετθαλός—Πετταλός—θεσσα-
λύς), φαίνεται ών άδελφός τής έν άριθ. 400 Α στίχ. 2ο Άδειας, ής χάριν ίσως ώνόμασε διά
τής αυτής λέξεως τήν δούλην αύτοϋ. Οί έπι στρατηγοΰ Φίλωνος μήνες Έρμαϊος —Όμο-
λωος είναι ό μέν τής πρώτης, ό δέ τής δευτέρας εξαμήνου.

401" στίχ. 26-31. Ό στρατηγός Κλέων νΰν τό πρώτον καθίσταται γνωστός.
Έν τ Γ] κάτω ύπ' άριθ. 404 δημοσιευομένη έπιγραφή άναγράφεται πλήρως ώς Κλέων
Αρμοδίου Λαρισαίος. Ή σχέσις τών μέν δύο έλευθεροηών εΐναι συζύγων, τοΰ Άμύντου
δήλον δτι καί τής Έπινίκης, τοΰ δέ Εύηθίδου θείου τοΰ Άμύντου πιθανώς.

401/ στίχ. 31-34. Ό αύτός στρατηγός έμφανίζεται κάτω έν άριθ 404 ώς Παυσα-
νίας Θρασυμήδου Φεραίος· ένταϋθα, ύπολογιζομένης τής δυνάμεως τών στίχων ε'ις
γράμματα, μόνον τό έθνικύν χωρεί, έν στίχ. δέ 32 μόνον μηνός όνομα και ούχι έπϊ είκάδι.
Είναι δέ ό Παυσανίας ούτος ό αύτός πιθανώτατα τω έν 16 ΙΧ2 102α άπλώς οΰτως
έκφερομένω, μεθ' δν άναγράφεται ό Σωσίπατρος, γνωστός και άλλοθεν ώς έν πρωίμοις
χρόνοις τοϋ Αύγούστου στρατηγήσας, ώς και τό σχήμα τών γραμμάτων και τής επιγραφής
ταύτης εμφαίνει- ο δέ .πατήρ Θρασυμήδης είναι βεβαάος άπόγονος τοΰ έν Ι(χ ΙΧ2 89α
στίχ. Τ εμφανιζομένου περι τό 150 πΧ, ώς πατρός τοΰ στρατηγοΰ Θεσσαλού, Φεραίου
επίσης· βλ. και κάτω άριθ. 402 είς στίχ. 29-42. Έν στίχ. 33 συνεπλήρωσα διά τοΰ γνωρι-
μωτάτου Παυσανίου- έν δέ στίχ. 34 διατηροΰνται τά άνω τών γραμμάτων ΤΟΚ και κεραία
ϊσοος Σ πρό αύτών τοϋ τεθέντος ονόματος.

401" στίχ. 35. Ύπύ τά κατά τό τέλος τοΰ στίχ. 34 σωθέντα, διακρίνονται ϊχνη γραμ-
loading ...