Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 201
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0211
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
201

σμιακής προφοράς τό η προφέρουσιν ως β' ώστε Έν τέλει σημειώ, δτι το δνομα Βώπος είναι
τες—τής. Παρατηρώ προς τούτοις, δτι ή πόλις άγνωστον παρ' ήμΐν, εν ω τουναντίον τό δνομα
8α§ΆΊΐ μετεγράφη Σάκαν. Ώς είναι γνωστόν, οί Βθ(ρ)ρ(θ) δεν είναι άδιανόητον εν Γερμανία,
νεώτεροι Γερμανοί συγχέουσιν ενίοτε έν τή προ-
φορά το «' καϊ τό 1ί. Άλλα και τό 1} και ρ και Αντώνιος Χ. Χατζής.
τό ά και ί συγχέονται.

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΚΙΑΣ

(1861 — 1922)

τών φλεγόντων ζητημάτων, τό έθνος φρουρόν
τών τιμίων αύτοΰ. "Ανδρες ώς ό τετράγωνος
άνηρ Σκιάς πρόκεινται πανταχού ώς πρότυπα καϊ
γεραίρονται.

Ό Ανδρέας Σκιάς έγεννήθη έν Καλάμαις τή
26 Όκτωβρίου 1861 έκ πατρός Λάκωνος, τοΰ
Νικολάου Σκιά, έξεπαιδεύθη δέ την έγκύκλιον
παιδείαν έν Καλάμαις (1868-1878). Κατά Σε-
πτέμβριον 1878 ένεγράφη εις τούς φοιτητάς της
Φιλοσοφικής σχολής τοΰ έν Αθήναις Έθνικοϋ
Πανεπιστημίου, μετά δέ τετραετή φοίτησιν έν
αύτώ ύποστάς την νενομισμένην δοκιμασίαν (τή
25 Ιανουαρίου 1884) ήξιώθη τοΰ βαθμού «άρι-
στα». Διδάκτωρ άνηγορεύθη πολύ βραδΰτερον
(τη 20 Νοεμβρίου 1890) δια της έναισίμου δια-
τριβής «Λουκιανού τον Σαμοοατέως φιλο-
σοφήματα >, ήτις δεν ευρέθη μεν έν τοις κατα-
λοίποις αύτοΰ, ϊσως δέ οώζεταί που έν τω 'Αρ-
χείω τοΰ Πανεπιστημίου.

Κατά τό έτος 1884 διωρίσθη ό Σκιάς καθη_
Έν χρόνοις, καθ' ους ού μόνον τά Ελληνικά Υητήζ έν Καλάμαις Γυμνασίου, έν ω έδίδα-
γράμματα, αλλά και ό κλασσικισμός καθ' δλου ξεν έπι εν έτος. Είτα έπΐ διετίαν (1885-1887)
χειμάζονται, πάσα απώλεια μαχητού έκ της φά- έδίδαξεν ώς καθηγητής έν τή Ελληνική Έμπο-
λαγγος τών στρατιωτών αύτών είναι λίαν ση- ρική σχολή της Χάλκης.

μαντική καϊ δυσαναπλήρωτος. Έν τω δεξιφ της Ή μεγάλη έφεσις προς συμπλήρωσιν τών σπου-

παρατάξεως ταύτης έπεσε βληθεις υπό ύπούλου δών αύτοΰ έν τή Εσπερία ήνάγκασεν αύτόν νά
εχθρού δ καλός κάγαθός Ανδρέας Σκιάς. Μέγα έγκαταλίπη την Χάλκην και νά μεταβή εις Γερμα-
πένθος διά τά Ελληνικά γράμματα, τήν Άρχαιο- νίαν, εν θ α ήσχολήθη είδικώς περί τήν Έλληνικήν
λογικήν έπιστήμην και τήν κοινήν Πατρίδα! φιλολογίαν και ίδίως τήν γραμματικήν τής Έλληνι-

Δέν έζημιώθη τμήμα μόνον τού Ελληνικού κής γλώσσης. Έν Μονάχω (έξάμ. 1887-1888), Επ-
οικοδομήματος διά τοΰ αδόκητου θανάτου τού ρολίνω (τρία έξάμ. 1888 -1889) και Λιψία (δύο έξά-
άειμνήστου ανδρός. Τοΰ Ανδρέου Σκιά ή πολυ- μηνα 1889-1890) ήκουσε τούς καθηγητάς Εά.
μερής δράσις διεκόπη- ή επιστήμη άπώλεσεν άγα- λΥοΙΤίΠη, Ε. ΟΐΙιΊΐΐΐδ, ΙΤ. ΚοΙιΙθγ, ,Τ. ν&Μθη,
θόν έργάτην, ή έκπαίδευσις εντριβή γνώστην "\ν. \νίΐΙί<3η1)αο1ι, Α. Κϊΐ'οΐιΐιοίί, ΕΙίΙΜη^Ιιαίΐδ,

26
loading ...