Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 202
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0212
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
202

"Ανδρέας Ν. Σκιάς

Λ Ε 1924

Ργ. Ρδΐιΐδβη, II. Βίβίδ, Κ. Βπι^ιηαηη. Προσέτι
ιήκουσε κατά τό χειμερινόν είάμηνον 1887 ·1ΐ88
εν τω Πολυτεχνεία) τοϋ Μονάχου τάς περί της
ιστορίας της τέχνης και περί αισθητικής παρα-
δόσεις τοΰ καθηγητού ΚθΙ)βν.

Περατώσας τάς εν Γερμανία σπουδάς αύτοϋ
μετέβη εις Ίταλίαν, έ'νθα επί δίμηνον έπεσκέφθη
την Βερώναν, την Τώμην, την Νεάπολιν και την
Πομπηΐαν και έμελέτησε τά μουσεία αυτών.

Ούτως άρτίως παρεσχευασμένος επανήλθε κατά
τό θέρος τοϋ έτους 1890 εις τήν Ελλάδα.

Ό βίος τοϋ Ανδρέου Σκιά δ τε επιστημονι-
κός και ό δημόσιος είναι δισχιδής και δύναται
να διαιρεθή εις δύο περιόδους· κατά τήν πρώτην
(1891-1910) υπηρέτησε τήν τε Άρχαιολογίαν
και τά Ελληνικά γράμματα, κατά τήν δευτέραν
(1910-1922) άφωσιώθη υλοψύχως εις τήν θερα-
πείαν των Ελληνικών γραμμάτων εν τω Πανε-
πιστήμια).

Εϋθΰς μετά τήν έπάνοδον αύτοϋ εις τήν Ελ-
λάδα παρεσκευάζετο, ίνα διδάξη τά Ελληνικά
γράμματα ως υφηγητής εν τω Πανεπιστημίω.

Κατά τό έπόμενον έτος, ήτοι τήν 30 Αύγου-
στου τοϋ 1891 διωρίσθη ύπό της Αρχαιολογι-
κής εταιρείας έμμισθος έφορος τών ανασκαφών
αύτής. Έν τη θέσει ταύτη έμεινε μέχρι τέλους
Δεκεμβρίου 1895, έδειξε δέ μεγάλην δραστηριό-
τητα καΐ έπιμέλειαν. Πρώτην άνασκαφήν έξετέ-
λεσεν έν Γυθείω τω 1891, έ'νθα άνευρε τό άρ-
χαϊον θέατρον συγχρόνως εμελέτησε και τήν
τοπογραφίαν τοϋ Γυθείου. Είτα ήργάσθη τω
1892 εν Άγίω Βασιλείω, εν τω άρχαίω Θυρρείω,
και έμελέτησε τήν τοπογραφίαν αύτοϋ.

Μείζονος σημασίας άνασκαφήν εξετέλεσε κατά
τό αύτό έτος εν Κορίνθφ προς άνεύρεσιν της
αγοράς της αρχαίας πόλεως, ης τά σπουδαιότερα
ευρήματα μετηνέχθησαν εις Αθήνας.

Τω 1893 εμελέτησε τήν κοίτην τοΰ Ίλισοϋ
παρά τό Όλυμπιεΐον. Ή ανασκαφή αύτη έξετε-
λέσθη μετά πολλών δυσχερειών. Έκ της ανασκα-
φής κατά τον Ά. Σκιάν προέκυψεν, δτι κρήνη
τις σπουδαία και δή ή Έννεάκρουνος αδύνατον
νά ύπήρξεν ενταύθα- δ Σκιάς άπέδειξεν, δτι χειρ
ανθρωπινή έξέτρεψεν ενταύθα τήν κοίτην τοΰ
Ίλισοϋ.

Κατά τό εαρ τοΰ 1894 ήρχισε νά άνασκάπτη
τό πρώτον έν Έλευσΐνι. Κατά τον αύτόν χρό-
νον ήργάσθη και έν τω της Έλευσϊνος Μου-
σείω. "Ή ανασκαφή έπανελήφθη κατά τό 1895.

Κατά τάς αρχάς της πρώτης περιόδου, ήτοι
περί τό τέλος τοΰ έτους 1891, υπέβαλε τή Φι-
λοσοφική σχολή τήν επί υφηγεσία διατριβην
αύτοϋ < Περί της Κρητικής διαλέκτου» 1" ή Φι-
λοσοφική σχολή ένέκρινεν αύτόν ώ; ύφηγητήν
τών Ελληνικών γραμμάτων τή 14 Ιανουαρίου
1892 τό Ύπουργεΐον τών Εκκλησιαστικών και
τής δημοσίας εκπαιδεύσεως ανήγγειλε τω Πανε-
πιστήμια) τήν έγκρισιν τής εκλογής. Ώς υφηγη-
τής έδίδαξεν επί διετίαν.

Είτα ήναγκάσθη περισπώμενος ύπό τής ανατε-
θειμένης αύιώ αρχαιολογικής ΰπηρεσίας νά δια-
κόψη τήν έν τω Πανεπιστημίω διδασκαλίαν.

Είτα διά Β. Δ. τής 30 Νοεμβρίου 1895 διω-
ρίσθη έφορος τών αρχαιοτήτων τοΰ δημοσίου.
Έν τή θέσει ταύτη ΰπηρέτησε συνεχώς μέχρι
τοϋ 1910.

Και ως έφορος τοΰ Δημοσίου εξετέλεσε μετά
πολλοΰ ζήλου άνασκαφάς πολλαχοΰ τής Ελλάδος.

Τώ 1896 συνεχίζει τάς έν Έλευσΐνι άνασκα-
φάς μετά λαμπρών αποτελεσμάτων περί τών
ευρημάτων αύτών έγραψε διά μακρών έν τή
Αρχαιολογική έφημερίδι και τοις Πρακτικοϊς
τής Αρχαιολογικής εταιρείας τών ετών 1894
και έ;ής.

Κατά τό 1897 απεκάλυψε τά λείψανα τοΰ
γνωστού Ιωνικού ναού, δν είχον εικονίσει δ
δΙιιαιΊ και δ Κβνθί. Τω 1897-1898 έσκαψε
και πάλιν έν Έλευσΐνι.

Μικράν άνασκαφήν εξετέλεσε κατά τό 1898
παρά τό Μνημείον τοΰ Φιλοπάππου.

Τω 1899 έσκαψεν έν πέντε τόποις τών Πλα-
ταιών. Κατά τό αύτό έτος προέβη εις άνασκαφήν
προϊστορικοΰ τύμβου ύπό τήν Άκρόπολιν.

Τω 1900 και 1901 ένήργησε σκαφικάς εργα-
σίας παρά τήν Φυλήν (έν τώ άντρω τοϋ Πανός
και άλλαχοΰ).

1 Τό έργον τοΰτο έβραβεύΟη ύ.τό τής έν Παρι-
σίοις Αρεοοίαίϊοη ρουΓ Γοηοοιιΐ'αβοιηβηΐ άθβ βινιαοκ
.ίΠ·6θα.υ.β8 611 Γγειιοο· βλ. τήν περί τούτου έκΟεσιν
τοΰ Ραυ.1 Οιγηγο έν Κονιιβ τίθδ βιιιάβδ £ΐ·βοαύβδ 5
(1892) σ. XXXIII.
loading ...