Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 50
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0062
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
50 Ί/Τθ^ί και ΜθΜίί: Ό φορολογικός κατάλογος I (χ. I2, 218. ΑΕ 1925—1926

Στίχοι 47-49 ήσαν άπαντες άνεπίγραφοι και πρέπει νά χα ρ ακτη ρ ι σ 0 ώ σ ιν ώς κενοί.

Στίχος 53. Ό λ¥οοά\ν&Γά, χάριν παραδείγματος, προέτεινε [Μί/Ιέ]σ·ί[οί] έν τη θέσει
τοϋ παραδεδεγμένου [/ίίθ]σί[ρΙταί]. Έξ ίσου δε ικανοποιητικά είναι και τά [Μνέσ]σ4[οι]
και \Ίελν]οι[οι\.

"Ινα καταστήσωμεν προφανή την δυσκολίαν, εις ήν περιερχόμεθα αποδεχόμενοι
τό μήκος της επιγραφής, όπως νΰν είναι συμπεπλ,ηρωμένη, ας συγκρίνωμεν τον αριθμόν
τών έν τοις φορολογικοϊς καταλόγοις μεταξύ τοϋ 440 και 425 ευρισκομένων Ίωνικών-
Καρικών πόλεων, μη συμπεριλαμβάνοντες τά έν τοις παραρτήμασι τών 10 I2, 211.
212, 213 και 216 ευρισκόμενα ονόματα, μετά τοϋ αριθμού τών έπι τοϋ λίθου θέσεων,
Άφ' ου συμπληρώσω μεν δλα τά κενά, θά εϋρωμεν δτι ύπάρχουσιν είκοσι πόλεις, διά τάς
όποιας δεν υπάρχει χώρος. Αλλ' ίνα έννοήσωμεν πόσον αναλόγως πολλοί εκ τών φό-
ρου υποτελών τών αμέσως προηγουμένων περιόδοον έχουσι άφαιρεθή έκ τοϋ ημετέρου
καταλόγου, είναι ανάγκη νά ένθυμηθώμεν, δτι οκτώ έκ τών έν 10 I2, 21Μ παρουσιαζο-
μένων πόλεων, δεν εΐναι γνωστά! ώς κεχωρισμένως φορολογηθεΐσαι μεταξύ τοϋ 440 και
426. Τεσσαράκοντα άρα ή πεντήκοντα έπί τοις εκατόν έκ τών κατά κανόνα φόρου υπο-
τελών ή δεν έπλήρωνον φόρον κατά τό περι ου ό ?.όγος έτος ή ήσαν γεγραμμέναι έν
τω παραρτήματι, εάν δεχθώμεν ώς όρθήν την δημοσιευθεί σαν άποκατάστασιν.

Έν άλλαις λέξεσιν, εάν ό κατάλογος ήτο κατά προσέγγισιν πλήρης κατά τό έτος
τούτο, τό κατά την βάσιν τής πρώτης στήλης παράρτημα ώφειλε νά περιλαμβάνη είκοσι
περίπου ονόματα. Ει και ουδέν είναι αδύνατον έν πολεμικοΐς χρόνοις, εΐναι έν τούτοις
σχεδόν άπίστευτον δτι ό χαράκτης έποίησε την πρώτην στήλη ν κατά δεκαπέντε ή είκοσι
στίχους μακροτέραν τών δύο άλλων, δπως θά συνέβαινε εάν έξετείνομεν τό Ίωνικόν-
Καρικόν παράρτημα προς τά κάτω, ώστε νά περιλάβη τους άπόντας, άφ' οΰ μάλιστα αφή κ ε
πέντε στίχους άγραφους μεταξύ τοϋ Ίωνικοΰ καταλόγου και τοϋ παραρτήματος, προ-
φανώς επιθυμώ ν νά καταστήση τάς τρεις στήλας συμμετρικάς και ισομήκεις.

Επίσης δε δύσκολον είναι νά πιστεύση τις δτι τό έτος 426-5 δεικνύει μείζονα
τινα άναλογίαν τών έν τω Ιωνικφ-Καρίκφ καταλόγω ελλειπόντων υποτελών, δτε τά άλλα
διαμερίσματα, έκτύς τών έν έπαναστάσει ευρισκομένων, κατέβαλλον σχεδόν κανονικώς τάς
πληρωμάς αυτών.

Όφείλομεν νΰν νά προσπαθήσωμεν, δπως καθορίσωμεν τά κατώτερα δρια τοϋ κατα-
λόγου, την μόνην δέ προς τούτο ίκανοποιητικήν άφετηρίαν δίδει εις ημάς ή δευτέρα
στήλη. Έν τή κορυφή είναι είς πλήρης θρακικός κατάλογος, έν τω μέσω υπάρχει εις
προφανώς κενός χώρος, διά τοϋ οποίου διήκει τό μεταξύ τοϋ άνοοτέρου και κατωτέρου
μέρους τοϋ λίθου χάσμα- κατά δέ την βάσιν εύρίσκομεν τούς πρώτους δεκατρείς στί-
χους τού Νησιωτικού καταλόγου 1 . Άλλ' ό αριθμός τών έκ τών νήσων φορολογου-
μένων είναι περιωρισμένος, διό δυνάμεθα εύκόλοος νά ύπολογίσωμεν μετά μεγάλης προ-
σεγγίσεως τον έν έκάστω έτει διά το διαμέρισμα άπαιτούμενον χώρον. Έν τή τετάρτη
φορολογική τάξει, 44;>-43!-), ένθα οί φορολογικοί κατάλογοι τών Νήσοαν είναι καλώς
διατετηρημένοι, ύπήρχον κανονικώς 23 υποτελείς. Μεταξύ τοϋ 440 και τοϋ 42(> όμως,
έγένοντο μεταβο/^αί τίνες έν τω διαμερίσματι τών Νήσοον, ώστε νά έπέλθη μεταβολή εις

1 Έν τφ Οοΐ'ριΐ8 ιραίνονται μόνον δώδεκα στίχοι. ά?ιλαχοϋ, έχει παραλειφθώ· Έν στίχω 47 οφείλει νά τεβί)
διότι εν άριϋμητικόν ψηφίον. εί και αποδίδεται ορθώς Η άντϊ τοΰ πι, τό δέ ιτΐ νά τεί)ΐ| έν τφ στίχφ 48.
loading ...