Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 54
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0066
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
54

υπό λοιπόν τοϋ λίθου δύναται νά σχετισθώσι δια μέσου τον τεμαχίου άνωθεν, διότι δεν
υπάρχει, ώς υπέθεσε δυνατόν ό λΥοοΟΛν&Γά" 1, ακριβής σύνδεσις.

Ούχ ήττον, εάν τοποθετήσωμεν ομού τά τεμάχια, δυνάμεθα νά Γδωμεν δτι έ'χει
άπολεσθή τουλάχιστον εις στίχος μεταξύ των γραμμάτων, άτινα άνέγνωσεν ό Υν'οοάΛναπΙ
έν τω τελευταία) στίχο) τοϋ τεμαχίου α και του λάμβδα έν τω πρώτο) στίχο) τοϋ τεμαχίου β.
Πέραν τοϋ σημείου τούτου δεν έ'χομεν νύξιν περι τοΰ μήκους τοϋ χάσματος εκτός της
εσωτερικής ενδείξεως αυτού τούτου τοϋ τεμαχίου.

Κατά τήν κορυφήν τής υπό των τεμαχίων Λ και β σχηματιζόμενης ενώσεως υπάρ-
χει παράρτημά τι πλήρες έν τη στήλη των αριθμών εκτός, πιθανώς, τοϋ εισαγωγικού
κειμένου.

Τό έπόμενον παράρτημα σώζεται πλήρες. Γνωρίζομεν ότι περιελάμβανε τρία ονό-
ματα μέχρι τούδε έν τω υπό τήν επικεφαλίδα πόλες αύταϊ φόρον ταχσάμεναι παραρ-
τήματι αποκλειστικώς παρουσιαζόμενα, νϋν δέ, ει και παρουσιάζονται υπό νέαν έπικε-
φαλίδα, οί φόροι αυτών παραμένουσα1 οί αυτοί, και όφείλομεν νά ύποθέσωμεν, δτι ή
κατηγορία είναι ή αυτή. 3 Και είναι μεν αληθές ότι άπο)λέσθη αριθμός τις ονομάτων
παρουσιαζομένων έν τω αντίστοιχο) παραρτήματι τοϋ 430-29, Χαλκιδικών τε και Καρικών
συγκεκριμένως ή Κάσος και ή Έτεοκάρπαθος, ονομάτων αναμφιβόλως καταγεγραμμένων
έν Ιβ I2 216 ει καΐ τά ονόματα αυτών δεν είναι δυνατόν νά άναγνωσθώσιν νϋν. Ούχ
ήττον δμως ή κατάστασις τοϋ Κράτους κατά τό έτος τοϋ ήμετέρου καταλόγου, ώς εϊδομεν,
ήτο τοιαύτη, ώστε νά καθίστα τήν έξήγησιν των χασμάτων τούτων εντελώς εύκολον.

Παραδεχόμενοι μετά ταύτα δτι ενταύθα έ'χομεν τον παλαιόν κατάλογον τών πό-
λεων αύται φόρον ταχαάμεναι, άναμένομεν νά άκολουθήται ούτος υπό τής παλαιάς
κατηγορίας, πόλες /ι ας Ίι'οι ίδιδται ενέγραψα αν φόρον φέρεν, διότι τό έν ουδέποτε
ευρέθη άνευ τοϋ έτερου. Τό γεγονός δτι τό άμέσο)ς κάτωθεν παράρτημα ορέρει νέον
τίτλον δεν πρέπει νά μας άποτρέψη τοϋ νά ύποθέσωμεν δτι δύο φάσεις τής αυτής
τάξεως περιγράφονται υπό τών παραλασσόντων εισαγωγικών κειμένων, διότι εϊδομεν
ακριβώς, δτι τό παράρτημα άνωθεν έχει μεταβάλει τό όνομα αυτού. Προσέτι δέ, ή
ενταύθα τό πρώτον και μόνον αναγραφομένη εξηκοστή είναι οικεία προς τήν τάξιν
τών ιδιωτών. Είναι σαφώς 8 1/3 δραχμαί, ούχι ώς πρότερον άπεδόθη 600. Περι δέ
τοϋ Π δεν δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία, αφ' ού άπαντες οι έκδύται οΰτώ τό
ανέγνωσαν. Τό άποκεκρουσμένον η δμως, δπερ ο ΎνοοάλνβΓά ένόμισεν δτι είδε, είναι
πράγματι σημεΐον δραχμής άκολουθούμενον υπό τοϋ άνω ήμίσεος καθέτου τινός κεραίας
αναμφιβόλως σημείου έτέρας τινός δραχμής, διότι ή οριζόντια κεραία τοϋ I- (δραχμή) δεν
εκτείνεται μέχρι τής καθέτου κεραίας τοϋ έπομένου αριθμητικού. Τό πέρας δέ της ορι-
ζοντίου κεραίας είναι εντελώς ευκρινές. Πάσα επομένως ανάγκη νά θεωρηθή τό Π ώς
λάθος τού χαράκτου αντί [Ή εκλείπει, μετ' αυτού δέ και ό ανώμαλος χαρακτήρ τοϋ
παραρτήματος τούτου. Είναι όπως τό προηγούμενον τούτου άτε περιέχον τά ονόματα
τών μικρών χωράον τιθεμένων έν τω καταλόγω διά τής άποτάξεως.

Άφ' ού μόνον δύο έκ τών τεσσάρων πόλεοον τών πληρωνουσών τον φόρον τούτον
εΐναι καταγεγραμμέναι έν τη αντιστοιχώ κατηγορία έν 430-29, ούση πλήρει, ή έκλογή

1 Β. 8. Α., XV, 238. ϋωθχί, άναγιννωσκόμενον ΔΡΗΙ[ΙΙ], ουχί ΔΡΗ[ΙΙΙ].

2 Τό άριθμητικόν τοΰ στίχου 47 ·θά ώφειλε νά διορ-
loading ...