Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 55
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0067
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
55

ονομάτων είναι περιορισμένη εις ημάς, άορ' οΰ δε Διαρκές άοτό Χαλκιδέον είναι τόσον
μακρόν ώστε θά έφθανε εις την άνεπίγραφον έπιοράνειαν, την νυν δεξιά της θέσεο)ς ένθα
το δνομα ΐστατο διατηρούμενη ν, Κλεοναϊ παραμένει ώς τό μόνον δυνατόν. "Ινα κατα-
στήσωμεν τό παράρτημα του ημετέρου καταλόγου άντίστοιχον προς τό τού 430-29 θά
πρεπη νά υποθέσω μεν άπώλειαν τριών μόνων στίχων. 1

Κάτωθεν τοΰ παραρτήματος τούτου, ή αναλογία προς τό ΙΟ I2 216 απαιτεί νά
προσθέσωμεν άλλο παράρτημα περιλαμβάνον μόνας τάς άπαρχήν καταβάλλουσας .πόλεις.
Τοΰτο είναι τοσούτοι μάλλον άναγκαΐον καθ' ό.σον ουδεμία των ουτω κατά τό 430-29
καταγεγραμμένων αναφαίνεται εν τώ πλήρει Θρακικω καταλόγω τού έτους τούτου. Έάν
αύται, κατά τον μεταξύ χρόνον είχον απολέσει την προνομιοϋχον αυτών Οέσιν, θά άνε-
μένομεν νά εΰρωμεν μίαν ή πλείονας εξ αυτών τελούσας φόρον κατά τό έτος τ,οΰ
καταλόγου ημών, άορ' ού ουδεμία έξ αυτών εύρίσκετο έν τω άμέσω περιβάλλοντι της
επαναστάσεως. - Ή απουσία τών τριών ομού ει καΐ δεν αποτελεί όριστικήν ένδειξιν,
εΐναι βεβαίως ίκανώς εκπληκτική, ώστε νά δικαιολογήται ή ύπόθεσις ότι κατά την
βάσιν της τρίτης στήλης, έάν μή άλλαχού, υπήρχε δι' αύτάς τέταρτον τι παράρτημα
Έάν δέ παραδεχθώμεν δι' αυτό δύο στίχους εισαγωγικού κειμένου και τρεις ονομάτων
(μακρά ονόματα δεν κατελάμβανον, ώς φαίνεται, δύο στίχους έν τή ημετέρα έπι-
γραορή), ή τελευταία στήλη είναι παντελώς πλήρης πλην διαστήματος δέκα περίπου
στίχων ομοίων προς εκείνους, τους οποίους εΰρομεν διαιροϋντας εις τμήματα τάς δύο
πρώτας στήλας.

Έν άμιροτέραις όμοος ταΐς περιπτώσεσιν, εϊτε δηλ. θέσω μεν την τελευταίαν κατη-
γορίαν εις τό χάσμα της δευτέρας στήλης κάτωθεν τοΰ θρακικού καταλόγου, πρύς δν
έ'χει καθωρισμένην γεωγραορικήν συνάφειαν, είτε κατά την βάσιν της τρίτης στήλης, ή
συμπλήρωοις, ήτις οραίνεται μάλλον λογική διά την τελευταίαν στήλην, καθιστά άναγκαίαν
την παραδοχήν της διά τάς δύο πρώτας στήλας προταθείσης συμπ/ληρώσεως. Προσέτι
δέ, έκτος τών δύο άσυνήθων παραρτημάτων της προάτης και τρίτης στήλης, 6 ημέτερος
κατάλογος ομοιάζει πολύ κατά τό μήκος προς τον τοΰ 430-429, ει και σύχι και κατά
τό λεκτικόν τών εισαγωγικών κειμένων.

Όορείλομεν νυν νά έξετάσωμεν τά δύο δυσεπίλυτα παραρτήματα της πρώτης και
τρίτης στήλης. Ταύτα από δύο απόψεων είναι ιδιόρρυθμα, πρώτον κατά τό ποσόν τών
έν αύτοΐς περιεχομένων πόλεων και δεύτερον ώς περιέχοντα έκαστον ονόματα, έφ'όσον δυ-
νάμεθα νά γνωρίζωμεν, έξ ενός μόνου διαμερίσματος. Τό παράρτημα της πρώτης στήλης
είναι τεθειμένον ακριβώς κάτωθεν τού κανονικού Ιωνικού τμήματος και περιλαμβάνει
ονόματα έκ τού Ιωνικού διαμερίσματος. Τό έν τή τρίτη στήλη παράρτημα περιλαμβάνον
ονόματα τού-Ελλησπόντου ευρέθη κάτωθι τού αντιστοιχούντος καταλόγου. Μετ'αυτό δέ
έρχονται τά κανονικά παραρτήματα, άτινα είναι μεν αληθές ότι δεν έχουσι τά αυτά
εισαγωγικοί κείμενα, ούχ ήττον όμως περιλαμβάνουσι τά έν τοις καταλόγοις τού 430-429
κανονικώς άναγεγραμμένα ονόματα.

1 "Ισως ή (πόλις) Βέσβικος(;) δεν θά έπρεπε νά ουμ-
περιληφθη εις τό παράρτημα τοΰτο, άφ' οΰ ευρίσκεται
έν τω Ι(ϊ. Γ-, 214 έν τφ κυρίω σο'ιματι τών όνομάτίον
χοϋ Ελλησπόντου.

3 Και έκ τοΰ 16. I-, 57 φαίνεται δτι ή Μεθώνη
έκράτησε την προνομιοϋχον αύτής θέσιν τουλάχιστον
μέχρι τοΰ 426-5.
loading ...