Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 58
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0070
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
58 ΤΛ^β,δί και ΜθΓίίί- Ό φορολογικός κατάλογος I. (τ. Ι2, 218. ΑΕ 1925—1926

πτεύομεν δτι παρελείφθη εν δέλτα ένεκα λάθους κατά την άντιγραφήν. Έν τοιαύτη περι-
πτώσει ή απαρχή θά ήτο 33 1/3 δραχμαί.

"Οταν συγκρίνωμεν τά ψηορία του παραρτήματος μετά τών προορανώς ατελών
πληρωμών τοϋ κυρίως καταλόγου εύρίσκομεν επαρκώς στενήν άντιστοιχίαν και κατά τά
ποσά. και κατά την δ,ιάταξιν. Έάν π. χ. προσθέσωμεν την έκ 585 δραχμών μερικήν πλη-
ρωιιήν την έν τω κανονικω κατάλογο) πιστοοθεΐσαν εις την Χαλκηδόνα, εις το πρώτον
ποσόν τοϋ παραρτήματος έκ 15, ώς συμπ?π]ροϋται,. δραχμών, το άθροισμα, 600 δραχ-
(ΐαί, είναι ή κανονική απαρχή της πόλεως. Κατά τον αυτόν τρόπον, ύ ',Ελαιοϋς, ή τετάρτη
πόλις τοϋ ημετέρου κατα?α5γου, έπ?α]ρωνε 18 δραχμάς, το δέ τέταρτον ποσόν τοϋ παραρ-
τήματος είναι 32 δραχμαί. Τό άθροισμα τών δύο τούτων απαρχών είναι 50 δραχμαί, ή
κανονική δηλαδή απαρχή τοϋ Έλαιοϋντος. Τό δγδοον ποσόν τοϋ ήμετέρου πίνακος, 1 1/3
δραχμαί, προστιθέμενον εις την έκ 32 δραχμών άπαρχήν, δι' ής πιστοϋται ή Μάδυτος, 1
τό δγδοον όνομα έν τω παραρτήματι, ισούται προς 33 1/3 δραχμάς, αϊτινες επίσης είναι
κανονική απαρχή.

Έκ τών οκτώ λοιπόν ποσών τοϋ ήμετέρου πίνακος, τρία δύνανται νά καταστώσι
αντίστοιχα προς τά υπάρχοντα ή άποκατασταθησόμενα έν τω παραρτήματι ονόματα και
■ψηφία, τα δέ άλλα πέντε ποσά, ει και ή τάξις τών ονομάτων" οραινομενικώς συμορωνεΐ,
αθροιζόμενα δεν δίδουσιν άκριβώς κανονικήν ή γνωστήν τινα άπαρχήν παρά τήν στε-
νήν προσέγγισιν τών άΟροισμάτων προς αυτήν. Τό Πάριον π. χ., τό έβδομον όνομα τοϋ
ήμετέρου πίνακος, έπιστοϋτο έν τω κυρίω τμήματι δι απαρχής 35 δραχμών, έν φ θά
ώορειλε νά πληρώνη 100. Τό έβδομον ποσόν τοϋ ήμετέρου παραρτήματος είναι μεταξύ
63 και 65 δραχμών, υπάρχει δέ χώρος όπως τεθώσι μία δραχμή και έν ή πλείονα σημεία
όβολοϋ' ούτω δέ τό άθροισμα ημών είναι πιθανώς κατά μικρόν τι μόνον κλάσμα της
δραχμής όλιγώτερον ή όσον αναμένο μεν.

Ώς προς τήν "Αβυδον έχομεν νά ύπολογίσωμεν προορανώς αύξησίν τινα ορόρου διότι
οι πρότερον υπάρχοντες ορορολογικοι κατάλογοι έδείκνυον πληρωμάς 40θ δραχμών μό-
νον, έν φ τό κύριον τμήμα τοϋ ήμετέρου καταλόγου πιστώνει αυτήν διά 554 1/3 δραχ-
μών. Ή "Αβυδος είναι τό πέμπτον όνομα τοϋ ήμετέρου πίνακος. Τό πέμπτον δέ ποσόν
τοϋ ήμετέρου παραρτήματος είναι 45 δραχμαί. Λιετηρήθη μία κάθετος κεραία μετά τό πΐ,
τό πέρας δέ τοϋ λίθου φαίνεται νά δεικνύή όριζοντίαν τινά κεραίαν, ήτις θά καθίστα αυ-
τήν σημείον δραχμής. Έάν είναι λοιπόν σημεΐον δραχμής, τό όλικόν τών δύο πληρωμών
είναι κατά έν τρίτον της δραχμής περισσότερον τών 600 δραχμών. Έάν πάλιν τό άπο-
κεκρουσμένον ψηορίον δεν είναι δραχμή, οφείλει νά παριστά όβολόν, οπότε δι' ενός όβο-
λοϋ ενταύθα θά ήδυνάμεθα νά έπιτύχωμεν όλικόν 600 δραχμών ακριβώς συμπ?.ηροϋντες
Χ^) I (Χ 8108X1 ΟΊ] 118 ΐα όβολών. Άλλ' ει και ή "Αβυδος δεν αναγράφεται ώς τελούσα 600
δραχμάς, δεν έπιτρέπονται δισταγμοί, ίνα Οεωρήσοηιεν τό ποσόν τούτο ώς τήν κανονι-
κήν άπαρχήν της πόλεως κατά την περίοδον ταύτη ν.

Τό κάτωθεν ποσόν προφανώς ανήκει εις πλουσιωτάτην πόλιν, έπειδή παρουσιάζει
φόρον μείζονα τών οκτώ ταλάντων, ουδεμία δέ τών πόλεων τοϋ Ελλησπόντου, τών ούτω
μέγαν φόρον τελουσών, έχει παραλειφθή έκ τοϋ κυρίου τμήματος, και πάσαι αί μετρίως

1 Διά τήν άνάγνωσιν ϊδε σελ. 56 σημ. 3. ανωτέρω
loading ...