Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 59
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0071
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925-1926 ~\Ν~θ8ί και ΜθΜίί: Ό φορολογικός κατάλογος I. Ο. Ι'2, 218.

πλοΰσιαι πόλεις εχουσι πιστωθή αρκετά §κ της απαρχής αυτών ώστε νά καθίσταται αδύ-
νατον εις ημάς νά παραδεχθώ μεν δτι το ποσόν τοΰτο ανήκει εις τινα έξ αυτών. Ή Λάμ-
ψακος έπι παραδείγματι είναι ελλιπής κατά εν και ήμισυ τάλαντο ν περίπου, ή δέ Κύζικος
καθυστερεί έλασσον τοϋ ήμίσεος ταλάντου. Όφείλομεν λοιπόν νά παραδεχθώ μεν δτι ή
μερική αύτη πληρωμή, ανήκει εις την πλουσιωτέραν πόλιν έξ αυτών, τό Βυζάντιον, ού-
τινος ό φόρος είχεν ανέλθει εκ 18 περίπου εις 21 τουλάχιστον τάλαντα, ώς γνωρίζομεν
έκ τοϋ γεγονότος, ότι έν τώ κυρίω τμήματι πιστοϋται, διά πλείονος τών 2100 δραχμών
ποσού. Προσέτι δέ τύ Βυζάντιον κατέχει τήν όγδόην θέσιν έν τώ πίνακι ήμών, τό δέ
έξ οκτώ ταλάντων ποσόν είναι τό δγδοον έν τώ παρ.αρτήματι.

Ατυχώς έν τή αναγραφή τοϋ Βυζαντίου ό χαράκτης, ώς εϊδομεν, έχάραξε τά έν
τώ κυρίω κατάλογοι αριθμητικά του μετά τίνος αμελείας, μετ' ούχι έλάσσονος δέ τά
τοϋ παραρτήματος, ένθα τό τελευταϊον υπάρχον ψηφίον δύναται νά παριστά εϊτε μίαν
είτε πέντε δραχμάς. Δεν δυνάμεθα νά εΐπωμεν ποίον χάραγμα έγένετο πρώτον, εάν τό
πι μετετράπη εις δραχμή ν ή αντιστρόφως. Έάν είναι πΐ, ή απαρχή τοΰ παραρτήματος
ήτο τουλάχιστον 815 δραχμαί, δυνατόν δέ νά ήτο και περισσότερον, διότι υπάρχει χώ-
ρος και δι' άλλα αριθμητικά. Έάν τοϋτο είναι σημεΐον δραχμής ή ελαχίστη απαρχή
ήτο 811 δραχμαί. Ή απαρχή λοιπόν δυνατόν νά κατήρχετο μέχρι τών 811 δραχμών ή
νά άνήρχετο μέχρι τών 81!). Έν τώ κυρίω καταλόγω ό φόρος ήτο εϊτε 2109 εϊτε 2179
δραχμαί. Τό σύνολον τοιουτοτρόπως τών δύο πληρωμών προσεγγίζει πολύ προς τάς 3000
δραχμάς, δν κατά μεν τό ελάχιστον δριον 2980, κατά δέ τό μέγιστον 2998 δραχμαί. Ή
διαφορά μεταξύ τών ,-5000 δραχμών, αΐτινες δύνανται κάλλιστα νά είναι κανονική απαρχή,
και τοϋ παρόντος συνόλου τών δύο ποσών, οιονδήποτε και αν ήτο τοϋτο, είναι τόσον μικρά,
ώστε δεν πρέπει νά μας ταράσση, δυνατόν δέ νά οφείλεται εις άμέλειαν, της οποίας
άλλωστε έ'χομεν ιδεί ικανά τεκμήρια.

Ή έν τώ κυρίω τμήματι απαρχή της Κυζίκου ήτο επίσης πολύ άμελώς γεγραμμένη,
άτε τών δύο τελευταίων ψηφίων, τών παριστώνχων 100 δραχμάς, δντων ηνωμένων,
γεγραμμένων δηλ. διά τριών καθέτων κεραιών, της κεντρικής χρησιμευούοης δι' αμ-
φότερα τά αριθμητικά. Κατά ταύτα τύ σύνολον διά τήν Κύζικον, τύ δεύτερον
δνομα τοϋ ήμετέρου πίνακος, Οά ήτο 858 1/3 δραχμαϊ πλέον τώ δευτέρω ποσω τοϋ
ήμετέρου παραρτήματος. Ό λίθος ενταύθα είναι κατά τοιούτον τρόπον τεθραυσμένος,
ώστε μόλις δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν τά άναπ?.ηροοτέα ψηφία. Φαίνεται έν τού-
τοις, δτι δεξιά εΐνε πλήρης, αριστερά δέ υπάρχει, καθώς φαίνεται, χώρος δι' έν
μόνον πρόσθετον δέλτα. Έάν θέσωμεν έν δέλτα, ό φόρος τής Κυζίκου θά ήτο 890 1/3
δραχμαί.

ΎποΊ ^,είπεται προς έξέτασιν ή Λάμψακος, τό τρίτον δνομα τοϋ ήμετέρου καταλό-
γου, δεν διατηρείται δέ πλήρες και τό τρίτον κονδύλων τοϋ παραρτήματος. Άφ' ού ή
πρώτη πληρωμή τής Λαμψάκου υπολείπεται τής κανονικής απαρχής κατά 15,5 δραχμάς,
προφανώς είναι ορθόν τό μεγαλύτερον τών δύο ενδεχομένων ποσών [Η]ΔΔΔΔΓ- ή
[ΙΪ!]6ΔΔΔΠ-. Δεξιά δυνάμεθα πιθανώς νά προσθέσωμεν σημεΐά τινα δραχμής ή όβολοϋ
(τό δέ έν τώ ΟθΓρυ.8 τεθέν σημεΐον δραχμής δεν ύπάρχει). Μή λαμβανομένων ύπ' δψιν
τών δυνατών τούτων κλασμάτων, τό σύνολον τών δύο τούτων π?α]ρωμών ανέρχεται εις
1190 ή 1140 δραχμάς, αΐτινες πάλιν προσεγγίζουσι στενώς εϊτε προς τήν κανονικήν
loading ...