Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 62
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0074
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
(32 ΐνββΐ και Μβήίί: Ό φορολογικός κατάλογος I. Ο. I2, 218. ΑΕ 1925—1926

σως δτι δεν ομοιάζει προς τό παράρτημα τοϋ Ελλησπόντου, άτε μή περιέχον κατάλογο ν
έπι μέρους πληρωμών γενομένων υπό πόλεων περιεχομένων και έν τω κυρίω τμήματι,
διότι ή βραχύτης τοϋ Τωνικοΰ καταλόγου, και άν ακόμη προσθέσωμεν εις αυτόν τα
ονόματα τοϋ παραρτήματος, καθίστα τοιαύτη ν τινά ύπόθεσιν άπίθανον. Άφ' ετέρου δέ
είναι λίαν εΰκολον νά ύποθέσωμεν, ότι ενταύθα εχομεν κατάλογόν τινα πόλεων υποκει-
μένων εις είδικόν τινα κανονισμόν ως προς τον τρόπον και τό ποσόν της πληρωμής.

"Οτι δε τοιούτον τι ητο δυνατόν, ήκιστα έχει ανάγκην αποδείξεως, άναορέρομεν
δέ ενταύθα ώς τεκμήριον δι' έπιτραπείσας ανωμαλίας πληρωμής τό ιμήορισμα της Μεθώνης,
τά προνόμια της οποίας έξετείνοντο και εις άλλας γειτονικάς πόλεις, 1 τό ορορολογικόν
ψήορισμα, έν ω ή θήρα και άλλαι πόλεις είχον άγνωστόν τινα παραχώρησιν κατ' αυτό
τούτο τό έτος περίπου 3 και τό μέρος εκείνο ψη ορίσματος τάξεως τό εύρεθέν άνωθεν
ομάδος τινός Ιωνικών ονομάτων. :> Έορ' όσον δέ τούτο είναι εσφαλμένως συμπεπληρω-
μένον, συγχρόνως δέ έκδεδομένον ώς μέρος ορορολογικοϋ καταλόγου, εις τον όποιον προ-
ορανώς δεν ανήκει, 4 είναι άναμοριβόλοος μέρος ειδικού τίνος κανονισμού τοπικής έοραρμο-
γής. "Αν τούτο άπαλλάση ύποχρεώσεοος τίνος ή εγγυάται περί ετέρας τι\'ός, εΐναι δύσκολον
νά εϊπη τις, ή δέ άπάντησις ημών εις .την έρώτησιν θά έξαρτηθή προορανώς εκ της
χρονολογήσεως τού τεμαχίου. Έάν χρονολογηθή μετά τό 425 δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν
ότι αφαιρεί προνόμιόν τι, διότι ή μεγάλη υπηρεσία, ή διά τού ψηφίσματος τάξεως τού
έτους τούτου συσταθείσα, έσκόπει νά συστηματοποίηση τους καταλόγους δι' άοραιρέσεως
τών παραρτημάτων και τών διευθετήσεων, αΐτινες έδημιούργησαν ταύτα, καταβιβάζον-
ται δέ διά τούτου τά μέλη τού κράτους εις τό νεκρόν έπίπεδον της ομοιομορφίας.

"Οτι τοιούτο δραστικόν μέτρον ήτο άναγκαΐον κατά, τό 425 δύναται νά
γίνη ορανερόν έκ τού ημετέρου καταλόγου, όστις χρονολογείται κατά εν ή δύο έτη ένω-
ρίτερον. Έν τω Ίωνικω διαμερίσματι περί τάς πέντε πόλεις ετέθησαν υπό είδικόν τινα
κανονισμόν, όστις αφήρεσε τά ονόματα αυτών έκ τού κανονικού τμήματος τού καταλόγου.

Δέκα δέ πόλεις τοΰ Έλ?α]σπόντου έπετράπησαν νά πληρώνωσι κατά δόσεις.
Ύπήρχον δύο ομάδες διαφόρων πόλεων, αΐτινες από τοϋ 434 κατεγράφοντο κεχωρισμέ-
νως, έν τέλει δέ ύπήρχον τρεις Θρακικά! πόλεις, εις τάς οποίας έχαρίσθησαν πάσαι αι άλλαι
καταβολα! πλην της απαρχής. Τέλος ύπάρχουσι εν ή δύο παραρτήματα, όμοια ϊσως προς
τά τού ΙΟ Ρ 231, τά όποια περιλαμβάνουσι ονόματα τοϋ Ελλησπόντου και τών Νήσων.

Κατά τό ση μείον τούτο είναι άναγκαΐον νά λάβω μεν ύπ' όψιν την υπό τοϋ
ΚοθΙιΙθγ προταθεΐσαν άποκατάστασιν τοϋ Ιωνικού καταλόγου έν τ ή δημοσιεύσει τοΰ τε-
μαχίου β. Έν έν! σημείω δυνάμεθα καλύτερον τούτου νά υπολογίσω μ εν τύν προς αρι-
στερά ελλείποντα αριθμόν γραμμάτων, διότι εχομεν νϋν την άριστεράν όψιν τοϋ λίθου
διατετηρημένην όπισθεν τοϋ τεμαχίου α. Επομένως τό πλάτος της πρώτης στήλης εΐναι
επακριβώς γνωστόν. Γνωρίζοντες δέ τό πλάτος της πρώτης στήλης και τό πλάτος τοϋ έν
τω τεμαχίω β διασωζομένου μέρους αυτής δυνάμεθα ευκόλως νά προβώμεν εις τον ύπολο-
γισμόν τοϋ άποτελεσθέντος συνόλου τοϋ αριθμού τών συμπληρωτέων γραμμάτων.

Τό πλάτος της στήλης I, ώς καθωρίσαμεν αύτό ανωτέρω, εΐναι 0, 303 μ., τό δέ

1 ία. I2 57, 216.

2 ΙΟ. Ρ, 65.

:$ 10. Ρ, 64 τεμ. I.

4 Λ! προτοτθεϊσαι αναγνώσεις δέν προσαρμόζονται
πρός τε τάς άγραφους επιφανείας και τά άποκεκρου-
σμένα γράμματα κατά τά πέρατα τοΰ λίθου.
loading ...