Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 83
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0095
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1925-1926

Φ. Χίλλερ: Έπιγραφαί έκ τον Ίερον τής Επιδαύρου.

83

52 Θονρίοις- ΐδε II 43 και την ίστορικήν σημείωσιν.

56/1 έν Λιμναίαι- προσετέθη εις τό πρότερον κενόν. Άρι[σ]/τολάον διώρθωσα,
άντι τοϋ «λαου» ό Ερ&θϊιΜθΙ εΐχεν ανακαλύψει την πόλιν [Το]λλο(φών).

58 Λνκόφρων προσετέθη τω Λαΐππω δια παρομοίων γραμμάτων.

62 Έξηλείφθη τό δνομα τοϋ μετά την άναίρεσιν τοϋ Δίωνος θεαροδόκου. ΤΑρά
γε τοϋ Καλλίππου τοϋ ορονεύσαντος τον Δίωνα δια μισθθ(ρόρων και άπό 354/3 μέχρι
352 επί δεκατρείς μήνας Συρακουσών τυραννεύσαντος; ΗϊΙΙθγ· πβ. Κβ&ίβηα Χ2 1665.

66/8 Λεοντίνοις. Ικέτας Νικάνορος- Ίκέτας Δίωνος ορίλος μετά τό 354 μέχρι
τοϋ έτους περίπου 339 ήτο τύραννος των Λεοντίνων Β. Κβΐΐ. Ι,βηβοΐι&α Εθ&Ιθπο 2.
VII 15 94/6.

71/2 Κατάναι· *' Α[λ]κιηος Μάρκου· οΰτος, καθώς υποθέτω, υιός ήτο τοϋ τών
Καταναίων τυράννου, Μάρκου τοϋ κατά την Όσκικήν γλώσσαν Μαμέρκου. Π6. Διόδ.
XVI 69, 4 Μάρκος ό τών Καταναίων τύραννος.

77. Γέρων Άριοτοδάμον (δχι Ίέρων) ταΰτα, ά ύστερον παραγέγραπται τη
Άπείρω, προς τό 73 "Απειρος· Κασώπας άνέφερεν ήδη ό Β&υη&οΐί.

74. Ζμαράΰ'α· πόλις Ηπείρου άγνωστος· όχι ή Μάραθος Ακαρνανίας (ΟοθγΙηιπι-
ιπ β γ 35).

75. «ανδρου» «υπό 22 Περιάνδρου» γέγραπται.

79. Θ[εότρο]φος ¥νΆβιύίβ\,Θ[νμόσο]φος1 Ββο\\ΐ6\,'0νάσι[μ]ος έκ τών ιχνώνΧίλλερ.

86. ήτοι Δύσων(ος).

87. [Μέδ]μαι (;) Όβ δαηοίϊβ

91/2 Θεατίας Φυλά ¥ν., μάλλον ΚΛ|..

Α Σ φ | Λ .

Τό αποτέλεσμα εϊνε ορανερόν και κατά τό πλείστον μέρος σύμορωνον τοις υπό τών
προτέρων ε'ιρημένοις, καθώς και ανωτέρω ει'πομεν. "Ισως ή ιστορική και προσωπολο-
γική έξακρίβωσις θέλει δώσει έ'τι πιστοτέρας δι* εκαστον τών ονομάτων άορορμάς.
"ϋ,τι δέ προ πάντων έπιθυμοϋμεν νά μάθωμεν, εινε ό σκοπός τοϋ συστηματικοΰ διο-
ρισμοΰ τών Οεαροδόκων. Ή προότη ιδέα θά εινε, δτι ή οικοδομή και ή διακόσμησις τοϋ
Ασκληπιείου άπήτησεν άναλώματα μεγάλα, και δτι κατά συνέπειαν οί Έπιδαύριοι άπο-
στείλαντες άπανταχόσε της Ελλάδος πρεσβευτάς συνήθροισαν χρήματα κατά τό διπλοϋν
παράδειγμα τών Δελορών (τοϋ έκτου και τοϋ τετάρτου αιώνος) και άλλων, περί ών
παραπέμπομεν ε'ις την πραγματείαν τοϋ Βοθδοΐτ άντι δέ τών δωρεών έδωκαν τοις έν εκά-
στη πόλει εύεργέταις τοις προΰχουσι τήν τιμήν τής θεαροδοκίας. Άλλ' εισέτι ζήτημα
μένει, άν ό αρχαίος ρυθμός τής τε τοϋ Ασκληπιείου αρχιτεκτονικής και τοϋ έπι-
γραφικοϋ χαρακτήρος τών διατηρηθέντων επί στήλης απολογισμών (ΙΟ IV1 1494) επι-
τρέπει, νά άποδώσωμεν τήν ο'ιχοδομήν τοϋ Ασκληπιείου εις τους μεοά τήν έν Λεύκτροις
μάχην χρόνους. Ό ιστορικός προθυμότερον θά κρίνη ταϋτα τά μεγάλα και πολυ-
τελή έργα ώς κατάλληλα διά τήν τοϋ Επαμεινώνδα έποχήν άλλ' άκουστέος και ό αρχαιο-
λόγος. Τουλάχιστον ή γνωστή προσωπική συνέχεια, ήτις συνδέει τάς εργασίας τής Επι-
δαύρου και τοϋ Μαυσσωλλείου, εμποδίζει ήμάς νά παρενθέσωμεν μακρότερον χρονικόν
διάστημα μεταξύ τοϋ Ασκληπιείου και τοϋ Μαυσσωλλείου. Τω έπιγραορικω όμως αρκεί
νά δώση χρονικάς άφορμάς όσον εΐναι δυνατόν άσφαλεστάτας· οι δέ αρχαιολόγοι και
ιστορικοί άς χρησιμοποιήσωσιν αύτάς έκαστος κατά τήν έαυτοΰ πεποίθησιν.
loading ...