Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 197
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0209
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925-1926

197

περιώρισε την εκτασιν τοϋ τοπωνυμικού κατά
την νοτιοδυτικήν ά'κραν αύτοΰ καί δη εις τά
βραχώδη και μή αρόσιμα μέρη.

Έκ της επιγραφής επίσης βεβαιοϋται, δτι ό
Δημήτριος Ιωάννου δ Χαλιδίτης ωκοδόμησε ναόν
της Θεοτόκου έν τη περιφέρεια Κοροπί. Τίς δμως
των πέντε περί τό Κοροπί ναών της Θεοτόκου
είναι ό υπό του Δημητρίου ανεγερθείς δυσκόλως
δύναται να καθορισθή, έφ' δσον και ή προέλευσις
τοΰ λίθου δεν είναι έξηκριβωμένη.

'Αλλ' εκ τών πολλαπλών ομωνύμων ναών, ό
μεν παρά τον "Αγ. Δημήτριον αστή θάλασσα»,
ελέχθη ήδη άλλαχου 1, δτι αρχικώς έχρησιμο-
ποιεϊτο ως τράπεζα της αυτόθι Μονής· ό δέ νο-
τιοδυτικώς τοϋ Κοροπί και παρά τήν θέσιν Κα-
τουνίστα 2 ναός της Παναγίτσας, εκ τοϋ ονόματος
δηλοΰται, δτι είναι μικρών διαστάσεων, εκ δέ της
ευτελούς κατασκευής, νεωτέρων χρόνων δύο δ'έτε-
ροι ναοί, ων ό μ«ν έν Θήτι 3, ό δέ έν Σκουπέρι 4
άνήκουσιν εις τους χρόνους της Τουρκοκρατίας.

Τελευταίος προς έξέτασιν απομένει ό έντός τοϋ
Κοροπί ναός τής Θεοτόκου (Παναγία Κουρσαλά).

Έν τή δυτική πλευρά τοϋ ναοΰ τούτου υπάρ-
χει έντοίχιος επιγραφή δ έχουσα ούτω: + Κουρσα-
λά -(-1730 έξενακε/νουργόθη ό Θηος/ναός ή Κήμι-
ση/τής Θεοτόκου/. Γεοργάκης Γη/ανακης κτή/τω-
ρας Ντόνης/Δήμας με τό έ/πήληπο χωρή/ο.

Ό είδικώτερον περί ταύτης ασχοληθείς Γκιτάκος,
αναφέρει μεν, δτι ή έπιγραφή ανάγεται εις τήν
έπισκευήν αρχαιοτέρου ναοϋ, δεν διέγνωσεν δμως,
δτι ή θέσις αυτής εν τή δυτική πλευρά δεν είναι
ή αρχική, αλλά μεταγενεστέρα τοποθέτησις· διότι
ό ναός επισκευασθείς έκ νέου κατά τό β' ήμισυ τοΰ

Ι Ν. Κοτζιά. Βυζ. μνημεία Κουρσαλά (Κοροπί) έν
τω προσέχει Άρχ. Δελτίο).

2 Τό όνομα Άλβανιν.όν σημαίνει κώμη ν, μικρόν
συνοικία μόν.

:} Έν τω κτηματολόγια) τοΰ Κουρσαλά (Δ. Γρ. Κα-
μπούρογλου Μνημεία. Β'. σελ. 109 και 113) φέρεται και
Θώτη. Νομίζω δέ, δτι είναι παραφθορά τοϋ ονόματος
Θώπια έπωνύμου τής έν "Αλβανία πριγκιπικής οικογε-
νείας τών Θώπια, ής ιδρυτής ό ιππότης Σεβαστός Θώπια
1274· τελευταίος γόνος τής οικογενείας ό "Ανδρέας Θώ-
πια 1461 (Βλ. Ηορί. ΟΙιιόπ. Οτ&θΟΟΓοηιεπη).

4 Έπώνυμον Αθηναίου γαιοκτήμονος', απόγονοι
τοΰ οποίου ύπάρχουσιν έν Αθήναις μέχρι σήμερον.

5 Έδημοσιεύθη τό α'· υπό Δ.Γρ.Καμπούρογλου (Μνημ.
Β'.σελ.98).Άνεδημοσιεΰθη υπό Χ.Γκιτάκου. Χριστιανικά!
αρχαιότητες τής κωμοπόλεως Κορωπίου. Αθήναι 1909.

ΙΗ'. αϊ. έπεξετάθη κατά τήν πλευράν ταύτην.
Κατά τήν έπισκευήν δμως άπετειχίσθησαν ποι-
κίλα γλυπτά 1 πάσης έποχής, τά όποια, πλήν
τής έκ νέου έντειχισθείσης, δπου σήμερον ευρίσκε-
ται, επιγραφής, απέμειναν έν τω προαυλίω τοϋ
ναοϋ. Κατά τήν αυτήν δμως έποχήν ήκμασε καί
ό πάππος τοΰ ιδιοκτήτου τής, έν ή ευρέθη τό άνά-
γλυφον, οικίας, ονόματι Αναγνώστης Μίχας, ανα-
φερόμενος έν τή ιδρυτική (κτιτορική) έπιγραφή τής
έν Λαμπρικα (Κοροπί) εκκλησίας τής "Αγ. Τριά-
δος, ως εκτιμητής τής Μονής. Οΰτος δέ υπό τήν
ιδιότητα τοΰ έκτιμητοϋ, είτε τή υποδείξει τών

| μοναχών, είτε τή συναινέσει τών κατοίκων, είτε
οικεία βουλήσει, μετέφερε, φαίνεται, τον λίθον εις

Ι τήν οίκίαν του προς φΰλαξιν.

"Οτι δέ τό ήμέτερον άνάγλυφον προέρχεται έκ
τούτου τοΰ ναοϋ βεβαιοϋται καί έκ τοϋ δτι ή
χρονολογία αύτοΰ (1302) συμπίπτει με τους χρό-
νους, περί τους οποίους ίδρύθη υπό τοΰ Παλάτι,
ό ομώνυμος παλαιότερος συνοικισμός, τό δνομα
τοΰ οποίου διασώζεται ως τοπωνύμιον τοΰ υπερ-
θεν βουνοΰ. Ό δέ Παλάτι οΰτος υπό τό πλήρες
δ'νομα Ρβΐπΐ8 ΡαΙαίΠ, αναφέρεται μεταξύ τών
συμβούλων (οοηδϊΐΐ&πϊ) καί συνδίκων τής Κατα-
λωνικής εταιρείας ύπογράψας μετά τοΰ 'Αλφόν-
σου Φαδρίγου και πεντήκοντα πέντε ετέρων με-
λών τής εταιρείας τήν μεταξύ Βενετών καί Κατα-

: λωνίων άνανεωθεΐσαν τή 11 Μαίου 1321 προ-
γενεστέραν συνθήκην 3 τοΰ 1319.

Αΐ συμπτώσεις δμως αΰται νομίζω, δτι άποτε-
λοΰσιν ϊσχυράν άπόδειξιν περί τής έκ τοΰ ναοΰ
τούτου προελεύσεως τής μετ' άναγλύφου επιγρα-
φής. "Ετι δέ βεβαιοϋται, δτι ό ναός ούτος άνη-
γέρθη τό α'. έν έτει 1302. 'Αλλά περί τούτου
καί τών τυχών αύτοΰ πραγματευόμεθα έν τοις
μνημείοις Κουρσαλά (Κοροπί).

Νικ. Χ. Κοτξιας

1 Ταΰτα συνεκέντρωσα εις τήν Άρχαιολ. συλλογήν
Κοροπί.

2 Μεταξύ τών ύπονραψάντων αναφέρονται έτι καί
οί: Ρβΐπΐ8 Ματτΐπΐ άβ Α1§'6ΒΪΓ3, Κυ§§βπιΐ8 Ι,&ροπβ
(ονόματα σημερινών τοπωνυμίων περί τό Κοροπί), άβ

ί Κοάδ τοπωνυμίου Μαρκοπούλου- Κυοο'βΓΪ δέ (Λουν-
τζέρι) είναι σήμερον τό ΒΑ. τής Κερατέας βουνόν.
(Πρβλ. Γρηγοροβίου - Λάμπρου. Ιστορία τών Αθηνών
τ. Β'. σελ. 113 καί σημ. 3).
loading ...