Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 4
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0010
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4, Vlyssis AJdrouandi

tur,nihilomintisresrigeratiduriciamquidem,sed non propriamformam acquirut. ]£

Quoad formam Metallorum, CaJlisthcnes tensukomnia metalla candem forma

substantialem Jbrtiri i hac dere Metalla inter se specifice, &substancialit<:r,distindta.

, , vcrbaccidt-taliterconucniredebent.HuicicnientiKnemosufFi-agatur^namaffeclio-

°^'a^L n«, & Metallorum diuersa; proprietates totum oppositum indicare vidcntur: siqui-

*f "''? demsinguIaMetallasingulis,&varijsgatidentaffectjbiis,quibusvarjc illorum na-

circa t ta^xriianjfcstajnus, Hcrmesj&alijvoluerunrin quolibet Metalio plures species,

""u* ot~ & formas ita esse collocatas, vt alia occulta, & alia manifesta, alia interna,alia ex-

td ora . te[m^a|;am jntjmiSj ajja ;„cxtimis partibuscuiuscunquc Mctalli contineatur.Imd

hancsententiam ftabilientes aiseuerantius dixerunt partes plumbi pcnitiores cssc

aureas, &in supcrfkicplumbeas,& viciuunpartes auri extcriores aureas, &inte-

ri6resplumbeas;&sicdeinceps,de Acre,&Argentoidem coniirmandumesse arbi-

trantur. Cfctertimnosesschuiusopinionisvehemcntcrpudet, quoniam res homo-

geneaexpostulat, vromnesilIiusparteseinsdemrationise(Teconstituantur:Mctal-

Jaautemtanquam homogcnea omncs auctorespra;dicant iidcircoab istorumsen- F

tentiarecederedebemus:pra:terquamqu6d aurum ignenonaduritur,plumbum_j

ver^ignisvioIentia,&pr,Tcipueiulphureconspersum pcnitus consumitur inibilo-

minus aurum intactum rcmancre deberet,quod iuxta eoru mentem in intimis plum-

cipartibuslatibulatur. Sedhoccumexperjmentisreluftetur,neceiTari6 sentencia:

U$. $. & Alberti Magni accedcndum crit, qui vnicuique mcrallo suam formam substantia-

M'ner. lem assignauir:nequeoilicir, qudd sa-piusexpertisumus, nimitum ex libra plumbi

trae.i.ca. tantamargenti cjuanticattjn ruisie cxtrj.%i'i:iiit!,eru;t r-ctuknaupulumvnum&grana

•y, quatuor,quoniamibiargentumsubformaplumbioccultatur.Idautemexperimen-

1,4'genttt tumficrinonesseinvluasfirmamusjquiacompendiuma dispcndio iuperatur.

tiimpl4-

h- METALLORVM GENERATIO.

A

LIQVI AuSoresnon proletarijdcMctallorum 01tupauca,sed admiratione G

digna de]ibant,dcm illisscminalemaliquam generationcm assignant,&

Aristotelis fili verbis, plantarum ritu,metalla producipoile insinuant: cum

lii de ipscAristotelesreferarinCyproiuxtaTirrhamnuncupatam,a?sgencrari,quodm

tstdmir Parua tru'ta diifc^um seminetur,& deindc inultis imbribus auCtum colligatur.ldem

cxaliorum fide testaturcirca Philippos Macedoni#mctalla cssc, quorum frusta au-

geantur, & aurum producant. Imo raeminit cuiusdam auri copiar in Pieria Mace-

\Met*lU doniiedesosfc,quar ad palmi magnitudinem excrcuk. Resprofe&o iocosa & risu

sstn. dignavidctur,lednullateiieridebcmusadmiratione,quoniamckatus Aristotclis

liberiuxtadcflissimorum viiorumscntcmiam,spurius&illi aclstriptus esse perhi-

betur. Cajteriirnhacnonmmusfidicula cstiIIoitunopinio,quia mundi primor-

diocuncta metalla,& lapides eo mcdoprocrcata luisie, quo nostraa-tatca fodjnis

cruutitur,&nulIaratione indiesgenerari existimarunt. Attamenres ipsa totum

cppcsHumrnanifeflatsnairsvcteres fodirarumcuniculessaiisamjiJos a soisoribus

fatrefacics,nur.ccbseruamusitain angustumredaOos, vt aliquem transiturummi- H

nhr.e admktant. Hocautemnon ab aliacatisa pcT.daepotesl,uiii ab augmcnto

macerkeiexqualaj.ides&mctaHagencrantur. Prarterea Scristcrcsrcserunt,qu6d

'J&lallu in Ilua insula nietallumexfcdinis ablatum non mult6 poss icnascstiir.

rtuasti- HeimesTrismegistusfoslilitimpartui carlumtanquiimpatiem^&tcrramtanqui

tir itt inattcm asiignauit;im6 stcllas fixas tanquam gen marum p;u tnrcs,&stcllas errantcs

IhtM. tanquainmctallorumpra-dicauit ,hac potiilimumratj"oiKnirtiis,quonjamgemma;

firmiori natura solidentur,sed metalla tanquaminconstantiamodo liquata ss uant,

modocongelata durescant: quart si proles ingeniu parent n rcscrrc dcbet,ncccssarici

, gcmnia? t\ slcliis lixis,^ mctailn cx crronibusorigincm crahere pronunciauit.Aliam

tib. i.ae gnceJiJusdiuuJga^iriemc^^a^nimirunKiuodvelutiDcusOptimusMaximusani-

hacmetHl. rugjjumpnmoj-djamarcm.&fa^minam constituit, quorumseminacopulatafa-tum

*4>,u ptoducerentjpari rationc in rebus metallicis idcm statuiste videtur,dum cunCtis me-

tallis Sulphur taquampatrem, & argctum viuum tanquam inattcmdcitiiiauit; quo-
loading ...