Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 6
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0012
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5 Vlyssis Aldrouandi

li

^strti- ijtE dphibsoplsisrufcrcqiicn[ixnigmare.r-i^rffo7^«a^r^*,jisi'ss^-.W8 £

ch- inHemesOceiikrimIrf>}J?>"VtritM-.A4(eliciHAm. Prima:enimlittcra:pr,Tdictoruni

*um. vcrborum formant hoc vocabulum (Vicriolum ) in quo, vt ipse asscrit materialiaj

metallon'mprincipiaconsistunt:namq;chymicisarganissublimando vicriolunu*.

ihinerale,clicituroicum,quometallain primameQmmmateriamrcducuncur. . .

Intantaopinionum variecatc cofngci-edebemusadcausam materialemabAri-

y-- X, ssotelc,&£iusasi"ec]ispropositam,qiiie^hal.iiici^mrict-.imomniiimfoillliumma-.

tcor rJp teriam,&halitiimomniummcta]iorumesrepra;dicat.Gra:civtranq;exhaIationer(i .

->, * *' antdvstbatrii vocare solent, nos priorcm,quoniam est aquea,vaporcm,alreram,quo-

' " niafh tcrrca,halitumindigitaresolemiis. Sed nonest credendum,qui3dvaporsinCi

ha!itUj&halituiabsqsvaporcmctaIla,&ca?ierai"oiTiliaprodiicat:icmpercnimaI-

teralcerimiscetur, &idiuxtapra:dommium intelligcndum est,ftcq;exha!ationis

tot erunt constiruenda- species,quot simt res, qua- ab ipsis dimanantihinc materia_>.

gcncrationisomniummetallorum manifestatur:ctcnimillchalitusintra rimas sa-

xorum, & tcrrarum receptus, fiigidirarc densatus, tandcm in hoc, vel iilud mecallu F

transit ;quatcnuscxhac, vel illainareria stiblimatur. Echoc in verirate vcrsariest

ciariilimum.quoniam ii metallicafum venarnm saxa mutentur,noneifundunt in pcu

'tMriMm ltcrumtaliametalla.qualiailliiicaiitcacffodiebantur.Exicigiturevisceribus tcrra-.

iocuslKx* halitus w«t7<istapp:5 nuncupatus, qui impict porros tcrra:snbtilis&pura:,illiq;co-

mmsobti. pularustransitin auriim,&qiiandoperucnit ad lcca inis.ura,& frjgitta, fit plumbu;

Irnmimpe nam qu6magisdepuratUsfuerjtiocus,quempetitii:il;tu>, co pulcliiior.i i-csiiltabut

Jit peric- mctaila,& vicissimin tcrra sicea ,&ihipuiacohibitiispaftumfei'reiim enitecur,&:

r*tionc sicdeincepsdcrcliquismetnllisdiscurrcfidumesl.Vndcconieclaieopostetopinio-

ncm AgricolajciTc cxplodcndam,quimttallaexsucco,&non ex halitugignicst ar-

bitratus cum tamen iugiobscruatione cxpcriecia doceat filsmenta qua-clamquaii.

capillos tcnuissimos in fodinis auraj-j k, & argcntarijs ci-.Kjgcicqira-abhalitu &

Mxett. nonasuccoConLi-etacijemiUnMtcindic-mt.Imoicaligcr id cuiilcntiusstabiliftj*

101. vidctus,dumaurumin Vnga:i;; iik;n;cn;i Ipccicinpra-icfcrcnspradirepi-OliBciiti

Nonigiruradha'rendumcriteorum opinioni,quicrcdideruntsimpliciora,&mi- G

nusperfeclametallapiimtimcxhalitu dimanassc,.deindcc-ihiscieteraomniaper

magisexaciam,&elaboratamcoAioncmgcnerari:ica vt aurum&argentum perie-:

aissima,&absolutissimaesse feiantura:; t-tcra verd tanquamdispositioncs,&via-ad

illahabcantur. Ha-cicnicniia proiiuvicfcllend.icst, quandoquidemctallaspecics

ciusdem gencris constituunrur, & spccies rion sunt ita a natura disposira-, vt vnaad

aiiamdirigatur,scda-C|ucprimdsubcodeingencrecomprchciiiduntur;nonchiii!u«

aurum & argentum magiscoritpcsita ca:teris tiTe dicuntur, scd a-queprimsj ac caite-

ramecallaex haIitibusgencrantur.Itaq;concludcndumesteircacausammateria-i

7itii.*Mc- lem metallorum, Platonem & Aristotelem idcin scntirc; quemadmodum Olympio--

teot. dorus, & alij tcstificantur: ambo eiiim halitum tcrreum & siceuui materiam jliofurri

constituunt. Ideo nobis non arridet Agricola? scnrctia, quando aduersus PlatOtierss

rrz *AristotcIcmarguit nOnessc vCrisi.iiiie tot halmis iiir.nl coiidudi poise,vttan«

Cttuf.sitb. snetaiioi-umcopiaabilliscmetgacqiiantaexfodiiiisin^iiesextrahitiif. Dtbebat

*">, ahjmaduertcreAgricola,quod cxhalationis inagnacopia in visceribusquidein^* H

Krra:repeiitur,&succeliiuenouafaci!lim!:gcncratur,quKiionsolum viradloriim

soiis aterra,&aquaclicitur, vcrmnqiioq;exaerefrigore rerracondcnsato gene-

C/tus* tnit ratur. DenuoquandoargumentabaturAgricola^simetallacxpra-diiftaconstarCnt

ttriilis matcria,proculdubiodumsoluuntui'i;:;;:.i'dic'tinn l:;i'iinm,&noniii aquam-abi-

meidlo- ret.ScdoportebatvcAgrIcolamcditareturii:cia;i:ii(c;>!oj-eigneosoluta,nCinquiS

rrciH, ex aqua,sed quiacx matcria aquea congelata gencratur, & quando fuiidlintiir,non

in aquam, sed in humorcm mixtum ssuttcin transcunt, qui (i postea in propria prin-

cipiasoluerccur,procuidiibio in halitumvCrteretur.

Hactenus de materia mctalloruni diclumsitjiamnostrainteiestaliastrescausaB
formalem,cfficientem,&finalempohderare. Sirefpieiamusformam,multi,inter
<juos fuit Galenus, temperamentum sormam substahtiaicm metallorum esse volue-
nant. Nobisautcinin-inisp-^cct icntciitia Ai'jj";0[c;:s, c!:;i hjjmaiinnCtallorumper-
(estiOncmj-& t&Wa l tchipcramento distincru eiie pioiiiiilgauit: duihmodo suppo-
loading ...