Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 8
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0014
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
g r Vlyssis Aldrouartdi

jdendumerat, quodgradumcalotisnaturalis in orncinamctallorumagentis nuni. E
quamartiftxaiTequivakt:prErcrquani(]UOiisilocusgcnerauoiiijmcrallorumcpn_
. sideretur, hicnonomiiisad corumguieiationcmconfert:ctimPlatoscriptumreli-
querit naturam varijs retum gcnerationibus, vatia ojuoquc loca destinaiic: bac dc
causa loeus a Porphyriopater,& principium generationisappellatur. Nonigitur
vbiqueiocorummetallajplanta-^&ssnimalia indikriminatim o.riuntur. . ■

Tandemabexpcricnriaattiumomniuni parente,fauroresHalchemke probant

tx fabr icato Philosophorum Iapide caitera metalla,& potiiurnuin aurum, & argen-

tumdimanare. Vcrumnosabsurdiushocimaginari nonpoiTumuSiCumexcorpo..

' revno,&vniiisnatura;varia,&distiiicra proxime gigni nequeant;(iquidem di-

stini3arumspctierumproximaprjncipia varia C(jnstiruuntur,&mctallamterse^_»

maximediscrcpant. Deindelapisillephilolophkusvelcorpus simplcx,vcl mix,

tumerit nuncupandum,non si>.tjp']ex,quia elementi naturam indueret, neque_*

mixtumiikenimvel c-ITet inetallum ,vul nonj si metallum,iam patefastum est,

vnum mctallum ab altero non prosilirc,consequenterq;ab vno merallo cjtera non- F

exibunt.Sinsitsolumlapis.vt CliymltiaikriLiiijnee etism inderiKS*Ba consurgerc

posiunr, quoniam vnius rci, vnus gen.effltio.nis modus assignaturscum metallaabs-

tCtlcht- quctalslapidein visceiibnsterrasanatUraformcntur. Hisaddamus,qudd ncino

'iw/>'. *n viitute Halchemia-ingens diuitiatum pclagusest aiTccutus. Ad rcmkribit Car-

ijuAk. (lanusparenremsuumopcramHalchemia? diligcntemn;itiask,nec inde maiorem

aurifarraginemcumulaise. Nero quoqucpro cognkionc huius artis immensos

sumptus,& summamcuram adhibuit, & pcritiorcsartirkesconuocauit , &tan-

dem stimma diligcntia, & iugi cxpci ientia adhibita hanc srtem inancm, & despi-

ciendameiTecogiiouit. EtsinonnuJiibcnelicio huiusartisaurum.&argenturru

|iroduxilTtrefcrunt,dciiiccpsnonnarrateotumconditioncm,progresiiiin,&quan-

. '' ".'■ tJtatem,quoniamgraueminsuisfacultatibus.ruiiiamacceperuiit,Narrauit nobis

virdoiSus&fidedignus,qnioperamHakheniia; diuturnam dcderat,sc tanriitn

- ■ ' stmela«rumcxiguar molismagnodispendio eifeciire,&dcinccpssfeqnenteridem

,» opusuioiientem,semperspeirustratum)Olcmnj&operamperdidisse. ..... C

DIFFERENT ] M.

. E incuilorumspcciebus inter auclores sentcn tijs variatur; sed vt cunclis

s hocsitexpioratumjfolsiliumdiffercntia-inpjiinissuntpoderandarjquo-

niamdiuisioobieclirespkere debctillamkkntuiit] ,cuiui cst ebketum.

„ AristotcIesigittirduometalloruingeneraji^inpcioIiilin.&iVk-iallica aisignat,](j

.L,-\' . ■cetfoisileinlatosig!iificatuacceptumomniaafodii:isciiitacr,ii:r:,1hct:dat,&hoc

'^r'f^''\modoinetallaqucquecompleaitur,vveruminarctoiigiiiric.-iLu{iiiii|:Ltini fossi/c,a

"s"0' , inccalliciidiknininatitr.EiiccIIiusfosijiiieorpor.uiiinaiDra.&miiioradistribjiit;

»' 'I- / ; Per maiora,inincralia, intelligit mctalla, quj; vel perfe&a vt aurum, vcl quasi im-.

eas.i. Bisemutum,,£s,& Ferrum pronunciat,&prc. mirioribusmincralibusreliquafossi- H

Irthh Jc .Iiadeinonilrat.Theophrastusquoq;fossHium duas tantumdiftcrentias aisignsre

■ v^ ' videtur, dum ha-c partim ex acua, vt metalla, partiin ex tcrra v.trcljqua metaMi-'

Lili Je caconstituit-. Gakmisfossiliaiii tii;>iici <!ikiiiiiiiiccollocat.,dumvarias tcrraiiv

/iLpmcd. ciiuersoslapidcs,&nietalladiscrepantiacnunierat. Albeitus;magmis,qucm Be*

sas' ' tingutiits,&multialijsequuntur,uiagc!!cia fostiIium,nempe lapidcs,metalla^

.&mediamineraiiamanifcstaiiit,&permcdianiincraliaSaJIAhinicii,Nitruniu,

iMedl* PyritemjAtramcntumj&aiiahuiusgeneris iutelk-xit,qua; partiin naturam me-

miHtfilia tallormn,partiranaturamlapidumsa]>iu]it.Ai:Jl;tn;i,iv,iclt.:c!iteAlbcrto,fossiJiuin

qtnc. quatuordisferentiasiuuulgaiiit,casquelapidcs,suIphura,saics, &mctallancani-

nauit. Tandcmapudaliosatktort;.s,cu;ni:or !cl.s:;iiiuii;.i[>ii:ajn luccm prodeunt,

. suntq;Terra?iniignes,Succi concrcti, Lapidcs, &Mctalla,quam diuisionem Dio-.

Lih.y dt. scoridesampkxuscst. Hacdiuisio pkrisque,& pptissimum Caidano arriderc.

mtr.xMe- videtur;namquciossilia vel liqucscunt,&redcuntiain pristinam fomiam dura-

D:
loading ...