Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 15
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0021
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musaei Metallici.[Lib. I. 15
A Hicautem notandumest, quodPanacistariusDiphrygcmcumlapidc phrygiocon-
fundit,cumtainenha;c duointcrsctoco cclodiscrcpciii.i.Vi.i-iKir clipiirys-lsspecies
inucniuntunl^rimaresuJtatcxIimoquodam Cypri ,qin priniiim :'ok::Lrcscit,dein-
desarmentis circumdatus aduritur, idco imc optimn bi--: ctiiuicv jni:mun calore
solis, deindcardore ignisiiuncuparipotcst, &iianc Ipcciemin C^-prorantumljeri
scribebatDioscorid.es, secundaspcciesniJaliudestjniiisediincmuinaiii in !:nii;u:c
adusti,quod Galcnus in Cyproabartificibusproieclumobseruauir.Tciriaspccies _;oi
paraturex pyritc a-roso cremato.donec colorcm Rubrice contraxcrit, scd aducrten- "s^"
dumest,quod Ochra vstacundemcoloreiiiiuduit,&propterahuic tcrti.rspccieidi- J • uor
phtygisassimilatur, &aIiquando pro diphryge perpcram venditur. Quaira speeics *
oriturcx quibuscunq; l.ipkiibi^posi ^xc.;cr.:i:: i:ia;i!!<;>riiLn vcuitiu fornaceinuen.
tis,&ha:cspccics scmpcraliquidmctalliliabetpetmiycu: huiuJnibaUapisiic&fue-
iicinareatostus,moxin tbrnacccoccus, deinde quinquies in alia fomacc crcma-
tUSjitavt i:iT«-jr«>i;iustadecausaappcllaripon1t,nihilominus,testcAgricoia,vi!(
£ diplir gis naturamassequitur.Hodicoiiihccsiii iccur.diuoriiiicibnssicdiphrygem L'^- ?■<*<'
parant,;quandoaliquidauri,velargcntiiiiL-iica:risuspicantur,dcnu6a:scuniplu]ri- H*?-sis.
bofundunt,quiapIumbtimabliiit,&sccu[naurum,vc]argentiiinducit,quoperactO,
In extrahendis piumbi rcliquijs, igncm remperatum adhibent, vt plumbuin fusum
rdescendar, a;s veronequaquam: ilc enim tanquam Japis ipougiosusredditnr,qui fu- , ,
sus&percoiftusiiiarspiirgatummutaturjcuiusscoriaestdiphiygcspurgarior^quam ^ rj,£"
jlJa,quaexpriinisforaacibuscxicrat,haiKhominesopcrarij^OT/*^avocantessi.-^''t'"^''*':''0''.
gulis vcndtint. ■fr"'*
Ampliusdumauruargcntum,a;s&plumbumpercoIantur,orituraliudrecremen- $"' i"'
tum, quod vocatur cadmia, qua:secundum nonnullos ita nuncnpatur ab insidendo,
•estautemnomcn antiquumapudGr.-ecos, jdcoq; adhucignotum cst vnde habuerit
originemjnisiveJimusasiererccadmiamoIimobseruatam fuistCjdumlapisasrarius c-rdoila
Cxcoqueretur,quemaIiquicadmiam indigitarunt,fortasils,quia in Cadmo mote pri- aaid.
mosit rcpcrtus. Galcnusfcripttun rciiquit cadmiamcxlapidc pyriteinterdum fieri, u&.g. de
— nihilominusmetallicam cx rsrc paratam commcdabar. Huius quatuor spccies a Dio- sime.>ned.
scoridemonstratur.prima vocaturBottyteSjquasiracemosa^quiaBoVpotracemiiscx-y^^^^.
ponitur,secundanominatur Onychites,cstenim Ssi| vnguis, cumvcnasinstarvn- cadmra.
guis discurreurcshabea t; terria cognominatur PJacodes TXazaSis crustosa, quonia •ctdmlt
cstsegmcntis^quasiquibusdam-toiiiscinda^quaie&zonirisdicituriquartaappcl- a^
laturOstracitcs orpo-iittKtcstacea^qiia-taiiquampcssimaomniuinreijcitur.PIiniul, ?
ftKtcrquatuorgcneraa Dioscoridc descripta, quintamspeciem,ncmpe Capnitim '
scilicet ftimosamaddit,*»'*»« cnim Gra-cis fumusdicitur:scd haxadPompholy-
gcmpotius, quamad Cadmiamestreducenda. Hisnonadditur Cadmiafossilisna-
• -turalis,quoniamdehacsuolocosermopeculiaris csthabendus. CadmiamArabes
Climiavocitanc .Nostraa:tatecadmiafornacumsimiliscorticibnsarborumsubno-

: Ttitia;Alexandrina; asscrtur,quod signum cst haltisfcrreisadhrinTe. Tutia .
„.*„omen Arabicumnon tamcncadmiam,sed Spodium significat. Hicanimaduer- ' 'a™~
sione-dignumcst,quod Tutia Lusitanorum non eit mctaliica,h3:c in Quitmon Pcrsa- 'sf* ""
rj rumregione, StOrmuz finitima paratur ex Cineribus cuiusdam arboris nomine ' """}■
Goan,itacnim.fru.i3ushuiusarboriscognominatur,& ha-c anonullisTutia Akxan- ^"'J'"'.
drinadicitur,nonquodAlcxandria> fabrcnat,scdquiacxQuirmon delataOrmuz ***
indc Alexandriam cxportcciirjAuctorcs taincnnon hanc.kii mctallicamitl inedica-
mentiscoramendant. Hic figuramusimiltasCadmia:Botrytisditferentias,qua;ad
manus clariuimi viri Viystis Aldrouandiperuenerunt .Primumsubnumcro i. & j.
<Ju-e monstranturdisfcrentia^jquarumvnamaioialtera apparetipostmodum alia;
tres diiftrcnrin; delineantur,prima Cxtcrius etat colorc cinerco pradita,interius vc-
r6(;ruginosa,qiiasconditioneiDioscoridcsingcnuina Cadmia botrycesummopcre.
probabat-sccundaerat racemusalbus similis ParKtonio,&tandcmaIia quoqjspe-
ciesvltimoloco conspidtur.
loading ...