Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 20
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0026
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
20 " Vlyssis Aldrouandi

<^iiIatioraiirproviri!iparte,vtiiietalloriHnYenasini!c:nians,adpIantasconsi(ie- E

randas se conuerrunt, & quatido montcs aspersis, iterilcs, & herbis priuawsconspi. •

cantur,nonsinerationcmetalla subeuearbirrantur rquandoquidemexhalituAu-

ripigmcnti, Antimonij,5;alioiLimFo/liliiim,necenari6a!iLiienremplantarumabsu.

mitur. Sunt tamcnnoniiullKhcrbn^qufchochalituquodammodoroborantunni-

ls*rh& hi- hilominusdecolores, & semiustc apparcnt. Non officit rainen tjuiu montes herbis, Sc

tircer me- arboribus referti, Jatemes mcrallorum veiias ntitrire poJsint: in montis enim visceri-

txllorum, bus cx mctalio condito prauus halitus ad superficiem montisaliquando asccudcre

nonpotest,cumabaliquavcnamarmoreaimpediatur. Sunt tamenqua?damplanta',

sed rara-,qua? a mctaJIorum famiJiaritate non ab!iorrent,vcluti illa;,t[U3: aut nulluin,

aurcxiguum sructumproducunt,vt Iuniperushumilis,Hedera, CaprisIcus,&Pina-

stcr. Cartcritm aimmaior tcrra; traiftus succis, & qualitatibns metaliicis scatCat,ne-

eessariuin est,vt ilkeplanra: his qualitatibuspotiantut,quc supcr vcnam mctalli cre-

uerinr. Expcrientiadocerviteniinlocis sulphureiscrescenrcmfruettis simili odore

infessos proferrc, Sin Yiiisinsololapidificoalitur,calculosvtpluriinum gcnerare F

solet. Idem attestaridcbemusdealijsplanris.quxsiiper venasauri,argenti,&(T-

miliumradicescgcrinr,nameumvaporemetallicoalimentumsugunt,s]eque supra

metallum argenti crcscentes vna ctim colore tiualitatemargenti cxhibcbunt,& non-

nullar plantc stipra cryptas argenti viuinutrite mercurium denlare pcrhibentur:cum

tamen expcrieittia id falsum esse comprobauerir. Hoc quidcin a' vcritate alienum

ysr&AM eiTenonalfirmant,qu6domnesherba-pruinis,&ninibusteguntiir,pra;teriIIas,qua!'

corrsde- sopra venas mctallorum crcucrunt, quoniain vcnnrmerallica; calidum & siccumha^ ■

rarrJtt pro litum spirantcs,niuis,&pruina?concretioncmimpcdiunt. Arborcsquoq;mer.aHi

inue/ttro-. Iatibulantisiniliciuinbifasiampra-berepoiIint;primumqujdoaliqiioinIocop]an-i

nemetal- tara: truncos cxiIes,&foliapaIlidaprolcrtint,& tardecrcsttrcsc:t('> liuttscunt.De-

iarum. inde quadofblia arborum verno temporc erumpcntia!iuidasunt,&lubcairuleara-

missupcrioribus nigrorc,vclaliocoJoreminus iiaturaliinscCris^tunc credendum

est id a calida, & sicca Fosiilium cxhalationc proucnire.

In venis metallorumdetegedis,nonnulli vtuntur virgula illa diuinatoria,vclpo- G

riusmctaJloscopia,quamhuncinmodumparant.Primitusvirgamco3iunamgladio

secant,quam, pra; ca:rcris,in hoc obeundo opcre magis idoneam eise exiftimant,&

praisertimsieorylus supravcnam aliquamcieuerir. Hatcaurem virga diuersimode

Cprytisd- paratnr. Hodie, vt intelleximus, in Gcrmania sumitur tcnuis,& cnodiscoryJi surcu-

tttltits. sos, qui in duos bacillos disTecatur,quorum vnus in suprema parte cxcauatur , alter

jn conumacuitur,ita vt hicconus alteriuscauitati indipossir. HocperaCto,hucatq;

jlluc pcr montes vagantur, & rcferunr,'statim atq; supra mctallorum venam pedenj

posuerin t, virgtilam vcrsari,& inclinationc sua vcnam metallorum manifestare Ve-

rum sicuti hoc cxperimcntum multis supcrstitionibus scarct,ita nemo ei fidem adhi-

, bcrepotest.QuapropterGeorgius Agiiculahuncmoduminuestigandi metallacx-

J.ib. t. He ^fa^^r^.jrr^irf.iilUdrmh-rftnri.^q.-i.iiticaiittitores tienas metaHoramscru-
l>e.mel*l. f<muriP^m^t^}rea^Hesa,mi»^d»^r«>9smi^\M»t^yrlda'W~ .
s-bU sigura,sci! rrtcaatamenta c^rminum, s«« mr/ii corrimcmornre rtOs licet. Omis-

sis igituromnibus incatationum generibus, &supcrstitiOiisvcrbis,inqiiirendtim estj H

vtrumaliqua visnaturalis non solum corylo, ied etiamalijsplanris :nsi;, qiuibus io.

ca venarum merallicarum facile manifestari posliiit.Paracclsus fttit huius opinionjs

diucrsametalla diuerlis virgulis inquirenda e/sc,cumapud ipsuin nulla sirplanta,

qua;nonhabeat aliquod metalJum ,velaiiud foss[JeiibitaiTiiJiarc,inquod.natura-

Co'Jilr.s. Jjter feratur: quaproptcrscribitcoryluinsupervenaiuan-ciKicrcjccnrcmiiaturais-

i ., ' tcrvenasaryciiii.ippctticipiuirervirganitra^iiK-.iinada-sinqtiirendum^virguIara ■

Fraxr- cx piceaitroad plumbum confcrre voluit,quia prcdiiitcarboresoccultoquodaiii-j

**''t' „ conscnsu prwdictis mctallis respondcant. Nos autcm hanc virgularum inclinatio-

Trrraller. ncm st j meta]]a (jcridcmus, & co magis,quoniam doctissinitis Kircherus in suo ope-

J-'*-i- IC (Jearte Magncticafotetur, sc cxpcrinicnto facto ,nulJumin liis virgulis,a;quili-

bratis,incl:i:aLJon:.5L-:R'tti!i:ii[iiicii]sic. Imodocct ipsealiutnmodummctaUosco-

pum,quovnusquis<];infodiiiisfacilecxpcririporerit. Huncleclorapud ipsumvi-

deat: siquidcm non est in dubiumreuocandum, aJiquaspJantasnictallica qualitatc
loading ...