Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 22
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0028
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
.22 Vlyssis Aldrouandi

mlnabatur. Xtem Erichthonius Athcniensium Rex qiiarrus iuiTit, vt serni cx mpwe E
Laurio argenti vcnas ctuerentjsed olfidnam fcrrariam Cyclopcs poflx.i labricarutj "
deinde Vulcanus, au<aorcDiodoroSiciilo,krri ,.rris ,argenti,aurij&ca:teroi'iim
qiia: ad humanum vsum igne fabrcfiunt, opificiumrepcrit. Cadmus quado regnum
Tyrioccupauit, tunc inmontc Panga»aurariamctailasunt efsossa . A Phamicibus
metaIIaHispania:suntrcperta,&nonmuhdpost CasTitcridum^&Britankajfbdi-
nssuntapcrta?. DicTari a-tatcPandionis quinti AthenieniiumRegis scrrarias vc-
nasderexerunt. Faunus quoq;Mercurius nominatnsIouisex Pico filioneposiiu
J-sew*- Crcrafodinasauri)&argentiaperuit;imdDiaa:osarteminetal]ii.aLndocuit,&ob[
fry dao jiocsingularccollatiun in illosbencficium,shtuam curn crumcua in manuei decer-
faeruet, nerunt, veluti alterius Mercurij cJoquenti* inuentoris statua cum cadiiceo visittir-:
DenJq;PIiniusmonimentismandauit, quod Cyiiira Agriopefilius in Cypro ibdi-
nasa?rariasmanifcstauitiparieter,exeodcin aucTore.MidacritUsirj Cassitcridelnsu-
la plumbum album inuenit ; hac de causa hoc plumbtim vel stannum xatrrhipt» vo-
catur. Postremo quispluinbumnigrum, vel argcntum viuum inuencrir,adhuc non_» F
est monimentis mandatum.

Pranerea multie historia-opulenramsupcllecTilem corumiacTant,qui exmcrallis

diuiteseuasertint. Etcnim CallisthcnesscriptismandauitTantali,&Pelopidarurn

sortunas venisinctalliferisfuisseamplificatas,quj circa Phrygiam,& Sipylumin-

uenta:sunt.Cadmuscxmct3lIisinThracja,& MontcPanga-o jmientis ingensdiui-

J&tj/so tjarumpelagushausit.Priamus,obfodinasaurariasad Abydum sitas,copia opum,

Jitatistii. &mu|tisfacultatibus rcdundauit. Midasexmctallis aurarijscirca Bermummon-

tcmpositis,immensasopcs,&Ioculentasdiuitiashabuir:vndcadagiodicitui-de_*

homine ditissimo.^W/a^/btior. Metalla Lydia: Gygem, & Crcsum nullius indigen-

tcs,& diuiresad ambas vsqi aureseffccerunr. Hcrcules aurilucra iussammatus, tunc

_iues,&opibusad luxuria picnus euasit,quando Gcryoni HispaniarumKcgimulta.

metallapossidenti bclluminferenseum inanu propriaoccidit. Atlas,obmetalla ab

' Athante monte cruta, diuitiatum copia gloriatus est; Pluto, qui primus omniunu

testeDiodoro Siculo docuit pccuuias ad vsus humann: vit.r ncccssarias seruari,**

tuncdiuitiarum fulgorc tumidus supcrbiuit,quando frequcntes mctalloiumve-

nasinuenii.HincPoet^fabuIandioccasionemnacliPlutOncmsubtcrraneommDo-

minuin& Regcmconstituerunr. Non aliade eausa Lynccusiniinitassibicompara-

Vmteus tasopesostentabat, nisi quia insignis fuit Mctallicus: vndc Palcpharus dc illo hac

dissat veroa pfotulit. Lynceum dicuntea,qua:subterrasunt, intueri,quoniamcuiuC

„ v cunqjgeneris mcralla fodicns lucernassecumsub terra fcrcbat,ouod cuncTifosso-

- . " rcs priestarc solent: ideo vulgares homines pronunciarunt ipsum tam acuta visione

' fuisscprxditumjVtintimosteiraTcccssiispencrrarepotuerit. Phamicia- Mercato-

res,iuxta mentem Diodori Siculi,cx montibus Pyrencis exprcsso metallo opulentas

opessinefineiaclarunt. Metalla inconfinio Arabia-,& yEthiopia- cffossa/Egyptios

mirandum in modum locuplctarunt. Rcgcs Macedonum belli gloria illustres, (i Li-

uiocrecleiidumest,exmerallomacedonicoiiiimensaspccuiiias cumularunt. Athe-

nienscsexmetalIismontisLaurijcomparatasopes,testeXenophontc,ostentarunt.

CaithagincnsesexmetaI]isHispania;,siPIiniusvcritatemfatctur,sibi&postemH

aureasfacultatescompararut. NarrstScxtusRufusRomanoserarij pcnuria iabo-

rantescx Cyprijs mctallismultasdiuiiias coaccruasse.Longam priscorumRcgum,

&populorummetallisditatorumscriemreccnlercpossemus,scdbrcuitatistudcntes

hanc omittimus, quia manisestum cfiyjuiM vbicumq; terrarum metallicar venarsue--

rint, illuc ad congerendas opes ab omnibusitur. Illos autem, qui nostra a-tate in fo-

dinis Gcrmaniaraurum viribus suis cxpugnaucrinr, & captiuum duxerint Georgius

Agticola iigillatim enumcrat.
loading ...