Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 33
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0039
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musaei Metallici Lib.I.
vsvs in medicina:

ADVERSVS omnia morborum genera mctallicammateriam esseefficacem
non niodd scribit Agricok, verum etiam' quotidiana docet cxpcrientia :
cumomnemcdicametorumgcntis txLriiiikihuiiili;' anjina!ium,vcgctabi-
]ium,& fossilium emergat, & intcr ha-c, mctalla connumcrantur.Deindc peruuigati
moris cst apud Medicos, quancso mcdicainina cx aniinantibus,vel plantis composi-
ta «grotis non profucrint, vt ad mctalla tanquam ad sacram anchoram confugiant,
<ju^nonmod6i[!pharm,iciiCxtiii:!n;i.%I;'d ctutirJniimiiisccisIocumhabcnt.Imd
metalla cum possint altcrare rcs, quibusctim elixantur,etiammixta mcdicamcnris
humanum corpusiuuare poterunt. Idaqua;medicata;nobismanifcstant,nampcr
venasauri,&argcnti transcuntcscor ,&vlscera mirandum inmodumresicere,&
roborarc tradimtur.Itaquncdicamenta hoc in loco cnumeranda,partim ex mctallis,
£ partimc.villortimrecremcntisparantur. Primumquoad illa, qua?ex mctallis rcsul-
tant; sciendiunestartcchymic3tonficiTuibith.mctanoruin;&quamuishocvoca- T**»'«*•
bulum, iuxtalnentcmAr^bl]m)corticemJseul'adiccnli]crbarferLllacca;signif1cet,ni-w''^''''",-
hiloininus Chymici hoc nomcn suo Turbith mincrali iniposucrunt; fortassis pro- rum'
ptcr eundemesfcclum,qucm in medicinaprxstat. Fit igitur hac rationeimctallorum
Mcrcuriusaquavalentipr<edpitatur, & aqua ouorum iigkur, deinde, sublataten-
liiorJpartCJrestatinfundoTurpcthiim.S,uQtctiV1ii)ali;,;r.itio-c^!-.i;iiisTurpethicx-/;^2^^
trahendi,qutc apud Libauiumlegi posiimt.Amplius mctallomm ssorcs chymico ar- s^ 'sra-
ti/CioconficiunturjsciIicetdummetaIlumaquasu'1 vtiltntifcliiitKr-.ii.vciiidcc-itra- ff^
hitur, iIliq,srpiusrcdditur,"donecmetallunisatisfticritattenuatum, tuncaddatur
salammoniacusmagiforiodcpurante,&attenuantepra-paratus,&iiixraaitispre-
cepta alembico carco stiblimcrur, tunc cum salc ssos mctalli educitur. Hac ratione
totummcta]lumc]euaiipotest,sedilosmctailitaiitummoddappclIatiir,quodpriC-
fiantisIimiimprimisoperationibusinsublimctol]itur:ItcniO!eitatcsmctaiIoriim_»
£ adinfiar tin&urc ex venis metallicis diciuniur, si acctum acrc dcstilla tum adlnbea-
tur.Vcriim sivenametallicoloremnon deponat,tuucLibauius vcuammctalliincal- «■•'*»*■
ccmredigendamcsscdocet,vbi ctiamasiignatmodum cxtrahcndi primumcnsme-
talloi-um,qtiiapudauftoremIegatur.TandcmmctaIlorumimmuudoruinpurgatio, Cisp ^-
vt medicinar fajnulari possinr, in Ai mamcntario chymico vidcnda cst. ,jM?t*J!o,
Animumad recrcmcnta metallorum si dirigamus.cx bisctiampro vsumedico rg'rsrr-~_
nonmodkam frugem demctemus, primitus omnis scoria metallorum ,iuxta sentcn- mentil
tiamGaleni,&potisnmtimferrifaciil;.itC'inc\!icc1ir.tnnpossidct;proptcreahMCum
acetodccocta ad aures purulentaslaudatur;& eande cum accto mulso aducrsui aco-
nitivenenurabibendaDioscoiidespra-scribit. Arabcshancinpotuad stoniachum
labcfacfatum,&adfluxumvriua;,&mcnsitiincommendant:Jdcii'cdcompoii:ionem
Triphara; minoris ingreditur,pariter & in aliud compositum mcdicamcntu dc scoria.
fcrri.quod apud Rasim describitur, & hoc medicametu cst salubrius,& tutius, quam
sitscobs,&rubigofc]iisq:::';i)uper;ii!cdic;adhibcTesolcnt.Scoriaai-gc'nti,auaorc.
D. Dioscoride, facultatiblis molybdcna; potitui; astringit cnim, & cx ti ahit;i dcoq; me-
dicamentisadcicatriccmobduccndam conuenientibusadmiseetur-Scoriaplumbi
eadempra-stat,qua; plumbumvstum/ed maioremadstringendi vim patticipat.FIos Scl$dp!8
xrisponderequatuorobulorumhumoremcrastumdcturbat.&squamactimmulsa^
csthydragogummedicamentum,priustamendiligcntC'rlaii3tiir,vtdocuitDiosco-
■tidcs. Medici reccntiores hoc pharmacuinaspei-nantcs sola a-rugine vtnntt.r Flore
arrisvlcerapudcndicxcdctiitcuiiis&foliciu.^quiunp^rcinitiitosanantur. Squa-
niaaferrodccussa,secundumDioscorK!cmston::-iioiiiaii.[i;>cl!aiac;iiKici!)cusqiia- St/rtama
tnaarrissortiturvirtiitem,&paritcrsimilirationc;tbiuitni',icdaii itimulantfaiu-j Ferrh
aluum,cstinefncacior.Cadmiavicviilcantc,& mcdiocritcrdctcrgciui; esi -iiiigni- Cadmia.
ta,&qua;in fornacibus «:IIii:itut,,aliqi:i(l iqiK-.vtaailtatis possidct;nihlominussi-
*liligcnterlauetiir,mcdicamcntumabiq;morsumediocriterdesiccans,&detcrgens
cuadit:hacdercvkcr:ini.,&oculoi'um;ts,cciibus nonvulgaremasfcrtvtilitatems
ideo ad rcm in Endiiridio lodocij hec carr ' '
loading ...