Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 34
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0040
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile


3<j. VlyssisAldrouandi

A

'^siri/igit, trsflits indr/cit, C WafM/w^,
t^siergstfordes&cUMriccteglt.

lUine,cum lacrpmis oculussi/jsnnditt/r ortis,
Iicauft (irpitis qi/ando cittitrr&t/s erjt.

Spodion PomphoJJgij&SpodJoinestfacultasrcfrigcrandi,assiungendi,expIendi,abstcr-
er popho- gendi,obstrucndi,& aliqualiter exsiccandi; hac de catisa inter mcdicamenta leuiter
Hx crustasobducentia reccnsenrur.

Lithargy- Lithaigyrium,auaoreGaleno>,mstaraliorummetaJlicorumdesiccatneqimani-
rinm feItccalfacit,vclrefrigerat,modicamtamcnabstergendij&astringcndivirtutenu*
habet, & tali inter aliametallica gaudct prcrogatiua, vt cum oleo solutum,ablq;ee-
ra consistentiam vnguentis tribuat; qiiamobrem nonnulli lithargyrium aJiorumme-
dicamentorummateriam nucupant,quoniam cKtera pharmaca simulcopu!at,&po-
tiisimnm jlla,quemetallica recipiunt. De lithargyrio inEnchiridio Iodoeij hoc
distichonleeitur.

tMilig/tt^assTingie^mediocriterylcersscciit, F

x^tq-.eitdempt/lchractrnesiibaBarepkt.
'■-■ Demolybdena1 virtutibusnihii inpresentia promu!eabimus,quoniam,tcfte Dio-
scoride,easdem vtilitatcs in mcdicina pra.'stat,qua: iithargyrio,&scorii phimbii
assignatarfuerunr.

VSVS 1N SVPPLICIIS.

VCTOIi cstEutropiusTarquiniumSuperbum, vt'rerum scclerasetieriJIt-

mevendicaret,fodinasmctallormnad id idoncascxcogitasse^ImolusCs.

sareumhocsupplicijgeimsbaudauaquamleueminiineiudicansintergra-

nissimaspssnasrtcensctidumillucdamnatinonsolumpriuanturlibertate,sedetiam

, ruoni appropinquant,quoniam in subtcrrancocarccre illo derenti,fame,labore, va-

pore.&ruina sa-penecantur:quarenou possumus non mirari illos.qui mercedecon- G

dudtiillas caligincs profundas libtnttrintrantivbiviuuntsinc Superis^exulanca

SoJe, & inrcrdum sub tcrris quarrentes ccmptndia, nonnunquam lucjsgaudiadcre-

Iinquunt. Ca-liusUhcdiginushocsupplicijgcnus duplcxconstituerevidetur,<rtim

V>nplexge seripsitalios ad opusmcraili,aIiosadmetalladamnari, scddiscrimeinvinculiscorw

»uss'ppl-~ ststerc animaducrtit,quoniamquiadmetalla damnabantur,graiiioribusvincuIis

effitt mc- prcmebantur, quamobrem reiuga, codcm rcslc, cx cpcrc mctalli ,ad metalla dam-

tallis. nabatur,vtgrauiuscoercei'Ctur.Itaqilcgedccietumerat,vthom'incshumiiiorisfor—

tuna;,&CM^ci';i'i^InIi-iispi!dcridigeneremc(uinatiadmctarIadestinai'entur,v.g.-

Isisvasss'. siqiiisex^;rarioPrincipis,autcxmonttasacr.i iliquidfuratUsfuerit.Hanclegcm

tiepan, stabilire vidcturDiuusAugustinus,quaiido dehominibuscolliiuioiicscelerumeon-

tfw.i y. taminatis loqiicns,hcc vcrba prorulit. Ejfra&orcffe ^ol/nt, xonitlex iudicij,ftit eo/t-

tra legemsc-t, sspc cx cfyssore metitll-ctis esse lioluit; //t/arepxva damnati eJloma~

me/tt&mCiititatis. SiKtoniustamcn in Caligula narratmultos honesti ordinjs viros

C/tp. 17. admctallasuislc condcmnatos. Milircsautcmhoc pnuilcgiogaudebant^vtstiris-W

/■ moiu 6. Constilti fatentur,nead mctalla ob aiiquodcominissum scelus destinari possent.

sed enim Tandcm erat hoc tam acre,& ieucrum supplicium,vt olim alsiduas funderentpreces

ssl de ptn, proillis,qiiiadmctallaeranr condcmnathnamDiuusChrysostoimisagensdein-

Orat.3. compramensaPeinatura,ha:chabet. Jltleme»to7>omi»eeorrim,si/iadmeta/U,&--

snpplicia damnati/attt.

VSVS IN MONETIS.

MVLTAS ad rcsconduccre mctalla iam fuit manifestatum: cum homctsine
metallisnonpossitilla paiaic,qua:adviitum suppeditant ;multasa»ni
instrumentorumspecics Agricultura expostulat :hiioca-terarumartium
alia:serro,a!ia;3:re,alia? plwnboindigcnt. Astrologi metallicamateria dcstiruti,

sunt
loading ...