Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 42
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0048
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
42 Vlysss Aklrouandi

_^ . c3umasaIcsupcrpositofa-detur,iiihi!ominus salinum aurcumamateriasalisnotLj E

. , inqumatur.SiqualiM.tcs rntcma: pliri auri pondereiiiur. Primd obscruabimus.cx

f . *" rncnicArisiotdis,igncitaf'uti<(i,vtnihilpii'!>ii^Hi!;[la:it:a^imittatjimrj ibipuri-

" "* *"" fkatur, &Iplcndidiii5 ciiadir.nihikj, su.v soJiditatisperdit.Dcindeanruminaquis

■Li} me acutispositum,quas Aurificcs ad segregandum aurumab Argctito pra;parant,inli.

' " 7 mumminimesbluitur,vtmultiperperamarbiirantur;,sed inparticulas insetriibiles

. *p. (jjjii^jj^,,.^ qUWi siccata aqua,dcntto pristin* fbnnsr rcstituuncur. Debcmus tamen_»

' ' animaduerterc,quandodiitumfuitaurinecigne,nccvsuabsumi,idiiicomparatioi

neadalia mcralla inteUigendumcsic; quandoquidein nummiaureiasCduodigitoru

■^*"-' attritu absumuntur,& diururno igne aurumpaulathn euanescit.Tandem inter qua»

qnnlitit- |;tatts auricxtcrnasrecciisetuigrauitaspJuinbonigroa-quaIis,&calor,quidiutius

tes exter- j|icandentiaurocontinctur,necnoncoiorfuluus,&nitorfulgeasmemoratur,CUin

**■ aurumintermctaJla skprimum,quod coloremmonstret,qui magi;inauro,quam

inaJijsmaallisrcfuIget. Hinclnterpres Piiidaii,&Chymistar aurumSolidicatum

essc aslcucranr; namq; veluti 5oJin medioplanetarumresplcndct, pariteraurumin- F

terca-tera metaJla coruscat.

Pra?dic"tis addunt nonnulli prauam auri qualitatem,proptercaqudd , ex Plinio,
neisecensentised aducrtcndumcst tunc PJinium veibafeciste de

P"

auro, cut aliudmetallumpermixtumer.it; at quando igr.e purificatur, tunccmnem

malam qualitatem cxuir, &hocin meditamentissitmptum tantiim abest, vt homini

sitdetrimento,vtpotiusiacultatem vitalcmroboret, &omucshumanicorporisspi-

i. "j"* ritus recrcet. Deniq;Icgitur inlibro dc natura rerum ,quod aurumhacprarrcgitiia

dte *!>«<■- gaudet,vtaduemai)tedicfiigcscat;qu3ptopterquidigitisaurumgestant,tacjleco-

tante jrt- gnoscunt, quando diescit, quod si vernmsit, nccnc, vmiiqi!i!q;pi:ndiE.ii-i poterit.

ANTIPATHIA, ET SYMPATHIA.

JROXIMO,*&asnnequodamordiiieproprict;itJiiusauriantip3thia,&sympa-G

thiasucccdit.Primdsulphur,&aurumiiitersedisridercindccoIIigimus,quo-

niam aurum vapore sulphureo ,& Eitido perrusuuvillico gratumcolorcnu

amittit;quamuisposteacodcmsnlpiiurc inaquafcrticfaiio vnacum rartaro, & mo-

■ . ... dicosalispristinusspJendorilJirestituatur. Paritcraplumbogiauemosfensamreci-

T um t pit^namaurtimfumopjumbiimfcutuminpuluerem tenuislimuniredigitur,&inter-

suwtsau- (jumodore plumbiadeorigcscit, vt malleodilarari .lequcatiquamobrcmartifices

rotwmt- aitfurndenuo fundere, & modicum vitri, vel sublimaii liiperinsundcre coguntur, vt

c"s' malam qualitatem a fumo plumbireceptamdeponat.AinpIius limonum succus per-

tinacemaurosecxhibet inin:ieum;nain,vttestjficatur LeuiiiusLcmnius,aurumaIi-

quothoras inpra-dictosticco infusum poiidciediminuitur.Tandemaurumcuniar-

gento viuovcriementcsvidcrur exercercinimicitias,dumabArgeiito viuotaquam

Inlth, tie a venenocornunpattir. Vcrum,admcntcm<.Iarissimi viri Fracastorij,hancpotiiisfa-

Jymp.^ miliaritatemdcbciiiusappellare, cumseinuicemquodamniodoaniplciti videantur.

*"t'f>. rey. NamsiJiqiicsccntiauromisceaturargcntum viuum,& iiidueatuniiistnra,donecsrijH

ritm. gescat,auriiminpulucremredigcctir, dum argcntumviuum penetrando,matcria;

aurcaiadedcopulatur, vtnulJam habcrccontinuitatem paiiatiir,nullaprorsus auri

Stracem- Jpecie remanentcrhocnonest ignorun: artisicibus Saracenis, Vt habctur inlibrode

rum mei. naturarcrum,quiitinerantesauium hacratione corruprtimseCLiiiferunt,nampO-

stca adlibitum infornacula positumpulchrius, &splcndidius icsurgit. Quiabim-

mundicijsosficina; aurari.-p auruin extrahunt, non auri,& mercurij odium, scd potius-

quamdameorumfamiiiaritatemelse pionunciat,quia immundiciasmolatriturant,

&i!Jismercuriumdiligentermiscendoaddunt,&quieqnidauiipermixtumhabue-

rint,mcrcurio adha?ret,qui postmodum pcr coriumtransieus.iniundoaurunu

reJinquit.

ExaltcrapartcaurumcummuJtisalijsrebusanstisiimofamiliaritatisvinculoCoi
pnlatur. Inpiimis abamicitia animaliumnon abhofret mam Philostratusscripris
mandauit Draconem esse fcram erga aurum bcneuoIam;idcoq; slatimatq; aurum vi-

derit.
loading ...