Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 50
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0056
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
50 Vlyssis Aldrouandi

Franciscus Lopczappcllar, quoniarn, in abundantia imbrii
dunt,&aurigranaperfcstistiniicolligunt.


:

DENOMINATA.

AM cimclisliquidoconshrcopinamurrcs quantofuerint hobiliorcs, &prx--

stantiores, tanto pluresab iliis denominariiaurumcnimcum incer mctalla pri-

tcneat,suumnomenaureumaliquibusanimantibus,vegctabilibus,iapidi-

iltis aJijs rcbuscommutiicaiiit, dequibus ligillatim in hac rubrica scrmo ha-

bendusest.PnmdabanimantibiisnobiiioribusinchoantcsproiimiciamuscumBaro-

nio Auream fiiisse nomen proprium virginis, & martyris Cordubensis.Chrysanthius

fuitPhilosopl:usMagi^pcritilmnus,ChryIippus ApoIIiniS siIius;&Chrysa.orNc-

pcuni .Item Clirysasorius vir Romamis;alio<iuiii xpnraicp ensem aurum gestantenL^

ngnificat.Crysis;vtnoratRhodigimis,fuitSacerdosapudArgo$.ChrysaphiusEunu..

Ll. j./rf?. chus, qui sa-uit inOrtliodoxos. Itcm Crysogonus quida modulator, tcste Rhodigino, F

a/ttia.e.6. quivoccmtamadarquatccumrcmiyum:ii:m:b:ii c6[i;ugd;:it, vtiucundsm audienti.

li.g.less. busredderecharmonia.Sacui'nus;vocatuifuic,ii':iiistu:-[.i!!ij,i[iiijleculoaurcodo.

niaiq.cia minabacur.Vcuuseciamaurea abinterpretc Honieri fuitCGgiiommata,sortepropter

pulehritudiiiem;cumrationc prestantia;mecalli, quicq.iid pulchrum, &pra-stans est

dicacur aureum:quamuisaliquicrcdiderint Venercm ab Hcsbdo vocatarafuisse_j»

auream, quoniam auro deleftetur, iuxtaho;c carmina.

tsesiodmpukln^, quodsst Vems *«rc/, lust

Etpere*>n, si sitidressJus cjsepoteft.
Nunc 4terosoloauitt coxalittnwr itmores,
Nescimus an hacjvcl alia causa mocus Baptista Pius Cupidinem aureumappellaue-
ritjforcassisi capite capillis aurcis decorato; cii muita; iin t in homirie partcs, qua: ab
aurodenominantur.Inprimiscapurdicirur.wicomum,&capillivocanturaureoli,
~t*pilt*4tt qrjonjam auri colorem armulcntur: iusca illud carmen.

**«■ ■ ^inreeti yt lndtnttper Uste* coll* ctpMi. Q

Hincjpujoxo/iiK, nempc auricomus vocatur,quicoma aureacaputhabetonutum:

hacdcrcChrysocomusfuitApolliniscpitheton. Cicero quoq; barbam auream in-

digitauit,qua;auroassimjIatur. jyrao-as-os exponituraureumvulrumbabens,&,vrno-

lib i de strafcrtsententia,dchoniinci<51critia ]aborantedicipotest,quamafseclionernMe-

jfJt' diciabaureocoloreAiuagincm vocitantj&tandem^puo-itnapud Hesychiumpuero-

a>eo*. rtlm PLldeadum dicitur. Pra:terea multi viri ab auro fuerunt cognominati: Chryso-

Barbaaa. ^omu5cn'mcognomen fuitDiuiloannisAntiochcni scriptoris Ecclciiastici, quiob

fgA ' cloquctissuauicacchoccognomenlibi vindkauic,cu hoe vocabulo osaureum signi-

-' ' ficetur. fflfaamit vocacur,qui aureum clypeum gestatrquaproter Chrysaspidcs limi-

Ji clypco munici milices vocati fuerunc. jiuM/SiAyww dicitur aurcis instruistus sagit-

tisjideoqiepichcto ApolIiniconucniensclscfcrcb.iturincutiipBaiiaiJVAoihabenscal-

ceos aurcos apud HomerQ erat cpithcton lunonis.^puooripasoc nucupacur vir corona

aurearedimituSj&^s^iroJaWA/Kaurunigestansaniiulmvi. s^o-wi/A^sjEuripIdidici-

tur,quiaurumcustod;t,&asscru3t^o'jpooo?auriamans7a'jpu(ro< auroabund.ins,&H

„ . , a^puootauro carens. Halchemist*ab aliquibus vocantur^uatSavasnpsl, uimirmnj

f e '3. -auripcrda;,cuin,ad aurum prodncendum,aui'umcc-iismnant. D.PaulinusNola; Epi-

■'*""" scopusfossoresauriadDanubiuinaurilegulosappeJlauit. Crysoplytas cognominat

jortsnome. BuJgusijiosartificcSjquiinoflicinisarenasIauandojaurumieparant.Alioquinai___

iexjvelfaberaurariusGraicis^oto-oiioioe, vcljpoapjowiominaturj&jtpoo-icitoj/SJsnu-
mularius, qui aurum alio metallo pennutar.-

InsupcrnondesuntBesti#,quaruma!iaN]omen,aIia;cognomcnabauro deduxc-
. runt.Apud Arifiotelemestquasdainauisvocata^pLiTo^wpBdquH/iaureamhabensmi-
ttk%bist. tram,Aurata est piscis ab aureis supercilijs ita cognominata,qua Gra:ci Chrysophrin
tmm.c.s. indigitarur)t.^uuireAs»o{ cst animas aureis inteelus squamis,& xW* W aPud Hcfy-
chiumsunt quidam Draconcs aurea crista gcrcntes.Chrysalis nomenest insccti apud
li \ kist Aristorclcm,quodTheodorusGa^a Aurcola vel,Aurcliain verctc; Eruca-speciescisc
'gitrc ii P«n^«ut^roreil^en^u*i'uptocuiincIudcbatutco«ice,papiIioeuadit.Chry.
loading ...