Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 57
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0063
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musaei Mctallici Lib.T. 57
A Chrj-romaGrKckcllauriimclaboratumySiA^pi-waurismfistiriiim^PUssuJis-aui-u-
Juiir, jdestmodicum auri. Elcstrumdicitur ^wowp&i apud Pioscoridcm , & amid
Alios Chryseleitrumvocatur.-quoniamcolorcmaurigerar. Chrysocollaexponitur
gluten auri,quoaurificcs-inauroagglucinandovtiii)tur:diaii:ii n.isturacs auro,
argcnto, &a;rccomposita.qua:citius-cjuamaurumfunditur.ItcmChrysocollaapud m rjltl
AthencuniclcquocM.raicduli; gcnyi e.v scminclini ,& mcllc composicum .forcassis Jw ^"
itavocatum, quoniamaurcumcoloremrcfcrat. Auripigmentum ett coloris genus, ''""
qiiodPiaorcsadaurcumcoloremiimulandumfelicireradhibcnt.Circaacirichalcu
fuitopinio Festihocexeoloreaarij&OTenomentraxisre,cumramertsitcsauricoIo-
rcmcmiilans,&criamsireucracolorauri abhocmerallorcpi-cscnteriir jattameiLj
Gr.TCis iptSxdbKct scribitur. Itcmnoniiullaiustrumcnraabauronomenhabuerunt,
vtChrysendetaapnd MartiaIemI.ancesauro lirj,Auramcntum apud Piiniumest
inscrumcntum,quodvcladerfodicndum,veiad purgandum anrum idoncumessc
videtur.&apudGra-cosTij^Us^^cstW^^utumatterenSj&^puBisos dicitur au-
B reus, siiiiiliternummusaureusexponicur.
Insupernonnulla:Vrbcs,aliqua loca ,&variarregioncsab auro denominantur. loca y**
Primum,apud LexicographosGeographiar,AureatuiiicstVrbs Germania: subAr- *£**&»**
chieipifcopoMoguntinojGhrysopoliseu: Vrbs Maccdoniai.&alia eiusdcmnominis remmiwt
inCcIesyria.PariterapudPJiniumChrysopoliselroppidimi BithyniiepropeChal- /rf.
cedonemita cognomiiiatumnonabauro,sed quoniamibi tributum coliigebatur;
Chrysctuit oppidumPhrygicminoriSj&Cliiysoi-crassnburbium JJvzatijjvbioin-
nes Christi fideics habitant. InCorsica, vtIegitur in Cosmographia vniueriali ,est
campuscognomento aureus, nunquiaproducataurum,sedquoniam sitomniunw
rerum£crtiIissimus:hacderepl!iiiiaaurcainicniumvocL!tiHilIa,qusar[iismagnam
asferc vtilitatem.Mosaurcus in regnoScotia: al> Hcctore Boethio ponitur.Boccacius
scribcns dcmaii,penes PromonroriumThamnianuncupatuin,Insulam dista Chry-
searaesTediuulgauit ,quiasolum iujjeat aurcum. DcindcChrysasest sluiiius Sici-
Ita;,&Chrysorrlioas amnis Syriar pcr Damascum flucns,Chrysius ssiimen Datia.
CpcrTraiisyluani.imtransiens.ltcmeiusdemnominiialtercstinHispaniaTarraco-
nensi.Apud Atlantemmontem Kuitaqua, cxLiuioSanuto,qua.'riuusaurinomina- InGtagr.
tur. Fonscic inlndia.ciui auicus dicrturjciiiii indcancitm cxhanriatui.Similicerco-
gnominariporsetfonsa!!ieusiiIeinCharincnsiagroH;spani,-csitusJqui1teitePlinio, td-i-bift.
omnespiices;lji ve;-.'a:KL'sci)loii>aiirJ o(tc:idit;cum tanien c.\cra illaniaqtiamcic- "'^.c.ioj.
terisminJiiicsintdiisiiviiies\M-mnuiJaqu()q,."d!i-kia;iiirca cibcxccllcntiamTuntnu-
CUpata. Mcmorat iirroniuj intcr aiias Eccjcsias, qnas Conltanrinnslmpcrator in
Oricnteextruiilr, (Jaiiiicam A:icbcliciiaai«,cc11ui.'sc ; proptcreaillain Dominicum
aureum vocarunt,cui accc&c,ob vasacx auroiabrcLich,cJitisa hnpcntoris mu- jn j >
nificentia.ExcodemAuclijrequoddamAurcarpcti.-cmonastcriuminfinibLisPonri, Ecr/rr '
&Paphlagonia: eratsicum,&eodcrnrcfcrente,AurcaportacratConstantinopoli ^ ^.
osficma auraria Gra-cis\fiaia vocatur,& %ooaairhiew illa, in qua aurum Jauatur, ^ %^
%pDaa%i>ii >• ea, in qua aurum fundjtur, quasi Aurifusorium, & tpusw|.u^sio. aurifodi- *
na,vndc ^a^-iyr aucilbliorappcllatiir.
j) Postrcmo multaalia sunt ,quarnoraen ab auro desumunr ,qna- partim aliquaai—s
CumanrOj&partimnullamcumeoaiiiiiitatciiihabcnr.Piima facieln.iuiatoressese
ofscrunt, quiinaurant,nempeauroaIiquid tcg[int:hiiicGiarcis^fo'iia)Titauratura_»
dicitur,^iir/siSiiii aurco eoJo-c cir.cia:-, w<iii$'j.'ti-i?ir auro varccganis,^ptrfaiijir
jnstar auri fulgens, Chrysopastusauro aspersus. Lacini vocant auratum ,quod est
aurocciSum,aurosum ,quodinse autum continet ,aurcum cx auroconfc.Sum,& . .
aurarium,quod ad aurumspedat:hincaurescere apud Varroncm dkicur.quodau- Im^'""' •
rosimUecuadir. Chrysopa-iacstauriconfeftio, quamobreminllbiisChymiil.irum s'^a-
fincmopcrisChiysopa'iam,&Aig;iO]jai;unc(Jlk-gimus.AtChrysargyrum, nem- ** c"?m
pcAiirargentusi;i\ta iCncenTiain li u :jiiij,c-?-at iriiiutuaia Constauciiio negotiatori- 33°*
bus imposit u,quod summam auri,& argcnti pcndebat. Est cciam apud Astronomos N/'mfr"s
numcrus,quivocatiu-a.urciisciirIii:iiv;:v:)!!ni',;-i\iiu'iiL-ii!;1icaaiipL-lia;nsqiic)!ii."ioliin "'"'Z's ..
apudAthcnienscslirtciisatircissiotabatnr.McJicmaiircaninonuJli Cai;-iam,&Tri- e*r>'c
bunaliiidigitarunt, vbi iudices loco tricici aurum mctunt, idcci Plutarcliiis de Stra- **"*■ „
tock, ZM*-
loading ...