Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 60
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0066
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
6o - Vlyssis Aldrouandi

«gregiumsacinusmagnumprsmiumpromerebanrjqiiandoquidcmGraicivinssimi-E
libus statuam in Oiympia deccrnebant. Huc relpcxic Virgilius canens.

SifAZurAgregemsnpplcmritttturett} ejio.
Parjterluuenalisadhocaliudenscancbat.
• Tracipxusimttfeii iliis «>-,■., /„/>■!.,,.

Deniqjvt fincm huic Rubrica: imponamus, hoc ctiam pr-.di-.is addimus ■ _-AwyP_
ctm tefutunum credc&st. Pronunciatur in iilum, cuius spcs de lucroso ncgotiocon-
cepta in vanum insomnium degcnerat.Tradunt hoc inde ortumeste prouerbium_j,
quoniam inualuit faina apud Vulgum Arhcnienscm in monte Hymeto copiosa au,
iifr3gmcntacon(pici,sedaformicispugnacibusdiligentercu(todiri:itaq;nonnulli
credulijsumptis armis.illas expugnaturi exierunt,qui cum,re infctSa,& labore incas-
iiimsumpto, reuertcrcntur, a ciuibus postca iiludebantur.

MYSTICA, ET ALLEGORICA.

SI var.etasrerummysticaanimoslegeutiumrecrearesolet!, illa potissimum-j,
quar ab auro dimanat.maiori nos, &dclct'tatione,& vtilitatc afficiet: cum hjc
diuinoafssatuinsacrisBiblijsfueritexarata.Abauroigitiirmundanaquidem
prosperitassignificaripoterit,cum lcgantur apud Iobha-c veiba. Siputaui aurum
«.NJhilommusomnessententissacrarumlirtcrarumaun nomine .desi-

B

CJAjl. gnariponunt;ide6qiperaurumtempIi,sensusdiuiniinsacrisPagiiiiscomprehensi,

itintelligcndi,quia aurummicantissimum diuinorum notitiam dcmonstrat;i

chriHian£veritatisaiTertores,aurinomine,diuinoriimcognitionemintcIligant.Sed

_, ■ aurumTyriapudZachariamDiuusHkronymussapientiamPhJlosophorbmvanarn

iiS * J exponic.AtRubeitus Abba$verbumDei,aurinomjnesignificauit:qU3ndoquidem

'.Z *' s cum aurum naturaliter in tenuiisimasbracleasextensumminimcfragatur. Sicnatu-

' .' *"■' radiuinavsqiiequaqitotaestdifsusa,eVpcrtotum prctensa.Ca:terumiuxtament6

,, *'■%?' Clementis Alexadrini auro ChristusDominus abomniinteritualieuusmonstratur;q

« " ' _" nisivelimusintclligercdiuinitatcminco, cuiuscaputauiumoptimumnuncupatur,

agogs.K. vej r£giam ;i]jui potestatem,cum aurunvin prf scpio fuerit oblatum,quod regni sym-

bolum esse perhibetur; & propterea denotatur etiam iudicium suturu pcr Chrisluni

7« %Mtt- regcm, vt San&us Hicronymus asseuerar.. QuamuisDiuusGrcgoriusinMatthcum

tk.citp.i. n°bis insinuet,auro a Magis Christoinfanti oblato jsapientiamdcmonstrari, iuxta

iI!ud,thesautusdesiderabilisrequiescitinoresapicntis. Sin autumcummyrrha,&

thure Christo oblatum considerctur, cunc mul ti Christum moritunim, scd incorru-

ptibilem, & immortalemfore intelligunt. Vcrdm ab auro obryzo Angcli claritatc__>

iustitiar fulgentes denotantur, cum nullo vnquam culps contagio fucrint inquinati,

&vicimm sanc.i viri in hocorbctcrrarumversant.es aunquidcm,scdnonobryzi

€4P.i%. nomenprom-rucrunt. Alioquin,aurum non arquarisapientia', vt legitur apudlob,

' comprehendendum est nullum SanClum quacumq; claritatc iulignem csse Christo

Dotninoa?quipaniidum. Insuper perauruminludfa obscuratum, vtsactadocet

T/rren.e.q. pagina, Lauretus fideisplendorem in IudeaprorsusamisTumnobis insinuat. Sin au-H

ri pra?rogatiuac considerentur, illas charkati compctere obseruabimus, qua? procul-

dubio c£tcris virtutibus antecellit, neqj vllo modo corrumpitur, scd in arumnarum,

pelago versans,instarauri,purior,& pcrfeclior rcdilitur; idcirc6 aurum ignitum

**P-3- in Apocalypsi,symbolu inartyrijeiTepotest. Aurum templiapudMattheumlaudes

Cap.%i. Dei,&preces in templo fusas respiccrepotest . Auiumarea:in Exodo dcmonstrare

sis-^7' potestimmacuIatamMaria?Viiginitateni,necnonomniaregiainChriss:o;qua;tani

expartedeitatis,quamexparte humanltatisconsiderantur. Dc auro Arabia?,qtidd

legitur inPsalnw septuagcsimo primo diccndum ess: ad mercin D. Hieronymi,quod

puritatcmmentisj!ig(iificet:nisivelimusintclligeremartyres,&illosomnes, quiin

t!acirumnarumvalleaftlic>antur;&quasiaurumignepurificatiir,vclsapientesEth-

nicos,quiadfidcmCIiristiconfugcrunt:namq;auro,quodvenitobAqiiiIonemeri-

tip.yf. t6ass.rniIaripossunt,vtD.HieronyiiiusinIobannotauit.AurumThatsisinsacrapa-

Ui .i.rep. ginamcmoratum.Laurctusadsyllogi/mosHajreticorumcontonoscomparabat.
loading ...