Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 65
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0071
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.I. 55
. A.duniesscmoiiet,eumhicarti7cxvcnenapcrtrassct,duminauro purificando arge-
tum viuumsublimatuiTKidhibent ;deindc cx implicacioiiibns torquium,3c moni-
Ijumaurcorumobpra-stanciauimcnJli jira.-sagicji(!:i cst mietatin iii.-j_;o[i»niin,c]!is
adv-irosnataliumcIaritudioccoEispicuQsatdneatSedreshumsgci^iis^!;:!^u^i,!-
ri, nil aliud est, nisi totiim tcnipus in illitcrar.iscabulis tercrc. Habemus quidenu
procompcrtoabinuciitionc aniuil: l;lii<_■: ptr (iiiicr.c-nijpojitiskumdiymMiunpr?-
sagiri, cum Pctrus dc Naralibus vciba facicns deDiuo Lanfranco Confessorc sic I-'-6s<*-4*
scripserit. Huic eum nuntiatum fuisfcr,c.urjd Anselmus monachus cius discipuhts in
leAoperquietcmannulumaureumreperisser, Episcopumomni cxparte intcgcrri-
mum cum futurum prardixic, & euentuspra-sagio respondit, cum non multopost ih
cxercendispastoralibnsmunijs,aniinariimsalutcm,&gregisinstruviioncmdiligcn-
tiiumcobscruauerit.
„ S I M V L A C R A.
STATVAM Apollinis sceptroaureo, iuxta scnrentiam Homeri, Antiquitas i,T" *
exornabacquoniam hoc pretiosum metailum Apollini, ncmpc Soli saci atum.
essccredcbat.Ouidiusquoqiratioiiedominij.aurumconuenire ,SoIi existimas, ,jg , j^e
cius cutrum cum temonc,& asc :;i-; co dden i-£it. NisivdimusasKTCrcopeSoliscii- fasi3'
&aaruarcruniquarumcumq;femliarcddj,quamobrcmnonnu)liaurumpioindicio
vbertarisa%nabant,&Pindarus,addcnorandamRhodifcrtilitaieiii,ibiauropIiiii-
sefinxit. Paiitet Ripa,indclincaodismulcissimulacris, auro vsus cst. Etenim rtatua
Hcrculiscum tribuspomisaureis,ad dcmonstiandam virtutem hcrofcam,figurauiti
uamtribusillispomisaureis, tresvirtutcshcroicj, nimiruBimoderatio, ira:,teinpe_. Vinueet
rantiaauaiitia:,&contcniptusdiuitiaium ostenduntur. Item, inrepra:sentaiida_a bcroicx
Ratione,exhibetiuuenemaurocoronatam;nam vclutiaurumintermetalla cstsingti- ?»*.
Iare,icaeiusdemcondkioniscstRatiointcrpotentiasanim.-e,qun?suamsedeminj
C eminentiori corporisparte collocauit. Immd,ad exprimcndum AcademisSimuIa-
crum,vtiturctiamiconemulierisaurocoionata-■-, quandoquidemaurumiuhocsi-
mulacrosignificatopus ab Acadcmico cuulgandum,diligenter prius in mente_^
poiideianduin,&perficiendumelfc,quemadmodumaiirumpriusintbrmaiepurifi- .
catur, & pci fTcitur,antcquam in aspectlim publicum producatur . Apud cundem—• Tconlusii-
Aucioremiconlustitia;aurocoronatur,&vcstitur,ciiiiiliistitiainftatauripur3, & e}£ ^U,
jncorruptibilisesscdcbeat. Icon vcrosubmissianimiestfiguramulicriscoronam-j
auram dextropede calcantis ;sicenimrerum pretiosarum contemptiodcmonstra-
tur. Pro Gcuerositatc,mulier auro coronata pingicur: Siquidem veluti aurum purQ
nobi!c,& rcfulgens cst, ita vir gcncrosus his eond itionibus gaudcre debet,cum scri-
pserh Philosophus illud cssc generosum, quod a natura sua non rlcgeiierat.Item—j, t>b.%.^be
adpatefaciendaiiiMagnanimitateni,auitorcRipa, mulicrvestibusaurcisinduta,& *"■•
coronaaurta!mperialiredimitadcscribiturietenimaurum,adpariendosnobiles,&
potentcs aniii-i libei alis, & magnanimi effectus, matcria idonca essc dicitur: cum_*
D aurum olim nobilitatis,& potentia:Insignc tuerit,quoniamPharnices,proindicio ^m(m
potciitifjsuorumDeorumSacculosauroplenosfcrcntiumsimuIacracxhibebant.Si-^;/^ t,u
miJitcrAntiquirasaurumtaiiquamstemmanobilitatisreputabat,dumaureamoni-j-<jjriw_
lia collo puerorum nobilium , & diuitum suspendebat, vt ab alijs discriminarentur.^
Pariterhiic:-crpicic[it(.\'fji(anHa-breidiuites,suasprimitiasincanistrisaurovela-
tisossercbant, cum cartci i caniittis simplicibus vterentur.
Jnsupegprositniilacrodelc&ationis, Xipamcnstrat iuucnem torque aurca dcco-
ratum ,propter immensum oblccramcntum , quod, viso auro cuncti homincsperci-
piunt.Paritcr ad (imuiacrum Latiria:siiigenduin,delincat mulicreincuai patcraau-
reainmaiii^iiiimlkunjuniiiij.idML-dituiiriiiii^nrcuijspiiiiiib-viialesroboraredici-
tur,eodcinmcdo;iu;ijmkiii.'i;',mpi-od!icci-evaIcbit.Aitdemonstraiidumescrcitiu, circt/Ia-
figiuauitluiiencmmanudcxtracircuhimaurcunitciuii^niiiii^iii.imsir.iiiiscirculusrfftrrssjy,/
tatioiiefigura^&ratioiiematciia-, aigumentnpcriccHonisc)Tcpotest;ci]-culuscninirt'(.s,-fr.
cst figura pcriectissimaprincipio, & hnc caicns, cum pra-ierca aurum intcr ca-teraj
• 1: 3 mc-
loading ...