Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 91
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0097
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Meullici Lib.I. pi

A idoneus.■--*gc'ittoyo*icr;arare.ProuerbiumhocTegsturapud CdiG Rhodig____,
quoddinuIgaiidumcLTjVt ipse rcfeit,dcopcre imiriJiiCii ];<;c 'nt-t.tlligenns agn n:tn ■£■ *6J?#v
cnltui minime irptiim csic videatti'-. ■^4^e>>reum •nvittbha» b.tle>e. ScriLit Gisuertis aittiq.e.^.
hocadagiumaGcriiiaLiisdcar[ibtisprof'crri,quKartificcm<;ticmIit)CEpcritumale-
ie,&sustcncareposiimc. n^iiiojPwcsjrf^c.w/pCiliibciiturcsrcpotenKSjquando
loquuntiir,quoniamiibii)iciip(;ic-(>iitiadicinoiipcrin;ttunt.

M Y S T I C A.

A

DMIRABILEMmysticorumdoc%inamproquodamiinmineobseruatiT.im
esieceuscmus:quandoquidcm cx voceargentinon iniucunda viri cruditi

Primitusperargcntum commixtum,in sacris Pagini
bonanaturaliacrjminibus inquinata Lauretusjiiterprccatur,&pcrargentLimclectu, Cap.io. .
B inPrOUei-bijvii(it;it:i'.'ii> !,:!;i;L iusti IJedit orpc-nit. \\\\m\ vcro .tn;enttim in siccis filio-
rinnlacob occultatum,admcutcm Laurcti, Hcbreos opctibtis legis coufidentes
II«niik,tt. Acargenttini,quod,apii'i D,"tnici(.-iii,nc;tiis [imtil.icri NabticdoiKisor iiite- ?* Genef.
grabativctitafjm faiiiiicifiL- pciinhcttir. !'i,t argcni-nni , (];i(>t,;bci-n,tct>!tim Dei m C"P-'M-
Exodoornabatiir,Origenesconfcuionemfidei,&purii,ttc:nconscicnti.i: maiiifestar.CaJ'-i'i-
AbargcntoniciiioratoinPsalmoquartosiipiaccnrcd::i.rn,:ittcra Icgis S: Prophere.
designantur jquai.idoqitidcmvcliiti .ti!>ciitii'ii alil;;; fiequcnti vsuobscurumcuaditi
paritcrlitterakgis&Prophet.TjantcCbriltun.itumjVcIutiintcnebtisversabiintur,
sedexmentcLaureti,postaducncumDomini,eoi-umd >c;t:i:i:i,idc > perlbicn.i, &
jilustriseuasir, vromnibtis innotuerit. Quando autem legitur in Ecdesiastico. Jgseo- cap.-j.
midaymbraftpie/tti£-,se1">i&raarge/tu. Diuus Hicroiiymus exponic confidentiam
(iuesapicnti.i.-, linciii-^onti, rn;in; Sioininc-.<;;in]is'c;hiiitLir, :andiudurarc,donetvm-
bradiei cuanescac. IdcdsaciusclTcc, vt Christianar fidei cultores comburercnrur
sicuciargentum,vthabeturapudZachariam,quandoqu!demLaurccus hocmysticc Cap.jj. '
Cintcrpretansscribit Clitistifidelesina;rumnarumincendiopurgari,&saluan.Idern
Author cxplicar etiam quidsitargeinumdiuidereapud Iob,nimlrum inquit illoin Cat- %T'
loco intelligendum eisevitum iustum, qui veiitatema falsis Ha:rcticorum asicrtis
segregat.
Plctumqsinsacii-paginiv.iiiycntinominejObpuricacem&candoremmetallijelo-m^/^j^
quiaj&vcrbaDcidc(igiiiiiicur;ctcnimPsitlmogi-;iphi]scancbat.e%«wZii>'v///?,i?^>-
/jaia casla irgettum igne exatmivatum. Abbas cciam loacliinus in Apocalypsi, ar-
gento,eloqucntiamin cmolumcntum Ecclelia;reduiidantcm pronuuciat.ItcmDi- Lik 18.
uusGregorius, argcntOjiignificacscriptoi-csdiuiiii eIoquij,quoriiinaiTerta,pra;ca;- niaral.
terislnce vii-tiittiiiicoi-iisLaiiL.liniiioidcniDiiiiisGtcgoi-iii^.pcraigentummiiltiplica-r^. is.
tumapudOseam,eloquja\entatisluccrefenanobissuppeditaridcmonstrat. Neq; Cap. 2.
hbcrcceditascniuDiui Hicronyiiii,qui,pcrnn;entuin i:i Gcncii.EIoquentesvivcr-r,^. 34. .
borum,nec non ipsum sermoncm ostendit- Immd alio in loco Gcncsis, vbi legi-ur. Cap. 13.
Argentuincandidum,nitidum,&sonorui.i,qiioAbrahamredu>-,dabar,DiuusAu-
D gustinuscxpIkatvcil>i!niDci,qiioAbi-,-ili.-i!iiicfct-tusctati&adiTabiIiendamhanc Lii.17.tie
sententia,acccdicAigentivbcicascemporibnsoalomonis,cuIussacraPaginamcmi- cinit.T>ei
nit,qua,e* scntcncia Laureti,Preconum Euangelijcopia vcrbum Dei per Ecclcsiim cap. ;.
diuulganciumsignificatur. Aiitercxponit Diutis HicronyninSiiigctittiiiuiciidci-jbilc Lib.$.reg.
apud Oseam,nimirumcloquium H.t-rctici arnllciosa n, q:i<> jpic stia do^m.ita com. cap.10.
ponit:proptciea Argentarius apud Isaiam.eodcm Diuo Hicronymo iineiprcte, de- Citp. 9.
notacHsreticuirijquiadpeisiiiniL-iidosc.rccn^suoserroreSjeloquentemsermoiiem Cap. 40.
concinnac, in qtio posteanihil nisifucacum est.
Iteinhabeturapud Amos,quori vendidcrintproargtitoiusi:um.Ha-cverbamyiticeC'''A s'
cxposica,Detimredcmptorem argciicofuilTevenditum iriIiiiuanc,&haci-atiotiear-
gencumproucnitadiniensioneGhcdula ioco mjserkordi*Dei ,quoniam,argcnco,
Dcimiscricordia,vclutiauroDei iulliria insacrislicterissignificaturicumaurum-j
adiinensione Gcburah, nimirumab Aquilone, iuxta asiercumIob, proueniar jcuffl
Gcburahsit dimensio aquilonaris, per quam Deusreospunit; nam ex hac parrc_j»
loading ...