Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 92
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0098
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Loco cti,
C*p. 1I.
C*p,3t.
C4s>.3.
C<tp.%.

pz Vlyssis Aldrouandi
omnis tcrror dimanat. Argentum vcrd Tribunal Merjdionale respicit , e.\ quo £
jmmensaDcipietas,&clcmcntia ssuit. Hincpatet, cur argcntum in sacri? pagi,
nis fcpejauro preferatur . lustus igitur apud Amos iussum alios iussificantcaij
designat, qui est Deus homo Chriilus viuificans,&rcdimens, & ob singu]arcm_j
pictatcm,& miicrlcordiam venditus cst,quia voluit,&hnc respenit Amosj, sslian-
do dixit . Sapcr tribtt.< fcekrtbtts Isracl, &> fttper qttatiior noa co>i>tert<tmettm
pro eo, i/aiti Imndidttpro argetttoittstutn. Posteaquam in vcnditionciii Cliristi incidi,
mus,notandtimcst,qudd pertriginta ::;i;c'teospromercedcappcnsosapudZacha-
riamjiuxtasbiitentiamDiuiHicronymijU-isjiiicaaj-gtritci vc-nditioiiisC^ljristisigni.
ficantiir.Hsicctiamipcd,i::[ viginri argeiitti.^LiibLis-iii C.tudiloitphliiit vcnditui;
licct in vcnditionc Chrifti triginta facrint :sic cnimGlollaordmariaiiiGeiiesimex-
ponit. Aiioqtiin argcntci dcccm,& stateres scptem proagro apud Iercmiam ,'cxpo-
ncntc Lyrano, tonsiliorum perf ciTtioncm scptifcrmLdiuini Spiritus gratia munitam,
proagrodilch>Iin:i-ta.Idin-indicant. Atargentcisqiiindecim,quibusHoseadulte-
rainconduxit,vthabcturapudOs(.'ain,Ly:-anoiRCcrprt:tt,sxitLispopulidcAcgypto p
inanifeilatur, qui luna quinta decima, siue dic primi mensiscontigit. Deniq; pCr Mm_
genteos millcprofnittLi vinc.rm Canticis, iiiNta Diui Hjcronymi C.\politioncni_j
oinnia bona tcniporaliapro Christo tradita designantnr.

M O R A L I A.

'^Moyscs
sgcicsqu/i

dssitniia-
turdrge*


IVXTA quaJirares^&prarogatiuasargentidossrmamoralistradisoJet. Pri-
miim ratione puritatis, scribcbat Thcophilatus, qticmadmodmn argentum Soli
obieCtumradiosmicanr.es in etimdem resieclit; pariter & nos sacro Baptismatis
fontc purgati, & spjritus splendore illustrati fulgorcm qucmdam spiritualein ex ad-
ucrso csfnndimus, & camdem imagincm a spiritusgloria in gioriam, & claritatem_j
nostramtrMfirimus:quandoquidemM<)vits i)tii'p)c:idorcinLPtcii>,iiiciusgloria;
imaginemesttransformatus,qiioiiiamipscspIciidoi-c'mglon:i-' pariitipauit,ipsius G
enim facics refulgebat, cuni nostri siguram rcprxsentarct. Hinc argcntum puritatis
symbolum csse intclligimus: hac ctiam dc causa Orphcus, refcrcntc Cslio, cecinit
Saturnum gcneri argenteo imperasse, quoniam homincs priinaniam degentes vitam
argcntcos appcllauir. Si considcrctur argcnti lonus, est luauis, & maginiscompara-
tione ad tinnitum auri,quod parimisonat,& tainen atirtim argcntopra:ponitur. Illi
igitut peccantes,qui corriguntur.ncc tamcn clamant,ncq; dcttahunt, tanquam auru
argento sunt prsfcreiidi.Pmcrca argcntumsuauemcmitrir sonum,& cum fit aibis-
simumiincasnigiascorporibiisimprimir.Hypocritaabhisaftecrionibusargcntino
recedit,quandoquideinsnaucmsimulata;eIoquentia;soHumcdit,&Iicet sitalbico-
loris,ncmpehoi;tfii::iptLiii.s,iiihi!on:ii,t:s!ii^raslincas,sciIicctpraua opcrafun-
dit i cum, iuxca mentem Matihci, arbor mala bonos fructus producerc nequcat.
Sicontcmplemur argentum inignc positum,liqticscit quidcm,sedabilloabiatum
solidum,&albissimumrcdditur; viriustushisconditionibusgaudet, qtioniam ces-
santccalamjtatum£amma,constantiaeonfirmanu-c\:i]i;.t;:i:Knu^siitatisacquirit. H
Rubetetiamargentiiminfornacc,&Iioi:t:cit,kL:pol:tacx!i:n;'ttini,&fusu:nfWge-
scit,&durescit:riihcntctiamnonnulIiobcliai-itatcm,&obn:iItiict);di.iir, licjiicfut,
dumin foriiacc.rrumnammmorantur; indctai.icn tNCnntesfrigorcimpictatiscor-
ripiuntur,&duiiti.Lobliin:ition:ivt>:atitii[-:qiiaiti]]is,;ssiduLis caiamitatumignis
bono esfct;cum in sacris licterislegatur. Quod igncaurum,&aigenttun probatur.
llursuspeccantesargcntoin ignc posito astimilantur;fiquidem hiiussammacupidi-
tatiSj&piosperitatisliquescimtjscdpostmodumadfriguspainitcntia^ducaiconsta-
ria firmantur, & castitate albcscunt.
Amplius argentum &b terra positum rubiginem contrahit,sed arcna confricatum
candorempristinum rccupcratjsimilitcr Christicultoraliquandocriminumrubigi-
ncinfcstatur,sedstatimatq;aic:i:;pt!i:ttii;ia.':iispti :;::!::■,ciaritatempcrfcc>ioiiis,&
honcsiatisinduit. Diccndum ctisni cst,qu()d viri prudcnses ctrrcna intcrdummedi-
tantcsrubJgincaIicuiuscupiditatisinficiunttir,icdhi,instarargcnti,saicconfricati,
loading ...