Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 94
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0100
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
P4 -Vlyssis Aldrouandi
VSVS IN MEDICINA.

ll

vsu medieo argentisra non vulgarcm Iiabcrc commoditatem perhibetur.
QuandoquidcmMcdicidogmaticiilliusscobc,&tenuissimis bracrcis vtuntur;
m hocmetallum rremori, & palpitationi cordis opituletur,ccrcbi'iim roboret, "
im in vlccribus carncm blandc excda t, & tandem in Mania, &alijs affectibus
holicismultumadiumentiaaeiiat. Quamobrcmcumiiitercardiacapharma-
eretur,ingrediturEle&uariumdegemmi$,La:rificatis Galenoadscriptii.Au-
ream Alexandrinam,& omnia fcre antidota, quibus aunun etiam permiJscetur, Im-
mo argentum rcfrigerando, & siccadoscabiei ,&prurigirii mcdctur, si c.um oleo tar-
tari mixtum^vtnotatMyliusj.adhibeatur. Itcmalij liniaturamargcuti cum hydrar,
gyro permiscent,&hancmcdicinaminsanandisha;morrhoidibusmiruminmodum
extollunt. Deniq; folijs argentj, dcficiente auro, medicairicnta. in bolopra'script;i_» p
inuoluuntur.
Chymiatri argetum potabiJc parant,deindc calcein, crocuiT^qtiintaineuensiam,
okum, & sale, quas omnes pra:parariones apud Libauiuin, & alios Halchcmia; pro-
Olettniht- scssorcslegerelicet. 01eumargcnti,siiicLima?inmoi'biseerebrimagno vsuifnturum
n& prardicantipropterea in sananda epilcpita huius tres,vel quatuor gnttas cum aqua_
ssorumBctonica-, Saluia;, &Melisfa:paticntipropinanr. Salemquoqjnon solumin
Sdtssrp? pra:di£taaffecTione,sedetiamin alijsmoibiscipiii-: riiiMiiiiciiiinigiii.Tii'.)] diuulgat;
f^ cuomncsccrcbrihumiditatessuperildasabsumcrc dicatur. Immdcjthuiusmodisa-
lesumptoagranisquatuoradgrana t[uinq;cuiiiicin)drachniaoleili!nipcri,hydro-
pclaborantemamplissimumfrusr.nnciT..' c:ji]ieo.ir;ira;u p'illicc:itur,& tandem sto-
macholabefactatoplurimumprodesseas(cueraiit.Admien],inPharmacopa;ismor-
taria argemca cum pistillispariteraigenteis, ad geminas conteiendas pro confe-
stionehyacinthinascruaridebcnt, ncipuluerclapidisporphyritici altcrctur, qui
' obcontactumanguIoruinduriiTimarumgcmmarumprodicipossetiiieqialiudmetal- (;
Jum ad hocperagcndum opus idoncum elTc vidttur, quoniam colorem ,& qualitate
gemmarum inquinare,& aiterarc potcsf, cum autcm in mortario argcntco prapara-
ta;fuerint, hoc incommodum a gcmmis proculdubio arccttir.
VSVS 1N MQNETIS.
OLIM in Lusitania,loco peainif, argcnto non signato vtebantur; namq; cx
virgiiiisargentciitantumabscindebant, quaiuumrci pennutandx pretio
aiquaripolset. Ct terum hoc nonrccedit idoctrina Plinij, qui deponde^
randispecunijsapudRomanos, scriptumreliqEiit,qiiodantePyrrhiimrcgcmdeui-
*um,populus Rnmanus argcrmu signatum non habcbat, sed appcndebatur,& quod
hocsirveritaticoiisoiium.indcpatct, quoniam bodicetiamlibelladicirur. Itcuu
In srxss. NicolausOresmiusdiuulga[iit,cumpriinumca.'pissentliqniincsmercaii,iniiionc£aHs
ttt mut. tiullamiconcmexprcssamfuissc,scdportio argcnti,velarispro potu,rtlciboadpo-
maict.c. diisdaba ur.
4. Ex argcntpautcmsignatoimmcnsam vtilitatempcrcepcrunt Romani snbQ^.Fa-
C33.C4, bioConsuIc,quiiiq;annisaiiteprimumbclliimPuiiicuBi,(ivcrit^rcinPliiiiusattigii,
&notaargentisucrunt big.T,&quadriga^rijiicnummi bigati,& quadrigati appel-
latisuerunt,&quoniamnumimisargcteusprodcctijiJibmai!spci:>iiii.iljaiur,idcd
dcnarius fuitnuncupatus. Vcrumtamcu argcntumpro moucta fuitcxvsuante_j
Abrahamum,&pccunia;sycIivocabantur,i^i!noiAiir3!'.;;:vii]liscstv/iis,vtscpiticru.
, VKorisinDitioneCanahameincretjVtiusacrisBiblijslegitur. Quocireaiutmmun)
* '*v* argenttumaurcosuisseprioremcognosciiniis.Dcnariusigitiirargeiitcuscfivaloris
*Sr**3« drachmeattica-.quaTnosfristcmporibuspoisctnominari^^w^o^V^oro. Prtte-
reaconsueuerunt libramargcntiinsexaginta argenteos diutdere,vcliiti institutio
Imperatorisdeclaratritavtquinqueargenteivnciamargcnticomplcrent.
loading ...