Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 97
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0103
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.I. 97
i iiir. tferonurriebarrntilas,quarumpcdessoleis argentcis armabat. Irnmoquidam .
virgascauearumex argcnto ficri iubcbar. luda-i opu cnticultellos,qui in circumci-
fisincacihibcntui-; u:;;l-:i:o mclusos scruant. AmpliusHcbrcisoicnt insculpere inla-
niiiij iii-tjciircii n-:-)iii(.n .S";tl-ati, quam posieilegis volumini appendunt. Quid plura?
Etruscus ciuis Romanus Thcrmas exargcnto possedic, dcquibus sic-eanic Statius Therms
jnSyluis. «rgatts.
------------tsrgentisfitlixpropcllitrtrtBd*
vt"ge8tstp,c*d't.
Sed hocalkuimirumnonvidcatur;quandoquidem, 3pudTcWages,mo]a;conssa- .
Ke cx argento fuerunr iiiuenta\Postremd notandum cst materiam argentcam esTe ap- "^ ** * "
tiliimainadcoinpolitioncmspecuiorum.velutiPliniuSjVitruuiuSjdcCardanusrefe- £*'"'*'
nuit. Primusautem, quispeculaex argcnto fabrefecit,a;tatePompeiMagni,Pra-
xitelcs fuit. Ha-c aurcm ipccuJaopiima eite fcruntur, cjuando auro teruunantur.

D E R R E. Cap. IV.
Iqvivoca:


ARLANDVS, iuxta scntemiamProfesforum Halchcmia", a;s argen-'
ti fratrcm cile pronunctauitJdcdq* si in pr^ccdenti capitc de argen-
tosctmo esthabitusjiurtadecausahocin Iococris itisioiiaentexa-
minanda,dummodo, Cx more,primtim ambiguitatem vocabuli pou-
dcrcmus: quandoquidem,a;risnominc,non metalJum tantum intcl-
iieitur,sedinterdum statuaamea,vt le^iturapud Horacium. AIJ-
qtiando asproroslrisnauium ( fiebant enim ex are) rctnoopro tuba Virgilio piu- i'M-0*?.
libusinlocisvsiirpatur, quandocanit. *''*•u^*
■C ^4-re(idest tuba)ciere Viros^mxrtemq; accznderectti/ta. 6, sicnei-
JEsapud Ouidiumpro galealegitur, quando ipsadcposit3,facitmnudmmexpri- '**
merc volcnsloquitur quncin modum. £/e.8.w-
Ctem Treres<scirm dempeo nudateerat £re» t*m.
Imno qiicmadmodum apud VirgiJium sre expnmetur tuba,i'ta apud Martialem tin-
tinnabulumarrciignificattir^quoaGymnasiolauaturiadTlieriBasreuocabunturiica
enim canit in Apophorerjs.
Jsedde pilttm sosiitt «sthermiirtinijlttderepergis?
Insuper ars pro pccunia vsurpatur: proptereaapud Vlpianumhabemus,quodarris $>h je
appcllatione,nummi ctiamautci.&argentei intelliguntur,quoniam pecuniaa=re yerkbgB.
cudiciCpiaest ,&inde postcafaflumest^vtcuiuscumqimcrallipccunia^serisnomi-
ncjdenotarctur: quamobrein iniioc sensu sic loquitur MarccIJinus in Chronico.
tM-trtiit/>rt-.t,,.1urrsj;n.< stttj s.ttrtit dccsetis^yt tttii Consnlessierichpiclntnt^nibiUriszie
pnprtlti»..sp.i--(<!■!■ ~t\/c</jitstttt.tmpecitniitm*td' repnrnndtim Wrl/htr^tttuiuclam impen-
derent. Paiitcr nummorum solntio apud ColumelJam sris enumcratio dicitur. Im-
S moa:svetuslumpromoncta.vctcriinfastisOuidianislcgitur.
Cartj-inteent nosimstrd 1>rsnjUm«nus. Lik i.
Hinca?s militarc apudGellium ptonipendiomilitumsumitur,&vocea'risalicnide-
. bittunsignificattir.Tandcin AcsHermerisapud Chymiitas Solcm,nempcaurumindi-
«t. Itcni^sinDictionarioPataceiiinonsemperdcnotatCuprumjscdquandoqiau-
ium,velargcntum purumabsq; pcrmixtione aJtcriusmareriarin visccribusterra;ge- , .
nitum.cuiusmodica quantitasolim in Galilcafuit obscruata,cum nostris tempori- "^*fJ"F.!"~
busidrariisiinecontingac.PariTerinlittei-isgraicisharcvoj; ^a^xk^s cxprimensab telitg-itnr
a;quiuocationenonestimmunis,quoniamnonsolummetallum, dcquoinpra-senria <""■**■
-agitur,{cdctiamquicquidcxKreconsiatumest, vcluti vasa&armadesignat.Iinmd
^«At»t pr0 qualibet pccunia Gra;ciaccipiunt:quamobrcm apudipsos pecunisindi-
gus a^aAjiot vocatur,&in hoclensuIcgurttut h*ccatminaapud Lucilium.
I !>•;
loading ...