Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 110
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0116
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
i io Vlyssis Aldrouandi
Zdtritris tra&akant.Hisaddantur a?rarij fabri, Chakotypi, vcl Chakurgi a Grarcjs iiumiiu- 6
/>^/ T& tijquioperajBreafabricantjquos.SybaritsjVtrecitat.Achjneusjinsuwneiuitatemre.
Kosueriat e'P' no'uerUi!C >ne soHMnw pesturbaretur; immd ob eamdcmcausam gallos etiam in
*''..■' ' ciuitatcalinonpcrmiserrtt.ApnisGit^ys^a^.tiiwpjst^ponittircreothoracevreris
&^aAj(oita'pAo!, auieneum peetus haBet,metaphoric£taaienapud Thcocritumfor.
tis, &animo inui&odkitnr. ^i^tim! crdii-isi;c!l:ansd<, pcum, nccnonbellicosus
vocatur.x"A*^PaWeIt,qusereis!ittetatumnotisscribic,&woAu'^«Ai;o{diciturEte,
nimirumpecuniaabundans Aptic! ,Scipliodan>«<W,3sisi;cxponit«i,vrccancn$, jEri.
sonus,& Tibiccn,&^a.Axnr^dar^,qui st.uuas, velalia opera ex erc fingit.
Amplius nonnsslls bcstie ab hoc mccallo nomeu sumpserunr.Apud Aristotclem_i
legiturChakis.suiSjqueabcrcocoIoicnomcn inucnit. SIimlirvTicpiulaimdcmeH:
piseis Chakis,ciuctiiTlicodoriisGai-a.-Tiiicamvcnlti licet /Tirkaapud Merallarios
stuginemiignificct. PariterChalcis ,Scoli::i",i Nicaiiciiicsi .Strpcncis semis,cuius
terguslineis quibiisdamercisdiitmsuitLir.Pliniu.Thocanimai in hccr.;arumgenere
... , .. collocat,nccsorsitansincratione,quoniamnosidal:icertachakidicaminimediscrc- -
tyS,iioi»im parcexjstjmamus>cuminulti AuctoreshanCjobexiguospedeSjserpentemesseopini.
" l-*w tur.^Sripcs dicitur aireospedcshabens,velpotius cre munitos: quamobremCeruus,
cognomen EqUllSj^7allruS)a.rip(;dcsiPoeusforceobfortitudinemiiuncLpatiftieruRt.^«a»«.
/A^* srtAtetiam dicti suntBeues -£«e,item& furia:,necnonspeclcum IIit!d,quodJJmpn-
sarnvocant,quoniampedesa:neo$habuerint.
Nonnullavegetabiliaiereonominegaudcreviclccur. Natnqs^aAiidosapud Theo-
phrastun\j&P]iniumaTbeodoroGa2aveititur &raria>eftq;piantaiaxtfteoninii»
mentcm spinosa,scd rationomctichturcab lllisnJuredditur.Cesar Odonus inThco-
Tlrtntx al phrastmn huiuspIanta^descripuoiKTunosiixpmipiiidl.-v iniiioi.vccinuciiirearbitra-
ts&re ie~ ruscst,rationcrntamcnetymi nonassignauit. Nonnulli igittir planta: ctymologiam
mminat&. abeffecfudeiiuarunt^quoniam folijshuius planta: vasasnea dctergcrcnrtir,vclvc
aiij voluerunt,quoniam foliasunta;reicobrjs,nempeobscurei ircntis,& hocpoiltc-
. mum ctymum Auct-orihistoria: gcneralisplantarum magisarridcc,qui plamam hoc
nominc delineat produccremfolia iuxta supernam partem obseurc virentia , qualisq
color in arc conspicitur. Ludouicus Anguillara scriptis mandauit ad Chalcei natu-
ram rcfcrcndam clle illam plantam ,qua;iiiPeloponneso,exZacynrhomincappe!-
lacur Chalcomatest enimlignosa, humilis, rubens, &aculeata. AeraapudDiolco-
ridemest illa pIanta,qu#aLatinisvocatur I.olium,&pestis tritici, qua:cuma;rcni-
hilhabetcommune:q:iandoquidcm grttcc scribicur a'ip*,.hinc farina *rinca, idell
Joliacea, qiiienonab«re,sed ab./ErancmpeLolk>dcnominatur,
Deindcmuitilapides tampelluckli, quam opaciaba:rcnomen dcsumere vidcn-
tur:quadoqiiidemsecundiimPlJiiii:i!: CJi^lcosiiiaia^duj M.iuma cst vcnisa:reistur-
bida, qua; in Cypro inucnimr. Similirer apud ciimdem Chalcophonos iapis cst ni-
Lri 27 gcrpclltici(lus,c|t:i illisus,eris tinnitum edit: quamuis,sccuiidum aiios,sitsaxumfissiie
'' '' rubicunduminalpibusnattiin,quodmutualaminarumcollisione argucsi ajris soauffl
"**' reddat:alioquin^aA!tscja[0( habens eream vocem, & ^tHnt^toit crco colore splen-
dcns cxponitur. Item spccics qujdam adamantis cypria, que ad colorcm eris vcrgit,
tnfiitsal Chalcodamasappcllari possct. Chakcdonius apud Veteresgemmaabcredenonii- y
tsiere de~ nata csse videturjsed in Apocalypsi*t»A*s «Tw duodecimgcmmisannumeracur,&D.
Hieronymus Chakedonium vertit. Gesnertis t-amcn putac grjcam voccm cslc corru-
pcam;quandoqu:demIegideberct tip^"csD»i-.;,iiii:.iiT: cari:h«io!'.:uii:cmnia,&spc-
cies carbunculi, ira dicta a Carchedonc, scilicct a Carthagiac, cuin olim a mercato-
vibus Carthaginciisibus ha-cgemma Romam atferrerctur. Alitcr Chakedonius lapis
hodic vulgo dictus ad Onychem referendus est, vt suo loco cxplicabitur. .
Interlapidesopacosreccnsetur Chalcolithos,nempe]apis.rrosusin Aegyptore-
percus exigua: moIis,sed trrei coloris,Othonna vocatns,& ad genus pyritumrefcren-
dus.Chalcitisvcrciiapisestquidamrubicundus, exquo vtplurlmmna?s «tcoquitiit;
hincpyritesa:roii,&saxaa;rosadicuutur,quiemultuicris in le continent. AJiquan-
tlo inuenitur lapis corticea;re; coloris armatus, qui merito chakopiites ci-it appclla-
dus,veIutilapisargentcejvelaureoconicetectus,Ar^yiv,p:iLC-.&Chiyi'<ipIitesvO-
tabatur. Hic damus primolocodelineatsi pytits astosum fignra cenophoii,vel percc.
jEsosiis
loading ...