Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 130
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0136
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
130 " VlyssisAldrouandi

Vtuntur aqila,nisi illa,quarexquadam arbore inslarsudoris siuir. vt Autbor misier» f

■*-'*■ 3- mundi rradidit. Ferrodcniqi yiuo rnagnctem significarimuiii autumant. Pariter in

lktemgrscjsvocabuiumziApotjquoFerradenotatur^^uiuocatioricIaijoratjquo.

niam non solum metailuin, de quo in pra-iemia agitur, sed ctiam quodcumq; snssml

mentumcxierroparatumhacvocesignisicatui',quocircaprogladio,prothorac<^J

serreOj&alioarmorumgenereapudHcitodum,&aliosAuthoiesgra;cos fcrrum_

pronunciatuminticnicmus. Postrenio cum AuthorcsadsignificandumfcmimJspi

chtlyts chalybisnomine vtantur,animadiicrtciidumest,quodchalybsssuuium etiam Hispa.

yox <s*e- ni*indiear,cuiiistinciuraf'trtumpra-(lantil?itnumredditur. ApudHalchsmisPro,

fsuiuoca. seiToreslapisPhiJosophorum intcrdutn vocabulo fcrri intciiigitur,& Anasagoras

Fcrrwn ferrumcandeossolemindigitauit: nam vclutiSol terum gerendaium causa esse tn,

candeus dituripari ratioue ferrum candefacium ad formam cuiuscunqirei induendam dispo.

/juidsit. lirumesseperhiberur.

SYNONIMA, EORVMQVE ETYMVM.'

FE K RV M nonnulli nuncupatnm existimant a serendo;cum nemo sit.qui obina.
gnamhuiusinetailincceiliratcjn, vcl vrilitatem jllnd sccum noolcrat:auteji
; . ...,,. a]jorujnsententia,quoniamadagioscoJendossa;peferatiir:idciic6 Isidorus

r;l ' fcrrum appcIlat,quoni3m farra, ncmpe semjna frugum jn agris condat. Nihilomii
nus, ante huius metalli inuen tioncm, idem in agrrsarre pvjcstabatur; propterca satiiit
eiTet cum alijs ferrum a feriendojnempi: percutiendo deriuare; cuin ca'tcra metaUaj
terriduritiedomatamcliusattenuciiiur,&diIatentur.Numver5feriiimascricndo,
nimirumsauciandoorigincmduccre poiIir,multiha:sitantiquaiidoquidcmexa're_j
ejuoq;armainperniciemolimfabrefiebant: potiusi'feritate hoe nomen deducTum
'eiTeexistimamus,iuxu illuddistichon.

^iyssuit exserroprimus^qui potulteMfts,

^uaitiseru.', & "Pcrjscrreus iUcsuit. (j

Apud AuiTores latinos,& potisfimum apud Poetas, serrum.nomine chalybis sa-pciu-

thishfa dicatur:quamuischalybs, propncloquendOjferrumoptimcpurilicatumjegregiaim-

siausus. butum temperaturasignificaredebeat;cumchalybsa Fiuuio Chalybc,in quotempe-

rabatur,talemnomcnclaturamacquisiuerit. StomomeGraxichalybcm vocant:nain

vcluti nn* os denotatj ita acics ferramcntorum ex chalybe fa&a oris viccin gerere

videtur. Alioquin ferrum Gra;cis dicitur mJlupDs,fbrtassis quasimirJiipoca Atpfe pugna,

&&<"■! simul, quoniamferrumgcftantessccumpugnamscraiit, velquiasciro armati

adpugnandumidoneosscreddant. Nisi vclimushan.c vocem a JVp« nimirumcsdo

deriuare,cumfcrrovarijsmodisca;datur. Ingra-cisIiteriso-iJiipoj, vtps.uimumcslgc-

nerismasculini,rcpcriturtamenfa)mininigencrjsapudNicandruminThcriacisiini-

<jl£sj\x- moeac>cm vox in genereneuttoapudSchoiialfcm Homeriprofmtir. Aiiter«•Hf"

de diffus. P">&'10 'rt striptis Thucididislegitur.Apud Eusthatiuin ipnc s e;ru signifkatiquain-

uis hac voce Mars proprie intelligatur; Chymici quoq; fcrrii Mariem appeUant,cuui

serrivsusinbellis (itfrequcnrissimtis,quibusMartempra;clIcail'ciieraiit. Tsmdcssu H

tiominenictalliignobilisquidamferrumsignificant. HebreisdicitiirBarzcl,Gallis

ser^fcrrement^fcrailieJtaJisferrOjHispanisHierro^GcrJiiarjisEysen.

NATVRA, ET PRQPRIETATES.

lii.XA.e. ^"^VAMVIS PIiniiisnaturam,&asfccTioncshuius mctalli multisvcrbis expii-
g_ B \ caucrir,nostamenidtotum mira vcrborumparsimoniaperstringemus. Fer-

V|^ rumenima natura impuritatem sibicomparauit, qua- pcndctamatcriaeiru-
^**- sta copulata exiguo humori aqueo,cumterra;exhalationcnon benepcr-

mixto:propterca in ignc, preca-teris metallis fumuin fartidissimura spargit: hac dcre
psAri e&r jnetailum vjle, & ignobilc vocatur i idq; cx colore illiusliuido arguendujn cisc iudi-
yualis. eamus. HincoptimisrationibusmotusAlberHisferiuincxmLxtioneargcnti viuiim-
loading ...