Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 142
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0148
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
142 - Vlyssis Aldrouandi

«*qua Indifflum subrufum eonficiunt,quo,admixta arena.quodlibet fetrum sccant B

hU.j.hiR. honaJiterarqilim*,quamvuIgussurdamappellat, Hocfilocaptiui inHispaniola

'loaiori-i frequcntervumtur,dum,compcdibussccatis, fuga sibi consuliuit. SivcritaternFcr.,

nadusOuicduian*ecutiiScst:qiumobtcnihscplantaFeirii'ccaeJsctnominan<ia:lioc

Frlnm !e~ fi'o ferrum quidemsecatur, k& \>hi attcritui-; ideocjsaouUBI filum attrito totics sub-

ctnf fir- Jtituitur, doncc opuspeirlciatur. Nascitur in laua maiore arbor,qua;Scali»eroMe-

rum. trosidcra,aut fotiusMesosidcradicitur,quoni:miciusniedulla scrrcaj&exilisabmia

radice ad cacumcn vsq;arborisporrecra(it:qua de causa,quifrustumhuius uboris

geOatjarnii-.tumseeuearbitratur. Kuisuslndihabcntaliamarborcmjcuiussubitan-

tia, instar fertij dura,& densa cst: proptcrca h*c arbor ibi.Palus fcrrcus vociratur.E*

Lil.z.ItL matcriahuiusarborisanchorasfabricatasBaibusinportuCocchi,admagnassinr,3.

*""• das naucs, non finc ingenti admiratione obseruauit.

., . . Non dcsuut Mctallica, qua; a nomineferri non abhorrent. Tn primis Sideritis vo.

oiaeners ca[urterra j]jajcxqUa fenum, vcl cffoditur,veJ cxcoquitur. AiioquintcrtamcoJotc

terrx no- non jurjtja similemjlapidemagisfragilem,&ferro minus ponderosatn Gesncrus F

W(w* Argillam fcrtcam nuncupauit. Femigoest fcrrirubigo,dct'.>noaiubore vocabuio,

velquasisitRodigo,c;uiaferiumerodat. Aiiquando ferniginiscolorcxfuico,&m.

fo mixtusad cxruleum tendere videtur; hincortus est ferrngincus color, quiin Hya-

cinthis,& VioIistatopereaPoetiscclcbratur:suutetiam,quicoloremCastanea;fet.

jja&f» rugineumnomincnt. AliterRubigoestlocusLatijpropeRomam,nonarubiginefei-

*»* &qui- ri,scd arubiginecampos vexantc cognominatus;siquidem ibi prcccs ad arcendamab

uoc*. Agris rubiginem fundebantur. Ferretum Hispani.cnon est materia fcirca,sedarsc6.

bustum,qnodfcrrico]oremacquiritiproptereavuIg6?''-w"^^swdicjtut.Sed

ftrretum apudnosFovc^panunrc, &minutumfemim signiiicat. AliquQdarmorumgeiius,

ls-spaHi& quod totumcxferroconstit, LiuiusSoIiferreuuiindigitauic. Fcrreum cst, quod ot

qrud, ferro integratur, ferracum,quod est fcrro indu^um, ferrarium, quod ad ferrum atti.

nerihincFaber fcrrarius, Fodina fctraria,OlIiciiiafei'rana,Aqua fcrraria,incjuafa.

briferrumcandenscainguunt. Demiim Fiiramentasuntcxferro tacta inlttumcnta.

Gemitt Adgemmas,&Japidessiconuercacuroratio. PrimitusiidcritesgemmaapudSui-

* sw ^amaferronGanen inucnissevidctur.sed harcgcmmamcamdemcssecum AdamaecG

gemmt* (X Plutarcho constat,qui ab Indis Adamatem vocariSideritidem.monimentisman-

*"*• dauit. Pliniusquoqjmuttas Adamatisspcciesconslituit, led vnam ferrei splendoris

.., Sideritidcmnnncupauit.Alioquin Adamas,obiiidomitamduritiem,aPoethferrcus

'^7* appellatur.AmpliusIaprshercu!eus,Ien Magncs,cum ficie, pondere,& natura Fetrii

eap.io. a.mu|etur,Sidcritisctiamdicitut.Verumcuni Magnes^&qujdamAdamaiitisspecies

eodemSideritidisnoniineiiisigniatur,diligcntere?uendumest,neconfundantur.Est

I»l'LJe qusdammarmoris species ferrcicoloris,qua; PliiiioBaialces iiommaturavocea:-

mtt.fMl. [nioP'ca ssrfA^>o,u*ierrumsigniiicat,quoniamnonio)umcolore,sedetiainduritie

ferrum itnitatur;idedq; hic lapis ab Agncola Siderites nuncupatur. Coticulaaliqui-

Sideritii busdicitur Sideritis, cum,colorc, & facie, fcrrum rcfcrat.Pyrites apud Hermolaum

aemeit «- Batbarum iidcritidis nomen inuenit.Orpheus inter Japidcs Sctpcntummorlibusie-

qmuecli. siltentescollocat Ostiitem,led Gesneruslegit Oritem.immij Sideritem etiam vocari

putat,quem lapidcm iubasperum,nigricantcm,dcnlum, & solidum coiiitituit. lusu-

perapudPlinium aihpmrait.tM'. nomcnlapidisessccrcditur. Itcmlapidcsquidainin"

Ci-etaidaidaCtylidicti,colorissuntJcrrei,&figurapollicemhumatume^priniunt.

Asbestosfcrrcicolorisin Arcadia; montibus,admentem Plinij,nasci traditur. Pari-

ter lapis ferreus in Berecintho Phrygia: mon te ,nomine Macbcra, repcritur, vt Plu-

rarchusinlibro de ssuuijsnartat.quem siquis, tcmpore lacrificiorum Cybclcs.inue-

netitjfiiroremiacileincurrit.ObJeruaturetiaminrerumnatutaquidamlapistrunci

alicuius arboris spcciem exprimens,&duntiaferrum a>mulans;idcdq;SeeIcchiccs

appcI!atur:quandoquidemGta;cis ?(Ai^o( esl trnncus, & riAi^aJBC truncifontianl

gct eus. Hoc m loco tria Jtusta huiuslapidis dciincata exhibentur.
loading ...