Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 154
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0160
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
154 " VI jssis Aldrouandi

rat,cachexiameurat,&affeaushypocondrjaca:passionislibeiat Paratur autempul, B
uis htic in modsiJimatura chalybrs optimelota in vasc siitili collocatur,cum tataqui-
titatcacctialbijquaiscobimisccndsssiiiliciatj&vascjirobcobthurato.perspatimritri.
gintadicrum,h_,cm_teriaibi quiescat, facta tameniingulisodlo diebus agitationc,8:
Ftrrlful additoacctimodic«,siopusfucrit,deindcscobsincalccmrcdaetasupi'atabuiatn__
stit <td cxtensaexsiccctur, &poltcaopcmortarijenei,&cribriformamtcnuiirimipoliinisac.
auid, quirat. Asiquando, huius pulucris ioco, paratur medicamentum liquidn m hac ratio-
neisumiturlimaturachalybisace^ooptimelotacumportionccariophyllorunij&Hn.
gulislibrishuius inirtur* septemviui gcnerosi adduntur jidques_pius inisccndo so|s
«estiuoexponiturjdonecscabsfcrctotainliquorcmabearj&huiusliquoriscochlcar
TinFliir* cumduobusaqua;cicorea;,vclfumaria;cKhibecurjquoniamsuperiusrccitatosparict
f«i?« esse-tus.
Insuper sq_ama,scoria,& rubigoferriin hac Rubrica locum habcre videntur,dum
_, , squama maiori vi siccaudi sit pt_3ita, quim fcrrumrquamobrem adhibe tur in calceis
j ' ' eorum,quipedesodoregraueshabent. Scoriaautemferri,qua; vulgtispumaferri ?
pe umre- V0(-atur. &abaIijsperperamfcrrugo ,sesehabetadferrum, velutia:risscoria ad _s
i^ """j re'aca> namcl>casdcm metallivircs,sed imbecillioresparticipatjquemadmodum Dio-
' ' J* j scoridesoptimeobseruauit. Demttm rubigo ferri, ex aussoritate Galeni, siccar, atque
*** 'ac ' astringit, quoniamGalenuseamdcm virtutcma-rugi.ii, atq;fcrrugini assignauit.
£'/ \i Chymici,cxfcrro,velchalybe subtiiissimainsubstantiamextrahunt,quasuum Cro-
s w / cumMartis componunt.vndeposteaoleum mirabiliartisicio Querceranus elicitad.
sZ?'m' ' Diarrheam,Licnrcriam,Dysentcri.m.FIuxumhcpaticum, &ad Hemorrhagias, tain
fjp ■ intcrnas,qu-m extcrms pra>Itatillimsi.InsupcrexferroSa!emmedicumeIiciunt,!qiio,
. . .__•** inrobor3dostomacho,&labefacratisvisceribusvtutur: deindeipsumcuccraemin.
secusapplicatum,insanando Apostcmate,& Anthrace pestiienti,magnificant. De-
mum Chymici parant ferrum potabik,pu'uerem,calcem,quinta essenria, & tincturam
martis,quorum omniumpr_parationes apud Libauium leguntur. Hocin locolibet,
. tantummodd enarrare mcdicamenta ex Chalybe , qua: Paulus Aldrouandus jihar-
raacop_us Bononieiis innulla Halch«mia;aaione nonperfe&usfabricat. Prxparat **'
(*i~&-w/_utemchalybem huncin modum.Libramlimatura: chalybis cum dimidia eleclisul-
3>r*s>4r. phurisviokndiKigniscoinmittitj&^dillipatasulphurismateriaimassaminacetoacet-
rimo,Extiuguit,& hoc labore quater itcrato, aqua communi lauat,siccatamq;& supra
porphyriticum marmor diligeuter lamigatam in tcstudinc fictili ad ignem rubificar>&
aceto aspergit, totiesq;hanc industriam iterat, donec materia tubicundum .oiorem_»
adeptafuerit.Poitmodumlibrali iinguloponderi libras tresaceti,aut vini Crcticiaf-
TiHsl/irM fundcns,in vase circulatorio aChymicis nuncupato,iasolat,vel ad balneum maris col-
Cintblh "ocat'^iidcliquorem tin-tum,inclinato vase,scparat,&nouoextrahenteliquore
— ' assuso,cademproceditindustria,doneciiquor ampliusnon coloretur, sicq;Tini3u-
tamchalybisperfcctissimam habct.Insuper Tinctura:,in vase Chymicorum rostrato
Extr*Ft£ ad cineres,humiditatem consumit, vt in fuudo vasis remaneat Extrairum, quod spe-
ebalybh, ciemmeJJisrepr.-esentar. RursusexTincturaftequctiagitatamotu.copiosain spumam
Spnmtt coliigit, eamq; lento igne exsiccat:etenim h_c aut Spuma, ausMagisterium Chalybis
Chaljiu. nuiicupatur.Dcmummasiam thalybisrfationcpaulo antcexarara,pr_paratam,in te-H
studine sparsam,ignc Rcuwberij, ctoceo tingit colore,vt Crocum Martis adiiringen-
temsibicomparetieumdcmaquaAgrimoni;,velIntybiabJutum, &aquis,gausapeact
figutam,lingua;sormato,elicitis,siccatunispirituviniphIegmatiscarcnrehun)eaat,
quoinssammato,&consumpto,denuo exsiccatlim,in testudincfenca sparsumspiti-
, *''"0fw* tu sulphuriscampana fabricato frrorat, &postca cxsiccatumpro Croco Martisapc-
!_™*?*f* rientead medicos vsusscruat,quoniam varijs afteclionibus non vulgaritcr prodesse
perhibctur.Postremoferruminomnibusfercopcrationibuschiturgicisadhibcturihoc
cnim vomica;, & tumoresaperiuntur, venar cuiuscumque partis punguntur, ossa cor-
rupta abraduniur, dentes putridi euelluntur^carolupcrrlua vlceris aiifettur,& quan-
doqj mcrnbra integta absciaduatur.
loading ...