Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 154
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0160
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
154 " VI jssis Aldrouandi

rat,cachexiameurat,&affeaushypocondrjaca:passionislibeiat Paratur autempul, B

uis htic in modsiJimatura chalybrs optimelota in vasc siitili collocatur,cum tataqui-

titatcacctialbijquaiscobimisccndsssiiiliciatj&vascjirobcobthurato.perspatimritri.

gintadicrum,h_,cm_teriaibi quiescat, facta tameniingulisodlo diebus agitationc,8:

Ftrrlful additoacctimodic«,siopusfucrit,deindcscobsincalccmrcdaetasupi'atabuiatn__

stit <td cxtensaexsiccctur, &poltcaopcmortarijenei,&cribriformamtcnuiirimipoliinisac.

auid, quirat. Asiquando, huius pulucris ioco, paratur medicamentum liquidn m hac ratio-

neisumiturlimaturachalybisace^ooptimelotacumportionccariophyllorunij&Hn.

gulislibrishuius inirtur* septemviui gcnerosi adduntur jidques_pius inisccndo so|s

«estiuoexponiturjdonecscabsfcrctotainliquorcmabearj&huiusliquoriscochlcar

TinFliir* cumduobusaqua;cicorea;,vclfumaria;cKhibecurjquoniamsuperiusrccitatosparict

f«i?« esse-tus.

Insuper sq_ama,scoria,& rubigoferriin hac Rubrica locum habcre videntur,dum

_, , squama maiori vi siccaudi sit pt_3ita, quim fcrrumrquamobrem adhibe tur in calceis

j ' ' eorum,quipedesodoregraueshabent. Scoriaautemferri,qua; vulgtispumaferri ?

pe umre- V0(-atur. &abaIijsperperamfcrrugo ,sesehabetadferrum, velutia:risscoria ad _s

i^ """j re'aca> namcl>casdcm metallivircs,sed imbecillioresparticipatjquemadmodum Dio-

' ' J* j scoridesoptimeobseruauit. Demttm rubigo ferri, ex aussoritate Galeni, siccar, atque

*** 'ac ' astringit, quoniamGalenuseamdcm virtutcma-rugi.ii, atq;fcrrugini assignauit.

£'/ \i Chymici,cxfcrro,velchalybe subtiiissimainsubstantiamextrahunt,quasuum Cro-

s w / cumMartis componunt.vndeposteaoleum mirabiliartisicio Querceranus elicitad.

sZ?'m' ' Diarrheam,Licnrcriam,Dysentcri.m.FIuxumhcpaticum, &ad Hemorrhagias, tain

fjp ■ intcrnas,qu-m extcrms pra>Itatillimsi.InsupcrexferroSa!emmedicumeIiciunt,!qiio,

. . .__•** inrobor3dostomacho,&labefacratisvisceribusvtutur: deindeipsumcuccraemin.

secusapplicatum,insanando Apostcmate,& Anthrace pestiienti,magnificant. De-

mum Chymici parant ferrum potabik,pu'uerem,calcem,quinta essenria, & tincturam

martis,quorum omniumpr_parationes apud Libauium leguntur. Hocin locolibet,

. tantummodd enarrare mcdicamenta ex Chalybe , qua: Paulus Aldrouandus jihar-

raacop_us Bononieiis innulla Halch«mia;aaione nonperfe&usfabricat. Prxparat **'

(*i~&-w/_utemchalybem huncin modum.Libramlimatura: chalybis cum dimidia eleclisul-

3>r*s>4r. phurisviokndiKigniscoinmittitj&^dillipatasulphurismateriaimassaminacetoacet-

rimo,Extiuguit,& hoc labore quater itcrato, aqua communi lauat,siccatamq;& supra

porphyriticum marmor diligeuter lamigatam in tcstudinc fictili ad ignem rubificar>&

aceto aspergit, totiesq;hanc industriam iterat, donec materia tubicundum .oiorem_»

adeptafuerit.Poitmodumlibrali iinguloponderi libras tresaceti,aut vini Crcticiaf-

TiHsl/irM fundcns,in vase circulatorio aChymicis nuncupato,iasolat,vel ad balneum maris col-

Cintblh "ocat'^iidcliquorem tin-tum,inclinato vase,scparat,&nouoextrahenteliquore

— ' assuso,cademproceditindustria,doneciiquor ampliusnon coloretur, sicq;Tini3u-

tamchalybisperfcctissimam habct.Insuper Tinctura:,in vase Chymicorum rostrato

Extr*Ft£ ad cineres,humiditatem consumit, vt in fuudo vasis remaneat Extrairum, quod spe-

ebalybh, ciemmeJJisrepr.-esentar. RursusexTincturaftequctiagitatamotu.copiosain spumam

Spnmtt coliigit, eamq; lento igne exsiccat:etenim h_c aut Spuma, ausMagisterium Chalybis

Chaljiu. nuiicupatur.Dcmummasiam thalybisrfationcpaulo antcexarara,pr_paratam,in te-H

studine sparsam,ignc Rcuwberij, ctoceo tingit colore,vt Crocum Martis adiiringen-

temsibicomparetieumdcmaquaAgrimoni;,velIntybiabJutum, &aquis,gausapeact

figutam,lingua;sormato,elicitis,siccatunispirituviniphIegmatiscarcnrehun)eaat,

quoinssammato,&consumpto,denuo exsiccatlim,in testudincfenca sparsumspiti-

, *''"0fw* tu sulphuriscampana fabricato frrorat, &postca cxsiccatumpro Croco Martisapc-

!_™*?*f* rientead medicos vsusscruat,quoniam varijs afteclionibus non vulgaritcr prodesse

perhibctur.Postremoferruminomnibusfercopcrationibuschiturgicisadhibcturihoc

cnim vomica;, & tumoresaperiuntur, venar cuiuscumque partis punguntur, ossa cor-

rupta abraduniur, dentes putridi euelluntur^carolupcrrlua vlceris aiifettur,& quan-

doqj mcrnbra integta absciaduatur.
loading ...